Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming van 27 maart 1998
gepubliceerd op 31 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012231
pub.
31/03/1998
prom.
27/03/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 MAART 1998. Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op de artikelen 4, eerste lid, 33, § 3, 39, eerste lid, 40, § 3, en 41;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, inzonderheid op titel I bis, op de afdeling 10 van titel II, hoofdstuk I, op de onderafdelingen 1 en 3 van titel II, hoofdstuk III, afdeling 1, op de afdelingen 1 en 2 van titel V, hoofdstuk II, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 14 mei 1955, 21 maart 1958, 31 maart 1960, 16 april 1965, 7 oktober 1965, 1 juli 1966, 2 augustus 1968, 19 maart 1971, 5 november 1971, 3 oktober 1973, 24 januari 1975, 20 juni 1975, 8 maart 1976, 15 december 1976, 15 maart 1978, 17 mei 1978, 20 mei 1980, 15 mei 1981, 7 november 1983, 30 augustus 1985, 26 juni 1986, 20 november 1987, 31 januari 1990, 3 mei 1990, 15 mei 1990, 5 december 1990, 26 september 1991, 14 september 1992, 8 februari 1993, 14 mei 1993, 24 juni 1993, 12 augustus 1993, 27 augustus 1993, 7 september 1993, 12 oktober 1993, 28 oktober 1993, 27 december 1993, 31 januari 1994, 7 augustus 1995, 4 augustus 1996, 25 april 1997 en 17 juni 1997;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 2 maart 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artkel 84, eerste lid, 2°, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit in werking moet treden op 1 april 1998, zoals bepaald door artikel 101 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd door de artikelen 54 en 121 van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en dit ten einde te vermijden dat de werking van de bestaande preventiediensten in de ondernemingen zou worden verstoord en om ervoor te zorgen dat de werkgevers en de verschillende andere betrokkenen zich aan de nieuwe reglementering kunnen aanpassen;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 18 maart 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van titel Ibis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 september 1992, wordt vervangen door het volgende opschrift : « Titel Ibis Toepassingsgebied ».

Art. 2.Artikel 28 van hetzelfde reglement, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 september 1992, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 28.Onverminderd de bepalingen betreffende de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven, zijn de bepalingen van de titels II, III en V van dit reglement van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De bepalingen van de onderafdeling II van afdeling I van hoofdstuk IV van titel II zijn van toepassing op de personen bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, e), onder de voorwaarden en nadere regels bepaald door Ons. »

Art. 3.Worden opgeheven in hetzelfde reglement : 1° de artikelen 28bis tot 28sexies ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 september 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juni 1997;2° artikel 28septies ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 oktober 1993;

Art. 4.Wordt opgeheven in hetzelfde reglement de afdeling 10 van titel II, hoofdstuk I, ingevoegd door het koninklijk besluit van 20 juni 1975 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 februari 1993, 12 augustus 1993, 28 oktober 1993 en 7 augustus 1995, met uitzondering van het opschrift en van artikel 54quater 3, 4 en 8.

Art. 5.Wordt opgeheven in hetzelfde reglement, de onderafdeling 1 van titel II, hoofdstuk III, afdeling 1 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 16 april 1965, 2 augustus 1968, 15 december 1968, 5 november 1971, 17 mei 1980, 20 mei 1980, 15 mei 1981, 7 november 1983, 26 juni 1986, 31 januari 1990, 15 mei 1990, 5 december 1990, 26 september 1991, 24 juni 1993, 27 augustus 1993, 7 september 1993, 12 oktober 1993, 4 augustus 1996 en 25 april 1997, met uitzondering van de artikelen 106, 107, 108, § 1, vierde tot laatste lid, 108, § 2, 110, § 1, vijfde lid, 115, 117, 118, 120, 120bis, § 1, vierde en volgende leden, 120bis, § 2 en 4, 121, § 2 en 3 en 123.

Art. 6.Wordt opgeheven in hetzelfde reglement, de onderafdeling 3 van titel II, hoofdstuk III, afdeling 1 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 16 april 1965, 3 oktober 1973, 20 november 1987 en 4 augustus 1996 met uitzondering van het opschrift, artikel 147septies, eerste lid, 2°, de tweede en de derde zin van het derde lid van artikel 147octies en het vierde lid van artikel 147octies.

Art. 7.Wordt opgeheven in hetzelfde reglement, de afdeling 1 van het titel V, hoofdstuk II, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 maart 1958, 31 maart 1960, 7 oktober 1965, 1 juli 1966, 19 maart 1971 en 24 januari 1975, met uitzondering van het tweede, het derde, het vierde en het vijfde lid van artikel 832.

Art. 8.Wordt opgeheven in hetzelfde reglement, de afdeling 2 van het titel V, hoofdstuk II gewijzigd door de koninklijke besluiten van 14 mei 1955, 21 maart 1958, 20 juni 1975, 8 maart 1976, 15 maart 1978, 30 augustus 1985, 3 mei 1990, 14 september 1992, 14 mei 1993, 12 augustus 1993, 27 december 1993 en 7 augustus 1995, met uitzondering van de artikelen 835, 13° en 836.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 april 1998.

Art. 10.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M.SMET

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Koninklijk besluit van 14 mei 1955, Belgisch Staatsblad van 10-11 oktober 1955; Koninklijk besluit van 21 maart 1958, Belgisch Staatsblad van 30-31 maart 1958;

Koninklijk besluit van 31 maart 1960, Belgisch Staatsblad van 14 april 1960;

Koninklijk besluit van 16 april 1965, Belgisch Staatsblad van 4 juni 1965;

Koninklijk besluit van 7 oktober 1965, Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1965;

Koninklijk besluit van 1 juli 1966, Belgisch Staatsblad van 8 juli 1966;

Koninklijk besluit van 2 augustus 1968, Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1968;

Koninklijk besluit van 19 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 19 juni 1971;

Koninklijk besluit van 5 november 1971, Belgisch Staatsblad van 23 november 1971;

Koninklijk besluit van 3 oktober 1973, Belgisch Staatsblad van Koninklijk besluit van 24 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1975;

Koninklijk besluit van 20 juni 1975, Belgisch Staatsblad van 15 juli 1975;

Koninklijk besluit van 8 maart 1976, Belgisch Staatsblad 28 april 1976;

Koninklijk besluit van 15 december 1976, Belgische Staatsblad van 1 januari 1977;

Koninklijk besluit van 15 maart 1978, Belgisch Staatsblad van 26 april 1978;

Koninklijk besluit van 17 mei 1978, Belgisch Staatsblad van 30 mei 1978;

Koninklijk besluit van 20 mei 1980, Belgisch Staatsblad van 7 juni 1980;

Koninklijk besluit van 15 mei 1981, Belgisch Staatsblad van 26 mei 1981;

Koninklijk besluit van 7 november 1983, Belgisch Staatsblad van 23 november 1958;

Koninklijk besluit van 30 augustus 1985, Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1985;

Koninklijk besluit van 26 juni 1986, Belgisch Staatsblad van 31 juli 1986;

Koninklijk besluit van 20 november 1987, Belgisch Staatsblad van 27 november 1987;

Koninklijk besluit van 31 januari 1990, Belgisch Staatsblad van 23 november 1990;

Koninklijk besluit van 3 mei 1990, Belgisch Staatsblad van 24 mei 1990;

Koninklijk besluit van 15 mei 1990, Belgisch Staatsblad van 15 juni 1990;

Koninklijk besluit van 5 december 1990, Belgisch Staatsblad van 20 december 1990;

Koninklijk besluit van 26 september 1991, Belgisch Staatsblad van 30 november 1991;

Koninklijk besluit van 14 september 1992, Belgisch Staatsblad van 30 september 1992;

Koninklijk besluit van 8 februari 1993, Belgisch Staatsblad van 4 maart 1993;

Koninklijk besluit van 14 mei 1993, Belgisch Staatsblad 14 juni 1993;

Koninklijk besluit van 24 juni 1993, Belgische Staatsblad van 3 juli 1997;

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993, Belgisch Staatsblad van 28 september 1993;

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993, Belgisch Staatsblad van 7 september 1993;

Koninklijk besluit van 7 september 1993, Belgisch Staatsblad van 29 september 1993;

Koninklijk besluit van 12 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 19 november 1993;

Koninklijk besluit van 28 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 1 december 1993;

Koninklijk besluit van 27 december 1993, Belgisch Staatsblad van 2 februari 1994;

Koninklijk besluit van 31 januari 1994, Belgisch Staatsblad van 9 februari 1994;

Koninklijk besluit van 7 augustus 1995, Belgisch Staatsblad van 15 september 1995;

Koninklijk besluit van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1996;

Koninklijk besluit van 25 april 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997;

Koninklijk besluit van 17 juni 1997, Belgisch Staatsblad van 19 juni 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^