Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 28 maart 1998

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998 is het laboratorium van de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Bo(...) 1. De bepaling van de concentratie van de hiern

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012177
pub.
28/03/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria (Koninklijk besluit van 31 maart 1992) Bij ministerieel besluit van 9 maart 1998 is het laboratorium van de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Boeretang 200, te 2400 Mol, erkend geworden voor de volgende verrichtingen tot 31 december 2000 : 1. De bepaling van de concentratie van de hierna opgesomde aromatische koolwaterstoffen in lucht door actieve monsterneming : |ad benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o.-m. -en p.-xyleen, styreen, cumeen op basis van procedures MIE-GA-001, MIE-GA-020 en MIE-GA-040. 2. De bepaling van de concentratie van de hierna opgesomde gechloreerde koolwaterstoffen in lucht door actieve monsterneming : |ad chloroform, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen op basis van procedures MIE-GA-002, MIE-GA-020 en MIE-GA-040.3. De bepaling van de concentratie van de hierna opgesomde ketonen in lucht door actieve monsterneming : |ad aceton, 2-pentanon, cyclohexanon, 2-methyl-4-pentanon en 2-hexanon op basis van procedures MIE-GA-004, MIE-GA-021 en MIE-GA-040.4. De bepaling van de concentratie van de hierna opgesomde esters in lucht door actieve monsterneming : |ad ethylacetaat, n-propylacetaat, n-butylacetaat, t-butylacetaat, isobutylacetaat, 2-ethoxyethylacetaat, n-pentylacetaat op basis van procedures MIE-GA-005, MIE-GA-021 en MIE-GA-040. Principe van de meting voor de onder 1, 2, 3 en 4 vermelde stoffen : monsterneming door adsorptie op actieve kool (MIE-GA-040), oplosmiddeldesorptie, gaschromatografie, identificatie door gaschromatografie gekoppeld met massaspectrometrie (MIE-GA-020 of MIE-GA-021).

De erkenning dekt de onder punt 1, 2 3 en 4 vermelde stoffen en ook stoffen behorende tot dezelfde homologue reeks, voor zover ze met identiek dezelfde methode kunnen bepaald worden en de uitbreiding met deze stoffen in huis gedocumenteerd is (ijkcurve, desorptie-efficiënten). De eerste metingen voor deze stoffen wordt schriftelijk aan de administratie gemeld binnen de maand na het versturen van het verslag aan de klant. 5. De bepaling van de asbestvezelconcentratie in lucht met de membraanfiltermethode en optische fasecontrastmicroscopie volgens NBN T96-102.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^