Algemeen Règlement Voor De Arbeidsbescherming
gepubliceerd op 14 april 2004

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 29 maart 2004 is het Laboratorium voor Amosferische Monitoring en Industriële Toxicologie, AZ Groeninghe 1. De

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004012089
pub.
14/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 29 maart 2004 is het Laboratorium voor Amosferische Monitoring en Industriële Toxicologie, AZ Groeninghe, Reepkaai 4, te 8500 Kortrijk, erkend geworden voor de volgende verrichtingen tot 31 december 2007 : 1. De gravimetrische bepaling van de inhaleerbare en inadembare (alveolaire) deeltjesfractie op basis van methode ATM.TOX.ST (selectieve monsterneming van deeltjes op een filter, gravimetrie). 2. De bepaling van de concentratie aan lood in de inhaleerbare fractie volgens ATM.TOX.MT (selectieve monsterneming van deeltjes op een filter, oplossen, bepaling met AAS). 3. Meting van de concentratie van benzeen, tolueen, xyleen, dichloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, isopropanol, 1-methoxy-2-propanol, cyclohexanon, n-hexaan, tetrahydrofuraan, aceton, methylisobutylketon, ethanol, n-butanol, isobutanol, ethylacetaat, butylacetaat, styreen, ethylbenzeen, mesityleen, trimethylbenzeen, chloroform, 1,2-dichloorethaan, tetrachloormethaan en 2-chloorpropaan in lucht met methode ATM.TOX.SO1 (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse). 4. Meting van de concentratie van ethylacetaat, methylisobutylketon, 1-methoxy-2-propanol, 2-ethoxyethylacetaat, butoxy-ethanol, styreen, ethyleenglycolethers en hun acetaten, propyleenglycolethers en hun acetaten in lucht met methode ATM.TOX.SO2 (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met 3 % isopropanol in koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse). 5. Meting van de concentratie van N,N-dimethylformamide in lucht met methode ATM.TOX.SO3 (actieve monsterneming op silicagel, desorptie met methanol, gaschromatografische analyse). 6. Meting van de concentratie van methanol in lucht met methode ATM.TOX.SO5 (actieve monsterneming op silicagel, desorptie met water, gaschromatografische analyse). 7. Meting van de concentratie van dichloormethaan, isofluraan, halothaan, enfluraan, sevofluraan en desfluraan in lucht met methode ATM.TOX.SO6 (actieve monsterneming op actieve kool, desorptie met koolstofdisulfide, gaschromatografische analyse). 8. Meting van de concentratie van formaldehyde, acetaldehyde en glutaaraldehyde in lucht met methode ATM.TOX.AL (vorming van stabiel derivaat tijdens monsterneming, hoge prestatievloeistofchromatografie). 9. Meting van de concentratie van hexamethyleendiisocyanaat, tolueendiisocyanaat (2,4- en 2,6-isomeer) en difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat in lucht met methode ATM.TOX.DI (vorming van stabiel derivaat tijdens monsterneming, hoge prestatievloeistofchromatografie). 10. Meting van de concentratie van ethyleenoxide in lucht met methode ATM.TOX.EO (actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en gaschromatografische analyse). 11. Meting van de concentratie van ethyleenoxide in lucht met methode ATM.TOX.EO2 (monsterneming door diffusie). 12. Meting van koolstofdisulfide in lucht volgens methode. ATM.TOX.SO1 (actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en gaschromatografische analyse).

Bij ministerieel besluit van 29 maart 2004 is het laboratorium van de N.V. Onderzoekcentrum voor Bouwkunde, Lieven Bauwensstraat 4, te 8200 Brugge, erkend geworden voor de identificatie van asbest in materialen volgens de procedure A-001 op basis van dispersiekleuring en polarisatiemicroscopie tot 31 december 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^