Arrest Uittreksel
gepubliceerd op 12 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Uittreksel uit arrest nr. 11/2013 van 21 februari 2013 Rolnummer 4687 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aa Het Gron

bron
grondwettelijk hof
numac
2013201300
pub.
12/03/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Uittreksel uit arrest nr. 11/2013 van 21 februari 2013 Rolnummer 4687 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding ' Parc-Sud ' van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan », ingesteld door de stad Charleroi en anderen.

Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse, wijst na beraad het volgende arrest : Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 april 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 april 2009, is beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding ' Parc-Sud ' van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2009) door de stad Charleroi, vertegenwoordigd met toepassing van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie door de hierna genoemde personen, en door de hierna genoemde personen handelend uit eigen naam : André Lierneux, wonende te 6000 Charleroi, Quai de Brabant 25, Jean-Noël Lorsignol, wonende te 6000 Charleroi, rue du Pont Neuf 3, Henri Prevot, wonende te 6000 Charleroi, rue de Marcinelle 91, Paul Catoir, wonende te 6000 Charleroi, rue du Collège 9, Jean-Claude Nackers, wonende te 6032 Charleroi, rue Hector Denis 83, en Alain Pelgrims, wonende te 6032 Charleroi, rue du Mayeuri 18/55.

De vordering tot schorsing van hetzelfde decreet, ingediend door dezelfde verzoekende partijen, is verworpen bij het arrest nr. 126/2009 van 16 juli 2009, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009. (...) II. In rechte (...) Ten aanzien van de context van het bestreden decreet B.1. Het beroep tot vernietiging is gericht tegen het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201662 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding "Parc-Sud" van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende red sluiten « houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding ' Parc-Sud ' van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » (hierna : het bestreden decreet).

Het enige artikel van dat decreet bepaalt : « De stedenbouwkundige vergunning die op 18 februari 2009 bij ministerieel besluit aan de ' Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.) ' (Waalse Gewestelijke Vervoersmaatschappij) afgegeven werd met het oog op de aanleg van de verbinding ' Parc-Sud ' van de lichte metro van Charleroi (M.L.C.) met bouw van een brug op de Samber, van een lijn tot het Zuidstation en van een rotonde (Olof Palme) wordt goedgekeurd ».

B.2.1. Op 11 december 2006 is aan de « Société régionale wallonne du Transport » (SRWT) een stedenbouwkundige vergunning verstrekt om de metroring rond de stad Charleroi te voltooien.

B.2.2. Die vergunning heeft het voorwerp uitgemaakt van een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State, ingesteld door handelaars van de stad Charleroi, particulieren en vennootschappen, waaronder de eerste drie individuele verzoekers in het kader van de onderhavige procedure.

Zij bekritiseerden voor de Raad van State met name lacunes in het milieueffectenrapport en het feit dat geen rekening is gehouden met de bezwaren die in het kader van het openbaar onderzoek zijn geformuleerd.

De vordering tot schorsing is verworpen bij het arrest nr. 185.702 van 14 augustus 2008, wegens het niet aantonen van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel.

In het kader van de vernietigingsprocedure heeft de eerste auditeur in zijn verslag, neergelegd op 21 januari 2009, het eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 129 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (hierna : WWROSP), gegrond geacht, in zoverre het besluit van de gemeenteraad voorafgaand aan de toekenning van de bestreden vergunning geen rekening zou hebben gehouden met bepaalde varianten van het project; hij heeft de andere middelen bijgevolg niet onderzocht.

B.2.3. Parallel met dat beroep hebben de zes individuele verzoekende partijen in het kader van de onderhavige procedure voor de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, namens de stad Charleroi, met toepassing van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie, een vordering tot staking inzake leefmilieu ingesteld op grond van artikel 1 van de wet van 12 januari 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. - Duitse vertaling sluiten « betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu ».

De vordering tot staking is ontvankelijk, maar niet gegrond verklaard en tegen die beslissing is voor het Hof van Beroep te Bergen hoger beroep ingesteld.

In hun aanvullende memorie hebben de bij de vordering tot staking betrokken verzoekende partijen laten weten dat, aangezien de metro eind februari 2012 in gebruik is genomen, hun vordering tot staking zonder voorwerp was geworden, zodat zij afstand hebben gedaan.

B.3. Bij ministerieel besluit van 18 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009011066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2008, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009007050 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007052 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter en van de externe wetenschappelijke deskundigen van de jury voor werving, bevordering en beoordeling van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschie sluiten heeft de minister de vergunning van 11 december 2006 ingetrokken en aan de SRWT een stedenbouwkundige vergunning verleend.

Artikel 1 van dat besluit bepaalt : « De door de ' Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.) ' aangevraagde stedenbouwkundige vergunning met het oog op de aanleg van de verbinding ' Parc-Sud ' van de lichte metro van Charleroi (M.C.L.) met bouw van een brug op de Samber, van een lijn tot het Zuidstation en van een rotonde (Olof Palme), afgegeven op 11 december 2006, wordt ingetrokken.

De intrekking van de stedenbouwkundige vergunning van 11 december 2006 zal pas in werking treden op de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de onderhavige stedenbouwkundige vergunning, die is afgegeven krachtens artikel 2 ».

In de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet wordt uiteengezet : « Teneinde zoveel mogelijk de stopzetting van de werken te voorkomen, bepaalt het ministerieel besluit van 18 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009011066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2008, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009007050 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007052 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter en van de externe wetenschappelijke deskundigen van de jury voor werving, bevordering en beoordeling van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschie sluiten dat de intrekking van de handeling pas in werking treedt op de datum waarop de bekrachtiging van de nieuwe vergunning wordt bekendgemaakt » (Parl.

St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 933/2, p. 4).

B.4. Na melding te hebben gemaakt van het verslag van de eerste auditeur van de Raad van State die tot een onwettigheid van de op 11 december 2006 verstrekte vergunning besluit, wordt de context in de memorie van toelichting van het bestreden decreet als volgt verduidelijkt : « De gemeenteraad van Charleroi heeft op 16 februari 2009 het initiatief genomen om te beraadslagen over de verkeersaangelegenheden met betrekking tot de onderhavige stedenbouwkundige vergunning.

De theorie van de intrekking van de administratieve handelingen maakt het elke administratieve overheid mogelijk een administratieve handeling in te trekken die rechten doet ontstaan tot de sluiting van de debatten wanneer zij wordt bestreden voor de Raad van State.

De gemeenteraad heeft de door de eerste auditeur van de Raad van State in zijn verslag aangevoerde onwettigheid gecorrigeerd. Onder die voorwaarden kan de administratieve overheid de stedenbouwkundige vergunning van 11 december 2006 intrekken en een nieuwe stedenbouwkundige vergunning met hetzelfde voorwerp verstrekken.

Bij ministerieel besluit de dato 18 februari 2009 wordt de op 11 december 2006 verstrekte stedenbouwkundige vergunning ingetrokken en opnieuw onder voorwaarden verstrekt.

Overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten wordt de op 18 februari 2009 verstrekte stedenbouwkundige vergunning dus voorgelegd aan het Parlement met het oog op de bekrachtiging ervan door dat laatstgenoemde » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 933/1, p. 2).

De minister heeft eveneens uiteengezet : « De uitbreiding van de metro van Charleroi en de ontwikkeling van een nieuwe mobiliteit in Charleroi vertegenwoordigen investeringen van 105 miljoen euro. De sluiting van de ring vormt op zich een investering van 24,5 miljoen euro, dat is bijna een vierde van de totale investering.

Die investeringen dragen onbetwistbaar bij tot de vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van CO2, proces waaraan het Waalse Gewest deelneemt » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 933/2, p. 3). B.5. Bij arrest nr. 193.238 van 12 mei 2009 heeft de Raad van State het beroep tot nietigverklaring van de vergunning van 11 december 2006 verworpen, overwegende dat het beroep, gelet op het bestreden decreet, « zonder voorwerp » was geworden.

B.6. Het beroep tot vernietiging is ingesteld door zes inwoners van de stad Charleroi die, enerzijds, uit eigen naam en, anderzijds, namens de stad Charleroi handelen met toepassing van artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie.

Artikel L1242-2 van het Waalse Wetboek van de plaatselijke democratie, dat de enige bepaling is van de afdeling met als titel « Uitoefening door een belastingplichtige van de rechtsvorderingen die aan de gemeente toebehoren », bepaalt : « Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidsstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordelingen die mochten worden uitgesproken.

De gemeente kan ten aanzien van het geding geen dading treffen zonder medewerking van de inwoner of de inwoners die het geding in haar naam heeft hebben uitgevoerd ».

Daar minstens één van de verzoekende partijen doet blijken van een belang bij de vernietiging van het bestreden decreet is het niet nodig dat het Hof zich uitspreekt over de ontvankelijkheid van het beroep in zoverre het is ingesteld namens de stad Charleroi.

Ten gronde B.7. De verzoekende partijen voeren vier middelen aan. In hun tweede middel, dat is afgeleid uit de schending van artikel 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 1 en 9, leden 2 of 4, van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 « betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden », zijn de verzoekende partijen van mening dat het bestreden decreet het recht op toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden aantast, doordat het verhindert dat beroep wordt ingesteld om de materiële en formele rechtmatigheid van de verstrekte vergunning te bestrijden, of op zijn minst de standstill-verplichting schendt die inzake bescherming van een gezond leefmilieu geldt.

B.8.1. Zoals het opschrift aangeeft, is het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201662 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding "Parc-Sud" van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende red sluiten aangenomen overeenkomstig de procedure bepaald in de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten « betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan » (hierna : decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten).

B.8.2. Met de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten behield de decreetgever zich de bevoegdheid voor om vanaf 25 juli 2008, datum van inwerkingtreding van dat decreet, stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen betreffende categorieën van handelingen en werken opgesomd in artikel 1 van hetzelfde decreet uit te reiken na afloop van een procedure sui generis.

B.9.1. Met zijn arrest nr. 144/2012 van 22 november 2012 heeft het Hof de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten vernietigd waarbij het het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 3, lid 9, en artikel 9, leden 2 tot 4, van het voormelde Verdrag van Aarhus, alsook met artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1995 « betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten », gegrond heeft bevonden.

B.9.2. Ten aanzien van de jurisdictionele toetsing van de goedgekeurde vergunningen heeft het Hof geoordeeld : « B.9.1. Die Europese en internationale bepalingen vereisen dat de rechtmatigheid van de vergunningen die onder het toepassingsgebied ervan vallen, in beginsel ten gronde en wat de gevolgde procedure betreft, wordt getoetst door een rechtscollege of door enig ander onafhankelijk en onpartijdig orgaan.

B.9.2. Met zijn arrest nr. 30/2010 heeft het Hof aan het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen gesteld over de interpretatie die aan die bepalingen dient te worden gegeven.

Bij zijn arrest van 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., heeft het Hof van Justitie geantwoord : ' 45. Uit artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus, gelezen in samenhang met de artikelen 6 en 9 ervan, alsmede uit artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 blijkt dat noch dit verdrag noch deze richtlijn van toepassing is op projecten die worden aangenomen bij een wetgevingshandeling die voldoet aan de in punt 31 van dit arrest genoemde voorwaarden (zie arrest Boxus e.a., reeds aangehaald, punt 50). 46. Met betrekking tot andere projecten, dat wil zeggen projecten die worden aangenomen bij een andere dan een wetgevingshandeling of bij een wetgevingshandeling die deze voorwaarden niet vervult, volgt reeds uit de bewoordingen van artikel 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 dat de lidstaten dienen te voorzien in een beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke instantie of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid aan te vechten van enig besluit, handelen of nalaten dat binnen de werkingssfeer van artikel 6 van het Verdrag van Aarhus of van richtlijn 85/337 valt (zie arrest Boxus e.a., punt 51). 47. Op grond van hun procedurele autonomie en mits zij het gelijkwaardigheids- en het effectiviteitsbeginsel eerbiedigen, beschikken de lidstaten bij de uitvoering van artikel 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 over speelruimte.Met name is het hun zaak te bepalen welke rechterlijke instantie of welk bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan bevoegd is om kennis te nemen van de in die bepalingen bedoelde beroepen en volgens welke procedureregels uitspraak wordt gedaan, voor zover de voormelde bepalingen in acht zijn genomen (zie arrest Boxus e.a., punt 52). 48. Artikel 9 van het Verdrag van Aarhus en artikel 10bis van richtlijn 85/337 zouden evenwel ieder nuttig effect verliezen wanneer het enkele feit dat een project wordt vastgesteld bij een wetgevingshandeling die niet aan de in punt 31 van dit arrest genoemde voorwaarden voldoet, meebrengt dat tegen deze handeling geen enkele beroepsmogelijkheid in de zin van die bepalingen openstaat om de materiële of formele rechtmatigheid ervan aan te vechten (zie arrest Boxus e.a., punt 53) '.

B.9.3. Zoals werd aangegeven in B.7.3 en B.7.4, heeft het bestreden decreet tot gevolg dat alleen het Hof bevoegd is om de daarin bedoelde vergunningen te vernietigen of te schorsen.

Het Hof is echter niet bevoegd om een exhaustieve materiële en formele toetsing uit te voeren van de handelingen ter voorbereiding van de bekrachtiging of de aanneming van de in het geding zijnde vergunningen, zelfs aan de regels van internationaal en Europees recht die vervat zijn in het Verdrag van Aarhus of in de richtlijn 85/337/EEG. Hoewel het Hof, via de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, erop toeziet dat de wetgever zijn verplichting van voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie in acht neemt, kan het, wanneer de schending van die verplichting, ten aanzien van het recht van de Europese Unie, een fundamentele procedurefout vormt, de bevoegdheden die door de Grondwetgever en de bijzondere wetgever aan het Hof werden toegewezen, niet uitbreiden zodat ze een dergelijke formele toetsing overstijgen, en zelf de materiële toetsing uitvoeren van de inachtneming van de procedureregels in milieuaangelegenheden die voorafgaan aan de aanneming van de bestreden wetgevingshandeling.

B.9.4. De omvang van de toetsing door het Grondwettelijk Hof kan bijgevolg niet worden gelijkgesteld met die van de toetsing door de Raad van State, zodat de bevoegdheid van het grondwettelijke rechtscollege zoals die voortvloeit uit de Grondwet en uit de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, niet volstaat om te voldoen aan de vereisten inzake rechterlijke toetsing, wanneer de projecten binnen de werkingssfeer van het Verdrag van Aarhus en van de richtlijn 85/337/EEG vallen ».

B.9.3. Ten aanzien van de omvang van het toepassingsgebied van het Verdrag van Aarhus en van de voormelde richtlijn 85/337/EEG heeft het Hof geoordeeld : « B.11. Artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus bepaalt dat de organen of instellingen die optreden in een rechterlijke of wetgevende hoedanigheid niet kunnen worden gelijkgesteld met « overheidsinstanties » in de zin van het Verdrag.

Artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn 85/337/EEG bepaalde : ' Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die in detail worden aangenomen via een specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die met de onderhavige richtlijn worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, dan worden bereikt via de wetgevingsprocedure '.

Artikel 1, lid 4, van de voormelde richtlijn 2011/92/EU herhaalt die bepaling.

B.12.1. Door het Hof ondervraagd over de draagwijdte van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en artikel 1, lid 5, van de richtlijn 85/337/EEG, heeft het Hof van Justitie geoordeeld : ' 30. Artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 houdt in dat deze richtlijn, wanneer de doelstellingen ervan, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, via een wetgevingsprocedure worden bereikt, niet van toepassing is op het betrokken project (zie arrest van 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 51, en arrest Boxus e.a., reeds aangehaald, punt 36). 31. Deze bepaling stelt de uitsluiting van een project van de werkingssfeer van richtlijn 85/337 afhankelijk van twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is, dat het project in detail wordt aangenomen via een specifieke wet. De tweede voorwaarde is, dat de doelstellingen van deze richtlijn, daaronder begrepen die van de verstrekking van gegevens, via de wetgevingsprocedure worden bereikt (zie arrest van 16 september 1999Relevante gevonden documenten type arrest prom. 16/09/1999 pub. 10/02/2000 numac 2000031001 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 99/297 tot bepaling van de bevoegdheden van de Collegeleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie sluiten, WWF e.a., C-435/97, Jurispr. blz. I-5613, punt 57, en arrest Boxus e.a., punt 37). 32. De eerste voorwaarde impliceert om te beginnen dat het project via een specifieke wetgevingshandeling wordt vastgesteld.Dienaangaande zij erop gewezen dat de begrippen " project " en " vergunning " in artikel 1, lid 2, van richtlijn 85/337 worden omschreven. Bijgevolg valt een wetgevingshandeling houdende vaststelling van een project slechts binnen de werkingssfeer van artikel 1, lid 5, van deze richtlijn, wanneer zij specifiek is en dezelfde kenmerken als een dergelijke vergunning heeft. De wetgevingshandeling moet met name de opdrachtgever het recht geven om het project uit te voeren (zie reeds aangehaalde arresten WWF e.a., punt 58, en Boxus e.a., punt 38). 33. Verder moet het project tot in detail - dat wil zeggen voldoende nauwkeurig en definitief - worden vastgesteld, zodat de wetgevingshandeling tot vaststelling ervan, net als een vergunning, alle door de wetgever in aanmerking genomen onderdelen moet omvatten die relevant zijn voor de beoordeling van de milieueffecten (zie arresten WWF e.a., punt 59, en Boxus e.a., punt 39). Uit de wetgevingshandeling moet dus blijken dat de doelstellingen van richtlijn 85/337 in het geval van het betrokken project zijn bereikt (zie reeds aangehaalde arresten Linster, punt 56, en Boxus e.a., punt 39). 34. Uit het voorgaande volgt dat een wetgevingshandeling niet kan worden geacht een project in detail te hebben aangenomen in de zin van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337, wanneer zij niet ziet op alle onderdelen van het project die nodig zijn om de milieueffecten te beoordelen, of de vaststelling van andere handelingen vergt om de opdrachtgever het recht te geven het project te verwezenlijken (zie arresten WWF e.a., punt 62; Linster, punt 57, en Boxus e.a., punt 40). 35. Aangaande de tweede voorwaarde blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 85/337 dat de belangrijkste doelstelling van richtlijn 85/337 is, dat de projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, vóór de verlening van de vergunning worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten (zie arresten Linster, punt 52, en Boxus e.a., punt 41). 36. De vijfde overweging van de considerans van richtlijn 85/337 preciseert voorts dat de beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt en eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten en het publiek voor wie het project gevolgen kan hebben (zie arresten WWF e.a., punt 61;

Linster, punt 53, en Boxus e.a., punt 42). 37. Bijgevolg dient de wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende informatie te beschikken.Ingevolge artikel 5, lid 3, van richtlijn 85/337 en bijlage IV daarbij moet de door de opdrachtgever te verstrekken informatie ten minste een beschrijving van het project bevatten, met informatie omtrent vestigingsplaats, aard en omvang van het project, een beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen, en de nodige gegevens om de vermoedelijke significante milieueffecten van het project te kunnen bepalen en beoordelen (zie arresten Linster, punt 55, en Boxus e.a., punt 43). 38. Gelet op de kenmerken van procedures ter goedkeuring van een ontwerp in meerdere fasen, verzet richtlijn 85/337 zich niet ertegen dat één enkel project wordt goedgekeurd bij twee handelingen van nationaal recht, die samen als een vergunning in de zin van artikel 1, lid 2, ervan worden beschouwd (zie in die zin arrest van 4 mei 2006Relevante gevonden documenten type arrest prom. 04/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006031262 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot toekenning van toelagen aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn als tussenkomst in de kosten van de sociale coördinatie 2006 type arrest prom. 04/05/2006 pub. 17/05/2006 numac 2006009344 bron federale overheidsdienst justitie Besluit van de voorzitter houdende benoeming van de secretaris en de plaatsvervangende secretaris van de Penitentiaire Gezondheidsraad sluiten, Commissie/Verenigd Koninkrijk, C-508/03, Jurispr.blz. I-3969, punt 102). Bijgevolg kan de wetgever bij de vaststelling van de definitieve handeling tot goedkeuring van een project steunen op informatie die in het kader van een voorafgaande administratieve procedure is verzameld (zie arrest Boxus e.a., punt 44). 39. Het bestaan van een dergelijke administratieve procedure kan evenwel niet ertoe leiden dat een project kan worden geacht overeenkomstig artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 in detail bij een specifieke wet te zijn aangenomen, wanneer die wet niet de twee in punt 31 van het onderhavige arrest genoemde voorwaarden vervult.Zoals het Hof heeft geoordeeld in punt 45 van het reeds aangehaalde arrest Boxus e.a. kan een wetgevingshandeling die een reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig " ratificeert ", en daarbij louter gewag maakt van dringende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen, derhalve niet als een specifieke wet in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat zij niet volstaat om een project van de werkingssfeer van richtlijn 85/337 uit te sluiten. 40. In het bijzonder kan een wetgevingshandeling die is aangenomen zonder dat de leden van het wetgevingsorgaan over de in punt 37 van het onderhavige arrest vermelde informatie beschikten, niet binnen de werkingssfeer van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 vallen (zie arrest Boxus e.a., punt 46). 41. Het staat aan de nationale rechter, uit te maken of deze voorwaarden zijn vervuld.Daarbij moet hij rekening houden zowel met de inhoud van de wetgevingshandeling als met de volledige wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten (zie arrest Boxus e.a., punt 47). [...] 43. Derhalve dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 aldus moeten worden uitgelegd dat van de respectieve werkingssferen van deze teksten enkel projecten zijn uitgesloten die in detail worden aangenomen via een specifieke wet, zodat de met deze teksten nagestreefde doelen via de wetgevingsprocedure zijn bereikt. Het staat aan de nationale rechter om, rekening houdend zowel met de inhoud van de vastgestelde wet als met de volledige wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten, na te gaan of aan deze twee voorwaarden is voldaan. In dit verband kan een wet die een reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig "ratificeert", en daarbij louter gewag maakt van dringende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen, niet als een specifieke wet in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat een dergelijke wet niet volstaat om een project van de respectieve werkingssferen van dat verdrag en van die richtlijn uit te sluiten ' (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a. voormeld).

B.12.2. Uit dat arrest blijkt dat teneinde te kunnen bepalen of een project dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een wetgevingshandeling al dan niet binnen de werkingssfeer valt van de vereisten inzake materiële of formele rechterlijke toetsing bedoeld in artikel 10bis van de richtlijn 85/337/EEG en in herinnering gebracht in B.9.1 en B.9.2, de nationale rechter dient na te gaan of met het project de voorwaarden voor de toepassing van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn, zoals zij werden vastgelegd door het Hof van Justitie, al dan niet in acht zijn genomen.

De vereisten inzake rechterlijke toetsing zijn immers slechts opgelegd ten aanzien van de projecten die worden aangenomen bij een andere dan een wetgevingshandeling of bij een wetgevingshandeling die de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn niet vervult (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., punt 46); de specifieke wetgevingshandelingen die beantwoorden aan de voorwaarden van het voormelde arrest Solvay, punt 31, ontsnappen aan de voormelde vereisten inzake rechterlijke toetsing.

B.12.3. Uit het voormelde arrest Solvay e.a. blijkt dat, om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn, het project om te beginnen tot in detail moet worden vastgesteld, voldoende nauwkeurig en specifiek, door een wetgevingshandeling die dezelfde kenmerken als een vergunning heeft en die de opdrachtgever toelaat het project uit te voeren, waarbij de wetgever alle onderdelen van het project die relevant zijn voor de beoordeling van de milieueffecten in aanmerking heeft genomen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., punten 32-33).

Bovendien moeten de doelstellingen van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling worden bereikt, met name voor wat betreft de terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever, eventueel aangevuld door de autoriteiten en het publiek; daartoe dient de wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende informatie te beschikken die ten minste (1) een beschrijving van het project bevat, met informatie omtrent vestigingsplaats, aard en omvang van het project, (2) een beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen, en (3) de nodige gegevens om de vermoedelijke significante milieueffecten van het project te kunnen bepalen en beoordelen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., punten 35-37).

In dat opzicht kan de wetgever steunen op informatie die in het kader van de voorafgaande administratieve procedure is verzameld (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., punt 38), maar kan hij niet zich ertoe beperken een reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig te ' ratificeren ', en daarbij louter gewag te maken van dwingende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., punt 39).

B.13. Hoewel het Hof in beginsel niet bevoegd is om, al was het maar via zijn toetsing van de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de parlementaire procedure te controleren aan het eind waarvan een wetgevingshandeling werd aangenomen, dient te worden vastgesteld dat in het onderhavige geval de bevoegdheid om rekening te houden ' zowel met de inhoud van de wetgevingshandeling als met de volledige wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten ' (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., punt 41) voortvloeit uit de noodzaak de werkingssfeer van de in B.9.1 en B.9.2 vermelde vereisten van het recht van de Europese Unie te bepalen.

Die controle kan dus noch met een materiële toetsing, noch met een procedurele toetsing van de grondwettigheid van wetskrachtige bepalingen worden gelijkgesteld, maar vormt een voorafgaand onderzoek, opgelegd bij het recht van de Europese Unie, van de kwalificatie van de bestreden wetgevingshandeling ».

B.9.4. Ten aanzien van de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten heeft het Hof beslist : « B.15.1. In tegenstelling tot de bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 17, die betrekking hebben op specifieke projecten, beperken de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet zich ertoe om, zoals in B.7.2 en B.7.3 in herinnering is gebracht, een procedure sui generis in te voeren, die van toepassing is op de categorieën van projecten die zijn vermeld in het bestreden artikel 1.

B.15.2. Zoals zij is georganiseerd, beperkt die procedure zich ertoe te bepalen dat het Parlement de vergunning die aan het Parlement wordt voorgelegd ' ratificeert ' en dat bij ontstentenis ervan, de vergunning geacht wordt niet te zijn verstrekt (artikel 3).

Er is overigens geen enkele vereiste bepaald ten aanzien van de nadere regels inzake beraadslaging door de decreetgever, in het bijzonder ten aanzien van de inhoud van het project dat aan beraadslaging wordt onderworpen of ten aanzien van de documenten die ter beschikking van de parlementsleden dienen te worden gesteld.

Aldus maakt de procedure ingesteld bij de artikelen 1 tot 4 van het bestreden decreet het niet mogelijk te waarborgen dat zal zijn voldaan aan de in B.12 herinnering gebrachte vereisten van het recht van de Europese Unie inzake ' specifieke wetgevingshandelingen ' ».

B.10.1. Hoewel de bij de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten bepaalde goedkeuringsprocedure, op basis waarvan het bestreden decreet is aangenomen, is vernietigd bij het voormelde arrest nr. 144/2012, vloeit uit die vernietiging evenwel niet voort dat het bestreden decreet bij wege van gevolgtrekking eveneens dient te worden vernietigd.

Immers, zoals aangegeven in B.8.2, voerden de artikelen 1 tot 4 van het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten een procedure sui generis in na afloop waarvan de decreetgever zich de bevoegdheid voorbehield om de stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de globale vergunningen met betrekking tot bepaalde categorieën van handelingen en werken die limitatief zijn opgesomd in artikel 1 van het decreet te verlenen; die bepalingen beperkten de vrijheid van de wetgever om een administratieve handeling goed te keuren of te consolideren los van het bestaan van die procedure sui generis niet.

B.10.2. Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het Hof moet nagaan of het bestreden decreet kan worden beschouwd als een « specifieke wetgevingshandeling ».

B.11. Zoals het Hof eraan heeft herinnerd in zijn arrest nr. 144/2012 blijkt uit het voormelde arrest Solvay e.a. dat, om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn, het project om te beginnen tot in detail moet worden vastgesteld, voldoende nauwkeurig en specifiek, door een wetgevingshandeling die dezelfde kenmerken als een vergunning heeft en die de opdrachtgever toelaat het project uit te voeren, waarbij de wetgever alle onderdelen van het project die relevant zijn voor de beoordeling van de milieueffecten in aanmerking heeft genomen (HvJ, 16 februari 2012, C-182/10, Solvay e.a., punten 32-33).

Bovendien moeten de doelstellingen van de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling worden bereikt, met name wat betreft de terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever, eventueel aangevuld door de autoriteiten en het publiek; daartoe dient de wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende informatie te beschikken die ten minste (1) een beschrijving van het project bevat, met informatie omtrent vestigingsplaats, aard en omvang van het project, (2) een beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen, en (3) de nodige gegevens om de vermoedelijke significante milieueffecten van het project te kunnen bepalen en beoordelen (ibid., punten 35-37).

In dat opzicht kan de wetgever steunen op informatie die in het kader van de voorafgaande administratieve procedure is verzameld (ibid., punt 38), maar kan hij niet zich ertoe beperken een reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig te « ratificeren », en daarbij louter gewag te maken van dwingende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten gronde is gevoerd om aan de voorwaarden te voldoen (ibid., punt 39).

B.12.1. Uit de parlementaire voorbereiding van het bestreden decreet blijkt dat, op het ogenblik van de aanneming van het bestreden decreet, talrijke onzekerheden bestonden ten aanzien van de rol van de parlementsleden in het kader van de bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten ingevoerde goedkeuringsprocedure.

B.12.2. Aldus had de minister van Huisvesting, Transport en Ruimtelijke Ontwikkeling enkele maanden vóór de aanneming van het bestreden decreet in het kader van de parlementaire voorbereiding betreffende het eerste decreet genomen met toepassing van de goedkeuringsprocedure ingevoerd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, dat eveneens betrekking had op de metro van Charleroi, eraan herinnerd dat « het Parlement met die goedkeuring niet ertoe wordt gebracht de plaats in te nemen van de administratieve overheid, namelijk de Regering en haar administratie » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 844/2, p. 8), waarbij hij besloot : « Het staat immers niet aan de parlementsleden zich te mengen in het onderzoek van de vergunning en van het dossier, of nog, de volledigheid te onderzoeken van de milieueffectrapporten of ten aanzien van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Het staat aan het Parlement vast te stellen of de vergunning al dan niet van algemeen belang is » (ibid.).

Bepaalde parlementsleden waren evenzo van mening dat zij « niet de bevoegdheid hebben de vergunning te wijzigen [...] of nieuwe voorwaarden op te leggen » (Parl. St., Waals Parlement, 2008-2009, nr. 933/2, p. 7), of nog, dat « vanaf het ogenblik dat, in het DAR-decreet, een lijst van zogeheten dossiers van algemeen belang is opgenomen, het Parlement alleen nog ja of neen zou moeten zeggen » (ibid., p. 10), dat het bevestigd is « dat de dwingende motieven van algemeen belang zijn besproken en in geen geval de werkzaamheden ter uitvoering van een vergunning », dat de opdracht van het parlementslid « erin bestaat te oordelen of het voorgestelde werk al dan niet valt onder een dwingende reden van algemeen belang » (ibid., p. 12), of dat de parlementsleden zich niet moeten « uitspreken over de grond van het dossier » (CRIC, Waals Parlement, nr. 81, 2008-2009, zitting van maandag 16 maart 2009, p. 11), of dat het Parlement « geen enkele beoordelingsbevoegdheid » zou hebben (ibid., p. 13).

B.12.3. Zonder dat moet worden nagegaan of en in welke mate de parlementsleden beschikten over voldoende informatie zoals daaraan wordt herinnerd in B.11, stelt het Hof vast dat zij, op het ogenblik van de aanneming van het bestreden decreet, hun rol in het kader van de goedkeuring van een vergunning niet in die zin begrepen dat een wetgevingsprocedure ten gronde vereist was met het oog op de aanneming, in detail, van een « specifieke wetgevingshandeling » in de zin van artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus en van artikel 1, lid 5, van de voormelde richtlijn 85/337/EEG. B.13. Het tweede middel is gegrond.

Aangezien de andere middelen niet zouden kunnen leiden tot een ruimere vernietiging, dienen zij niet te worden onderzocht.

B.14. Voor het overige stelt het Hof vast dat die vernietiging alleen betrekking heeft op de wetgevende goedkeuring bij het bestreden decreet en niet op de toekenning van de vergunning bij het ministerieel besluit van 18 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009011066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2008, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009007050 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007052 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter en van de externe wetenschappelijke deskundigen van de jury voor werving, bevordering en beoordeling van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschie sluiten.

Om die redenen, het Hof vernietigt het decreet van het Waalse Gewest van 3 april 2009 « houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding ' Parc-Sud ' van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan ».

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 21 februari 2013.

De griffier, F. Meersschaut De voorzitter, R. Henneuse

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^