Arrest van 01 oktober 2016
gepubliceerd op 31 oktober 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022413
pub.
31/10/2016
prom.
01/10/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022413

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


1 OKTOBER 2016. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


Het Beheerscomité, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het gemotiveerde advies van het Basisoverlegcomité, uitgebracht op 19 april 2016;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité tijdens zijn zitting van 4 mei 2016;

Gelet op het advies van de regeringscommissaris, uitgebracht op 28 juni 2016, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt vastgesteld in overeenstemming met de tabellen in bijlage. § 2. In de hierna vermelde betrekkingen van het Centraal bestuur kan pas worden voorzien in verhouding tot de afvloeiing van een evenredig aantal titularissen van niveau C en/of D die in overtal zijn : NIVEAU B Administratief deskundige : 6 NIVEAU C Administratief assistent : 3 § 3. In de hierna vermelde betrekkingen bij de Gewestelijke diensten kan pas worden voorzien in verhouding tot de afvloeiing van een evenredig aantal titularissen van niveau D die in overtal zijn: NIVEAU C Administratief assistent : 12

Art. 2.Twee van de drie betrekkingen van adviseur-generaal, zijn voorbehouden voor de titularissen van de functies van informaticus-directeur en geneesheer-directeur.

Art. 3.In het personeelsbestand werd een percentage van 3% gehandicapten opgenomen.

Art. 4.Binnen de beperkingen van de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mag de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering adviserend geneesheren aanwerven om de medische controle van de primaire ongeschiktheid en van de geneeskundige verstrekkingen bij haar verzekerden te garanderen.

Art. 5.Binnen de beperkingen van de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mag, naast de betrekkingen voorzien in artikel 1, personeel aangeworven worden, ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsleden.

Art. 6.Het besluit van het Beheerscomité van 4 maart 2015, tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 1 september 2016.

De Voorzitter van het Beheerscomité, L. GOUTRY De Administrateur-generaal, C. MICLOTTE Actieplan voor het jaar 2016

Wervingen

Niveau

Functie

CB/GD

Aanwervingsmethode

Eenheden

B

Verpleegkundige Medische Dienst

CB

(interne) mobiliteit/raadpleging wervingsreserve

1

C

Administratief assistent Debiteurenbeheer

CB

(interne) mobiliteit/raadpleging wervingsreserve

1

C

Administratief assistent (Sankt-Vith)

GD

(interne) mobiliteit/raadpleging wervingsreserve

1

C

Administratief assistent financiële dienst

CB

(interne) mobiliteit/raadpleging wervingsreserve

1

C

Administratief assistent (Namen)

GD

(interne) mobiliteit/raadpleging wervingsreserve

1

Interne promoties

A

Attaché Mediprima (GV)

CB

overgangsexamen naar niveau A

1

A

Attaché Debiteurenbeheer (JUR)

CB

overgangsexamen naar niveau A

1

A

Attaché Financiële Dienst

CB

overgangsexamen naar niveau A

1

B

Administratief deskundige Dienst Communicatie

CB

overgangsexamen naar niveau B

1

C

Administratief assistent

GD

overgangsexamen naar niveau C

11


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^