Arrest van 03 mei 2004
gepubliceerd op 05 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022339
pub.
05/05/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2004. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Pensioenen


De voorzitter van het Beheerscomité, Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022271 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022269 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002022268 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerhe sluiten tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Pensioenen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2002;

Gelet op het advies van de directieraad van de Rijksdienst voor Pensioenen van 9 april 2004;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van de Rijksdienst voor Pensioenen van 26 april 2004;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor Pensioenen van 21 april 2004;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen in zitting van 26 april 2004, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van de Rijksdienst voor Pensioenen wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen : 1. Centrale diensten Administratief personeel Mandaatfuncties Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2.De hierna vermelde betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan : Centrale diensten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer al de afgeschafte betrekkingen uit het eerste lid geïdentificeerd met het overeenkomstig aantal sterretjes niet meer worden begeven : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.§ 1. Het aantal, in het koninklijk besluit van 19 november 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024081 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 19/11/1999 pub. 16/12/1999 numac 1999024080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor pensioenen sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Pensioenen, voorziene betrekkingen van administratief medewerker wordt met 239 eenheden verminderd. Alle betrekkingen in overtal van administratief medewerker, die nog voorzien zijn van een titularis worden in uitdoving geplaatst. § 2. In de hiernavermelde betrekkingen van niveau C mag slechts worden voorzien naarmate de in uitdoving geplaatste betrekkingen van administratief medewerker door natuurlijke afvloeiing zijn afgeschaft : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Telkens 14 betrekkingen van administratief medewerker zijn afgeschaft, kunnen 10 administratief assistenten worden geworven. § 3. In de hiernavermelde betrekkingen van artikel 1 § 1 mag slechts worden voorzien naarmate de aannemingsovereenkomsten met de gespecialiseerde privé-bedrijven worden beëindigd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 4. De Regeringscommissaris van Begroting zal vóór de bezetting van de betrekkingen vaststellen dat de voorwaarden vermeld in §§ 2 en 3 vervuld zijn.

Art. 3.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel 6 van de 22 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 13 B. De betrekking van actuaris-directeur kan worden bezoldigd in de weddenschaal 13 D. 1 van de 4 betrekkingen van actuaris wordt bezoldigd in de volgende weddenschaal : 30188,87 - 42.897, 20 3 x 1 x 668,83 8 x 2 x 1337,73 2 van de 4 betrekkingen van actuaris worden bezoldigd in de weddenschaal 10 E. 49 van de 140 betrekkingen van adjunct-adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal 10 C. 190 betrekkingen van administratief assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B. 110 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA2. 127 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA3. 49 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA4. 1 betrekking van administratief medewerker wordt, in plaats van in de weddenschaal DA1, tot de afvloeiing van de titularis bezoldigd in de weddenschaal 42 C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel 1 betrekking van technisch medewerker kan worden bezoldigd in de weddenschaal DT4 of DT5. 1 betrekking van technisch medewerker kan worden bezoldigd in de weddenschaal DT3 of DT4.

Art. 4.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 3 vastgesteld betrekkingen.

Art. 5.Bij toepassing van artikel 451 van de programmawet (I) van 24 december 2002, worden de personeelsleden, die op 1 januari 2003 twee jaar tewerkgesteld waren in een contract « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften », in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur.

Het maximum aantal van deze administratief medewerkers wordt vastgesteld op 35.

Art. 6.Het maximum aantal personen dat in de centrale diensten in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 19° van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Administratief personeel Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.Het maximaal aantal contractuele personeelsleden dat voor onderhoudsfuncties in de gewestelijke diensten in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is vastgesteld op : Meesters-, vak en dienstpersoneel Niveau D Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mogen tijdelijk afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mogen deskundigen, andere contractuelen voor bijzondere opdrachten of seizoenpersoneel in dienst genomen worden.

Art. 9.Het besluit van het Beheerscomité van 10 juni 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Pensioenen, wordt opgeheven

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 3 mei 2004.

M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^