Arrest van 05 december 2002
gepubliceerd op 05 mei 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het Verenigd College betreffende de diensten voor thuiszorg voor het jaar 2002

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031001
pub.
05/05/2003
prom.
05/12/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2002. - Besluit van het Verenigd College betreffende de diensten voor thuiszorg voor het jaar 2002


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van 21 december 2001 houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 november 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Ministers van Begroting van 5 december 2002;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg, gegeven op 4 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat iedere vertraging van de subsidiëring in 2002 ernstige problemen te weeg brengt op het vlak van de thesaurie voor de diensten thuisverzorging, waardoor hun leefbaarheid en dus ook de diensten aan de bevolking in gevaar komen;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Binnen de perken van de vastgestelde begrotingskredieten kunnen de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, overeenkomstig dit besluit, toelagen verlenen aan verenigingen zonder winstoogmerk, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn die diensten voor thuiszorg organiseren die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° professionele thuiszorg bieden, d.w.z. dienstverlening die geboden wordt door verpleegkundigen, met als doel de gebruiker te handhaven in zijn natuurlijk thuismilieu; 2° deze thuiszorg aanvullend en/of vervangend en/of ondersteunend t.o.v. de zelfzorg en de mantelzorg aanbieden; 3° oog hebben voor de globale zorgsituatie, met een bijzondere aandacht voor gebruikers die een verhoogd risico lopen op verminderde welzijnskansen;4° samen met de gebruiker en/of de mantelzorg en/of de vrijwilligers en/of de huisarts en/of andere professionele hulpverlening verantwoordelijk zijn voor de zorgafstemming.In dit kader, indien nodig, deelnemen aan het gestructureerd overleg met alle betrokken actoren.

Art. 2.§ 1. De in het vorig artikel bedoelde diensten voor thuiszorg dienen erkend te worden door de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid. § 2. Om erkend te worden dienen deze diensten aan de volgende voorwaarden te beantwoorden : 1° voor het publiek toegankelijk zijn via een oproepnummer;2° de dienst verlenen zonder enige vorm van discriminatie, met respect voor de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, godsdienstige en filosofische overtuiging van de gebruiker en zijn mantelzorg;3° zorgen voor het onthaal en behandeling in de twee landstalen;4° een register bijhouden van de verpleegkundige zorg en van de voorschriften van de verpleegsters die de thuiszorg toedienen, volgens de meetinstrumenten van het RIZIV;5° een personeelsregister bijhouden van het zelfstandig personeel of het personeel in dienstverband;6° een register bijhouden van de activiteiten van het overleg voor de zorgafstemming;7° samenwerken met een zorgequipe palliatieve zorgen.

Art. 3.De in artikel 2 bedoelde diensten voor thuiszorg mogen aanspraak maken op een forfaitaire jaarlijkse subsidie van 0,05 euro per bezoek dat een prestatie van de RIZIV-nomenclatuur inhoudt en van 0,07 euro per bezoek in het kader van een forfait van de RIZIV- nomenclatuur.

Art. 4.Onverminderd de in artikel 3 bepaalde toelagen mogen de in artikel 2 bedoelde diensten voor thuiszorg die enkel werken met personen in loondienst, aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten voor de verplaatsingen.

Deze tussenkomst wordt vastgesteld op 421,42 euro per EFT verpleegkundige per jaar.

Art. 5.Ingeval de begrotingskredieten ontoereikend zijn, worden de in de artikelen 3 en 4 bepaalde toelagen verminderd in verhouding tot de verleende kredieten.

Art. 6.De bewijsstukken voor het verkrijgen van de toelage moeten vóór 30 juni 2003 worden ingediend.

Art. 7.De toelage wordt jaarlijks vereffend op basis van een eindafrekening.

Art. 8.De betrokken diensten moeten zich onderwerpen aan de controle ingericht door de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid.

Zij zijn ertoe gehouden aan de met deze controle belaste personeelsleden alle documenten en inlichtingen mede te delen die nodig zijn voor het toezicht op de toepassing van dit besluit.

Elke verhindering van de uitoefening van dit toezicht kan bij beslissing van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de volledige of gedeeltelijke afschaffing van de toelage ten gevolge hebben.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2002.

Art. 10.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 december 2002.

Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^