Arrest van 06 juni 2006
gepubliceerd op 21 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2006-2008 voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

bron
rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
numac
2006022548
pub.
21/06/2006
prom.
06/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2006. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2006-2008 voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers


Het Beheerscomité, Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer ven de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid artikel 13;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid artikel 19, § 1;

Gelet op de bestuursovereenkomst 2006-2008 van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, ondertekend door de contracterende partijen op 31 maart 2006;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, gegeven op 22 mei 2006;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, gegeven op 2 juni 2006;

Gelet op het gunstig advies van de Regeringscommissaris van begroting bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, gegeven op 6 juni 2006;

Gelet op de beslissing genomen door het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers ter zitting van 6 juni 2006, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt vastgesteld volgens onderstaande tabellen : 1. Centrale diensten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2.Telkens wanneer een managementfunctie N-1 wordt bezet, wordt een betrekking van directeur-generaal (afgeschafte graad) in de centrale diensten uitdovend.

Art. 2.Van de in artikel 1 vermelde betrekkingen, worden de volgende als volgt verdeeld : 56 betrekkingen van administratief assistent worden bezoldigd tegen weddenschaal 22B; 25 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd tegen weddenschaal DA2; 29 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd tegen weddenschaal DA3; 11 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd tegen weddenschaal DA4.

Art. 3.Het maximale aantal personen die met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in dienst genomen kunnen worden in de centrale diensten, op grond van artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, wordt bepaald als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Binnen de perken van het in de bestuursovereenkomst vastgelegde krediet kunnen tijdelijk afwezige statutaire ambtenaren vervangen worden door personeel met een arbeidsovereenkomst.

Art. 5.Binnen de perken van het in de bestuursovereenkomst vastgelegde krediet kunnen 13 contractuelen in dienst genomen worden met een startbaancontract.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 6 juni 2006.

De voorzitster van het Beheerscomité, Mevr. B. CANTILLON De administrateur-generaal, J. VERSTRAETEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^