Arrest van 06 maart 2017
gepubliceerd op 14 maart 2017

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van de Federale Pensioendienst

bron
rijksdienst voor pensioenen
numac
2017011184
pub.
14/03/2017
prom.
06/03/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011184

RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN


6 MAART 2017. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van de Federale Pensioendienst


Het Beheerscomité, Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op de wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale type wet prom. 18/03/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sluiten tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale actoren van de Dienst voor de Bijzondere sociale zekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst voor de Bijzondere sociale zekerheidsstelsels;

Gelet op de wet van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aang type wet prom. 10/07/2016 pub. 14/04/2017 numac 2017020334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aang sluiten tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde sluiten houdende maatregelen met het oog op responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van de Federale pensioendienst van 22 februari 2017;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Federale Pensioendienst van 17 februari 2017;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst in zitting van 6 maart 2017, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan 2017 van de Federale Pensioendienst wordt vastgesteld in overeenstemming met de tabel in bijlage.

Art. 2.De aanwervingen en de bevorderingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts worden doorgevoerd binnen de budgettaire enveloppe en mits akkoord van de regeringscommissaris van begroting.

Art. 3.23 contractuele betrekkingen van onbepaalde duur van administratief medewerker of administratief assistent (gewezen contractuelen uitzonderlijke en tijdelijke behoeften) worden in uitdoving geplaatst.

Art. 4.Het onderhouds- en schoonmaakpersoneel van de centrale diensten is in de tabel opgenomen bij contractueel met de verwijzing naar art. 4. Zij kunnen in dienst genomen worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 19°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 5.Het onderhoudspersoneel van de gewestelijke diensten is opgenomen in de tabel bij contractueel met de verwijzing naar art. 5.

Zij kunnen in dienst genomen worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Art. 6.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgelegd in de bestuursovereenkomst, kunnen tijdelijk afwezige personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgelegd in de bestuursovereenkomst, kunnen deskundigen, andere contractuelen voor bijzondere opdrachten of seizoenpersoneel in dienst genomen worden. § 3. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgelegd in de bestuursovereenkomst, kunnen contractuelen met een startbaanovereenkomst in dienst worden genomen.

Art. 7.Het besluit van het Beheerscomité van 27 juni 2016 tot vaststelling van het personeelsplan 2016 voor de Federale Pensioendienst wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 6 maart 2017.

De voorzitter van het Beheerscomité, M. SAVOYE

Bijlage

BIJLAGE

N

N-1

A5

A4

A3

A2-A1

B

C

D

Total


Administrateur général (fonction de management)

1

1

Administrateur-generaal (managementfunctie)

Administrateur général adjoint (fonction de management)

1

1

Adjunct-administrateur-generaal (managementfunctie)

Directeur général N-1

4

4

Directeur generaal N-1

Fonction d'encadrement (A5)

1

1

Staffunctie (A5)

Fonction d'encadrement (A4)

9

9

Staffunctie (A4)

Fonction de direction central (A4)

4

4

Directiefunctie centraal (A4)

Conseiller général central A4

4

4

Adviseur-generaal centraal A4

Conseiller général régional A4

2

2

Adviseur-generaal gewestelijk A4

Conseiller central

91

91

Adviseur centraal

Conseiller régional

11

11

Adviseur gewestelijk

Attaché central A1-A2

367

367

Attaché centraal A1-A2

Attaché régional A1-A2

20

20

Attaché gewestelijk A1-A2

Expert administratif central

912

912

Administratief deskundige centraal

Expert administratif régional

277

277

Administratief deskundige gewestelijk

Expert technique

35

35

Technisch deskundige

Expert financier

20

20

Financieel deskundige

Expert ICT

127

127

ICT deskundige

Assistant administratif central

549

549

Administratief assistent centraal

Assistant administratif régional

78

78

Administratief assistent gewestelijk

Collaborateur administratif central

78

78

Administratief medewerker centraal

Collaborateur technique central

12

12

Technisch medewerker centraal

Total statutaire

2

4

1

19

102

387

1371

627

90

2603

Totaal statutair


Assistant technique (art 4 *

20

20

Technisch assistent (art 4*)

Collaborateur technique central (art 4 *

11

11

Technisch medewerker centraal (art 4*)

Collaborateur cuisine/nettoyage central (art 4) *

19

19

Medewerker keuken/schoonmaak centraal (art 4*)

Collaborateur technique régional (art5*)

8

8

Technisch medewerker gewestelijk (art.5*)

Total contractuel

0

0

0

0

0

0

0

20

38

58

Totaal contractueel

Total général

2

4

1

19

102

387

1371

647

128

2661

Algemeen totaal


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^