Arrest van 07 april 2019
gepubliceerd op 29 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019012590
pub.
29/05/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012590

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


7 APRIL 2019. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


Het Beheerscomité Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het gemotiveerde advies van het Basisoverlegcomité, uitgebracht op 4 december 2018;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité tijdens zijn zitting van 6 februari 2019;

Gelet op het advies van de regeringscommissaris, uitgebracht op 2 april 2019, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het Personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt vastgesteld in overeenstemming met de tabellen in bijlage. § 2. In de hierna vermelde betrekkingen van het Centraal bestuur kan pas worden voorzien in verhouding tot de afvloeiing van een evenredig aantal titularissen van niveau C en/of D die in overtal zijn: NIVEAU C Administratief assistent : 4 § 3. In de hierna vermelde betrekkingen bij de Gewestelijke diensten kan pas worden voorzien in verhouding tot de afvloeiing van een evenredig aantal titularissen van niveau D die in overtal zijn : NIVEAU C Administratief assistent : 4

Art. 2.Eén van de drie betrekkingen van adviseur-generaal, is voorbehouden voor de titularis van de functie van geneesheer-directeur.

Art. 3.In het personeelsbestand werd een percentage van 3% gehandicapten opgenomen.

Art. 4.Binnen de beperkingen van de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mag de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering adviserend geneesheren aanwerven om de medische controle van de primaire ongeschiktheid en van de geneeskundige verstrekkingen bij haar verzekerden te garanderen.

Art. 5.Binnen de beperkingen van de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mag, naast de betrekkingen voorzien in artikel 1, personeel aangeworven worden, ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsleden.

Art. 6.Het besluit van het Beheerscomité van 16 april 2018, tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 7 april 2019.

De Voorzitter van het Beheerscomité, L. GOUTRY De Administrateur-generaal, C. MICLOTTE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^