Arrest van 07 mei 2020
gepubliceerd op 13 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuu

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020030857
pub.
13/05/2020
prom.
07/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030857

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


7 MEI 2020. - Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, artikel 2;

Gelet op artikel 2, § 3, 5°, van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 04 mei 2020;

Gelet op de goedkeuring van de Europese Commissie, gegeven op 24 april 2020;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de gezondheidscrisis Covid-19 en de maatregelen om de verspreiding ervan te beperken ernstige gevolgen hebben voor de economie;

Dat het noodzakelijk is om dringend steunmaatregelen te voorzien voor de getroffen ondernemingen, ten einde de economische schade te beperken;

Dat de ondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur te kampen hebben met diverse problemen en effecten, zoals onderbrekingen in de productiestroom, stopzettingen van de productie, de vernietiging van voorraden, de afwezigheid van stagiaires en vrijwilligers, onbetaalde facturen, etc.;

Dat deze problemen leiden tot een inkomensverlies die de overleving van de ondernemingen in het gedrang brengt;

Dat wanbetalingen ten gevolge van liquiditeitsproblemen een domino-effect in de economie zou kunnen veroorzaken, hetgeen ten alle koste moet vermeden worden;

Dat deze problemen en effecten op zeer korte termijn voelbaar zullen zijn en dat het dus niet verantwoord is om enige vertraging op te lopen in het uitvoeren van de steunmaatregel;

Dat de steun daarom zo snel mogelijk moet kunnen uitgekeerd worden, en de spoedeisendheid dus verantwoord is;

Gelet op advies 67.277/1 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Landbouw en Leefmilieu, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° minister: de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Landbouw;2° tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun: de mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 betreffende de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, gewijzigd bij de mededeling van 3 april 2020;3° begunstigde: de natuurlijke of rechtspersoon die de steun aanvraagt of ontvangt;4° verordening (EU) nr.702/2014: de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard; 5° verordening (EU) nr.1388/2014: de verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard; 6° BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 2.De minister verleent steun aan de ondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding en die inkomensverlies lijden ten gevolge van de gezondheidscrisis Covid-19.

De steun wordt verleend onder de in de tijdelijk kaderregeling inzake staatssteun bedoelde voorwaarden. HOOFDSTUK 2. - Steunvoorwaarden

Art. 3.De begunstigde: 1° is een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, met uitzondering van de publieke rechtspersonen;2° is in minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief in de primaire voedselproductie, met name de teelt van planten en het fokken van dieren voor de productie van levensmiddelen en dierenvoeder;3° oefent een activiteit opgenomen in de bijlage uit, zoals ingeschreven onder de btw-activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 13 maart 2020;4° heeft minstens één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 13 maart 2020, en beschikt er over menselijke middelen en goederen die specifiek voor hem bestemd zijn;5° lijdt inkomensverlies ten gevolge van de gezondheidscrisis Covid-19;6° heeft geen steun ontvangen in het kader van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr.2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken of het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 van 16 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 7° verkeerde niet in moeilijkheden op 31 december 2019, in de zin van artikel 2, punt 14, van de verordening (EU) nr.702/2014 of van artikel 3, punt 5, van de verordening (EU) nr. 1388/2014, naar gelang de sector waarin de begunstigde actief is; 8° heeft tot dusver onder punt 23 van de tijdelijke kaderregeling inzake staatsteun, inclusief de premie bedoeld in dit besluit: a) niet meer dan 100.000 euro steun ontvangen indien hij enkel actief is in de primaire productie van landbouwproducten, of niet meer dan 120.000 euro indien hij enkel actief is in de visserij- en aquacultuursector; b) indien hij zowel in de primaire productie van landbouwproducten als in de visserij- en aquacultuursector actief is: i) niet meer dan 120.000 euro steun ontvangen, waarvan; ii) niet meer dan 100.000 euro steun voor de primaire productie van landbouwproducten.

Art. 4.Is uitgesloten van de steun of desgevallend gehouden tot de terugbetaling ervan, de begunstigde die: 1° een sanctie wordt opgelegd op grond van artikel 10 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 25/03/2020 numac 2020040875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, of elke andere regelgeving die het vervangt of waardoor het wordt vervangen;2° opzettelijk onjuiste inlichtingen verstrekt;3° niet alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht naleeft;4° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;5° zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie, zolang hij de subsidies als bedoeld in voornoemde ordonnantie niet terugbetaalt overeenkomstig de regels bedoeld in haar artikel 4. De begunstigde leeft de voorwaarden bepaald in het eerste lid na gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de toekenning van de steun. HOOFDSTUK 3. - Vorm en omvang van de steun

Art. 5.De steun bestaat uit een eenmalige premie van 3.000 euro.

Art. 6.§ 1. De steun wordt verleend binnen de perken van de basisallocatie van de begroting 12.021.38.05.3132 . § 2. Indien de beschikbare begrotingskredieten toereikend zijn, wordt de premie toegekend aan alle begunstigden die in aanmerking komen overeenkomstig de steunvoorwaarden bepaald in hoofdstuk 2. § 3. Indien de beschikbare begrotingskredieten ontoereikend zijn om de premie toe te kennen aan alle in aanmerking komende begunstigden, worden de begunstigden onderverdeeld in twee categorieën, op basis van de uitgeoefende activiteit, zoals ingeschreven onder de btw-activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 13 maart 2020: 1° teelt en plantenvermeerdering, als bedoeld onder de NACE BEL 2008 codes 01.110 tot en met 01.309; 2° veeteelt, gemengd bedrijf, ondersteunende landbouwactiviteiten, visserij en aquacultuur, als bedoeld onder de NACE BEL 2008 codes 01.410 tot en met 01.640 en 03.110 tot en met 03.220.

De begunstigden die vallen onder de eerste categorie hebben voorrang.

De beschikbare begrotingskredieten worden eerst evenredig verdeeld onder alle in aanmerking komende begunstigden in de eerste categorie.

Elke begunstigde ontvangt maximaal 3.000 euro.

Indien er vervolgens nog begrotingskredieten beschikbaar zijn, worden ze evenredig verdeeld onder de in aanmerking komende begunstigden in de tweede categorie. Het bedrag van de premie is in dat geval gelijk aan de nog beschikbare begrotingskredieten gedeeld door het aantal begunstigden in de tweede categorie. HOOFDSTUK 4. - Procedure voor de behandeling van de steunaanvraagdossiers en de vereffening van de steun

Art. 7.De begunstigde dient de steunaanvraag in bij BEW door middel van een formulier dat BEW ter beschikking stelt op zijn website.

BEW ontvangt de steunaanvraag ten laatste op 29 mei 2020.

De begunstigde vermeldt in zijn aanvraag alle steun die hij onder de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun heeft ontvangen.

Art. 8.De toekenningsbeslissing wordt aan de begunstigde betekend na de ontvangst en rangschikking van alle aanvragen, ten laatste op 31 december 2020.

BEW deelt de begunstigde mee dat de steun overeenkomstig de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun wordt verleend.

Art. 9.De steun wordt in één enkele schijf vereffend op een Belgisch bankrekeningnummer op naam van de begunstigde.

Art. 10.BEW maakt binnen de twaalf maanden na de toekenning ervan de nodige informatie over elke steun toegekend op grond van dit besluit bekend op de uitgebreide staatssteunwebsite of via het IT-instrument van de Europese Commissie.

De nodige informatie is die bedoeld in bijlage III bij de verordening (EU) nr. 702/2014 of in bijlage III bij de verordening (EU) nr. 1388/2014, naar gelang de sector waarin de begunstigde actief is.

BEW bewaart gedurende een periode van tien jaar na de toekenning van de steun alle informatie die nodig is om te kunnen nagaan of aan de vastgestelde voorwaarden is voldaan. BEW verstrekt deze informatie aan de Europese Commissie indien zij daarom verzoekt. HOOFDSTUK 5. - Het toezicht op en de terugbetaling van de steun

Art. 11.Hoofdstuk X van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen is van toepassing op dit besluit. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor bevoegd voor Economie, Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie, A. MARON

Bijlage. - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun

Annexe. - Activités T.V.A. éligibles à l'aide

NACE BEL 2008 code

Beschrijving

Code NACE BEL 2008

Description

01.110

Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden

01.110

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

01.120

Teelt van rijst

01.120

Culture du riz

01.130

Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen

01.130

Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

01.140

Teelt van suikerriet

01.140

Culture de la canne à sucre

01.160

Teelt van vezelgewassen

01.160

Culture de plantes à fibres

01.199

Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.

01.199

Autres cultures non permanentes n.c.a.

01.210

Teelt van druiven

01.210

Culture de la vigne

01.220

Teelt van tropisch en subtropisch fruit

01.220

Culture de fruits tropicaux et subtropicaux

01.230

Teelt van citrusvruchten

01.230

Culture d'agrumes

01.240

Teelt van pit- en steenvruchten

01.240

Culture de fruits à pépins et à noyau

01.250

Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

01.250

Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque

01.260

Teelt van oliehoudende vruchten

01.260

Culture de fruits oléagineux

01.270

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

01.270

Culture de plantes à boissons

01.280

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

01.280

Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques

01.290

Teelt van andere meerjarige gewassen

01.290

Autres cultures permanentes

01.309

Overige plantenvermeerdering

01.309

Autre reproduction de plantes

01.410

Fokken van melkvee

01.410

Elevage de vaches laitières

01.420

Fokken van andere runderen en buffels

01.420

Elevage d'autres bovins et de buffles

01.430

Fokken van paarden en andere paardachtigen

01.430

Elevage de chevaux et d'autres équidés

01.440

Fokken van kamelen en andere kameelachtigen

01.440

Elevage de chameaux et d'autres camélidés

01.450

Fokken van schapen en geiten

01.450

Elevage d'ovins et de caprins

01.461

Fokvarkenshouderijen

01.461

Elevage de porcs reproducteurs

01.462

Varkensvetmesterijen

01.462

Elevage de porcs à l'engrais

01.471

Kippenkwekerijen

01.471

Elevage de poules

01.472

Productie van eieren van pluimvee

01.472

Production d'oeufs de volailles

01.479

Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen

01.479

Elevage de volailles, sauf poules

01.490

Fokken van andere dieren

01.490

Elevage d'autres animaux

01.500

Gemengd bedrijf

01.500

Culture et élevage associés

01.610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

01.610

Activités de soutien aux cultures

01.620

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

01.620

Activités de soutien à la production animale

01.630

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

01.630

Traitement primaire des récoltes

01.640

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering

01.640

Traitement des semences

03.110

Zeevisserij

03.110

Pêche en mer

03.120

Binnenvisserij

03.120

Pêche en eau douce

03.210

Mariene aquacultuur

03.210

Aquaculture en mer

03.220

Aquacultuur in zoet water

03.220

Aquaculture en eau douce


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 van 07 mei 2020 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding;

Brussel, 7 mei 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor bevoegd voor Economie, Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie, A. MARON


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^