Arrest van 07 september 2006
gepubliceerd op 19 september 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air-premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat en de vernietiging van vervuilende voertuigen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2006031465
pub.
19/09/2006
prom.
07/09/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2006. - Besluit betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air-premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat en de vernietiging van vervuilende voertuigen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op artikel 15 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Gelet op artikel 13 van de ordonnantie van 25 maart 1999 inzake de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit;

Gelet op het plan voor de structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat, hierna « het lucht- en klimaatplan » genoemd, goedgekeurd door de Regering op 13 november 2002;

Overwegende dat dit plan tot doel heeft de luchtkwaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren en de Brusselse bevolking te beschermen tegen luchtvervuiling;

Overwegende dat het gemotoriseerd vervoer verantwoordelijk is voor 20 % van de CO2-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het gemotoriseerd vervoer verantwoordelijk is voor de verslechtering van de luchtkwaliteit;

Overwegende dat de verbetering van de luchtkwaliteit ook afhangt van een snellere vernieuwing van het wagenpark;

Overwegende dat, om deze vernieuwing te bevorderen, een premiesysteem « Brussel'Air », uitgewerkt wordt om de Brusselaars aan te moedigen hun wagen aan de kant te zetten en te laten slopen ten gunste van het openbaar vervoer;

Overwegende dat voorschrift 13 van het lucht- en klimaatplan de regering ertoe aanzet maatregelen rond eco-fiscaliteit te nemen voor de vervanging van de meest vervuilende voertuigen door minder vervuilende voertuigen;

Overwegende dat deze Brussel'Air-premie een van de maatregelen is die genomen werden op basis van het lucht- en klimaatplan en tot doel hebben de luchtverontreiniging structureel te beperken, conform artikel 13 van de voormelde ordonnantie van 25 maart 1999;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 juni 2006 Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 23 juin 2006;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 12 juli 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 25 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I - Definities

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° MTB-abonnement : dit abonnement is geldig op het MIVB-net, behalve op het vak NATO Brussels Airport van lijnen 11 en 12 en lijn N71, en op het Brussels stadsnet van De lijn, TEC en de NMBS.2° Premie Cambio-abonnement : deze premie dekt de instapkosten en de 12 maandelijkse abonnementsbetalingen voor één jaar in het kader van de Startformule.In geval van hernieuwing van de premie voor een tweede jaar omvat deze 12 extra maandelijkse betalingen, de instapkosten blijven gelden voor de volgende jaren. De variabele kosten blijven ten laste van de begunstigde van de premie. 3° Fietspremie : de fietspremie omvat een opleiding fietsen in de stad alsook een maximumbedrag dat toegekend wordt bij elke aankoop van een fiets of fietstoebehoren bij een leverancier gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bepaald door het Bestuur Uitrusting en Vervoer en het Brussels Instituut voor Milieubeheer.Het bedrag van de fietspremie is gelijk aan de kosten van het gewone MTB-abonnement. 4° Vervuilende voertuigen : de voertuigen die voor het eerst vóór 1 januari 1997 ingeschreven werden.5° DIV : Directie voor de Inschrijving van Voertuigen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.6° De aanvrager : de natuurlijke persoon die een premieaanvraag indient conform dit besluit, voor zover hij de titularis is van het voertuig waarvan het nummerplaat geschrapt wordt en dat eventueel vernietigd wordt.7° De begunstigde : de persoon die de door de Brussel'Air-premie toegekende rechten geniet in toepassing van dit besluit.8° Bedrijfswagen en daarmee gelijkgesteld voertuig : elk voertuig dat ter beschikking gesteld wordt door de werkgever of elk ander gelijkgesteld systeem (leasing/renting) dat ten laste genomen wordt door de werkgever ten voordele van de werknemer, voorzover die er gebruik van kan maken voor zijn dagelijkse woon-werkverplaatsingen.9° Brussel'Air-premie : geheel van de « mobiliteitsproducten » met verschillende modaliteiten, zoals bepaald in artikel 4.10° Gezin : entiteit bestaande uit het aantal personen dat opgenomen is in de gezinssamenstelling.11° MIVB : de operator van openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel.12° BUV : Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13° BIM : Brussels Instituut voor Milieubeheer. HOOFDSTUK II - Hoedanigheid van de aanvrager en de begunstigden

Art. 2.Kunnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de « Brussel'Air-premie » aanvragen en genieten onder de voorwaarden die in dit besluit zijn : 1° elke natuurlijke persoon die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd is en zijn nummerplaat laat schrappen;2° elke natuurlijke persoon die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd is, zijn nummerplaat laat schrappen en overgaat tot de gecertificeerde vernietiging van zijn voertuig, voor zover het voor de eerste keer vóór 1 januari 1997 ingeschreven werd.

Art. 3.De begunstigde van de Brussel'Air-premie kan een lid van het gezin zijn dat is opgenomen in de gezinssamenstelling van de premieaanvrager.

Wordt er gekozen voor een MTB-abonnement voor twee jaar, dan mag de begunstigde van de premie enkel de aanvrager zijn. HOOFDSTUK III - Inhoud van de Brussel'Airpremie

Art. 4.§ 1 De schrapping van de nummerplaat geeft recht op : 1° ofwel een MTB-abonnement voor één jaar en een Cambio Start-abonnement voor één jaar;2° ofwel een fietspremie en een Cambio Startabonnement voor één jaar. § 2. De schrapping van de nummerplaat en de vernietiging van het voertuig, voor zover het voor de eerste keer vóór 1 januari 1997 ingeschreven werd, geeft recht op : 1° ofwel een MTB-abonnement voor één jaar dat eenmaal hernieuwd kan worden en een Cambio Start-abonnement voor één jaar dat eenmaal hernieuwd kan worden;2° ofwel een MTB-abonnement voor één jaar, een Cambio Start-abonnement voor één jaar dat eenmaal hernieuwd kan worden en een fietspremie;3° Ofwel een Cambio Start-abonnement voor één jaar dat eenmaal hernieuwd kan worden en twee fietspremies.

Art. 5.Het MTB-abonnement is geldig vanaf de eerste dag van de maand na aanvaarding van het dossier dat ingediend werd conform artikel 7, behalve indien de begunstigde reeds een abonnement heeft.

Indien de premieaanvrager reeds een abonnement heeft dat geldig is op het MIVB-net, dan mag hij de datum kiezen vanaf wanneer zijn nieuw abonnement, desgevallend dat van een andere begunstigde, een aanvang neemt.

In het geval bedoeld in lid 2, neemt het abonnement een aanvang ofwel op de eerste dag van de maand na aanvaarding van het dossier, middels terugbetaling van het lopende abonnement, ofwel na afloop van het lopende abonnement. In dit laatste geval kan de duur van het schrappingsbericht dat ten vroegste dateert vanaf 1 september 2006 uitgebreid worden tot maximum 1 jaar.

Er is geen terugbetaling als tegenprestatie voor de Brussel'Air-premie. HOOFDSTUK IV - Modaliteiten van de premieaanvraag en toekenningsvoorwaarden voor de premie

Art. 6.Elke aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan de MIVB. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het aanvraagdossier dat naar de MIVB wordt opgestuurd, de volgende documenten bevatten : 1° het aanvraagformulier, ingevuld, gedateerd en ondertekend;2° de volgende bijlagen : a) een kopie van het schrappingsbericht uitgereikt door de DIV, dat van maximum 6 maanden vóór de datum van de aanvraag van de Brussel'Air-premie dateert en ten vroegste vanaf 1 september 2006;b) een kopie van het inschrijvingsbewijs van het geschrapte voertuig;c) een gezinssamenstelling die dateert van maximum 2 maanden;d) een kopie van de identiteitskaart van de premieaanvrager;en desgevallend van de begunstigde; e) een pasfoto van de begunstigde van het abonnement indien er gekozen wordt voor een MTB-abonnement;f) in geval van schrapping van de nummerplaat en vernietiging van het voertuig waar de aanvraag op slaat : een kopie van het vernietigingsattest conform artikel 9. Wanneer het dossier volledig is, stuurt de MIVB een ontvangstbevestiging van volledig dossier naar de aanvrager op binnen de 30 dagen na ontvangst van het aanvraagdossier voor de premie.

Wanneer het dossier onvolledig is, brengt de MIVB de aanvrager binnen de 20 dagen na ontvangst van het aanvraagdossier op de hoogte van de redenen van de weigering (ontbrekende documenten of gegevens). Binnen de 20 dagen na ontvangst hiervan stuurt de MIVB een ontvangstbevestiging naar de begunstigde op.

Het Bestuur Uitrusting en Vervoer, het Brussels Instituut voor Milieubeheer en de MIVB kunnen de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens nagaan op basis van de gegegevens van de DIV. De MIVB informeert de begunstigde over de beslissing van toekenning of weigering van de premie binnen de 20 dagen na ontvangst van het volledig dossier.

Art. 7.De premie wordt toegekend in geval van schrapping van de nummerplaat of vernietiging van het voertuig conform artikelen 8 en 9.

Het aantal voertuigen van de categorie « VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA », zoals bepaald door de DIV, met inbegrip van de bedrijfswagens of leasing/rentingwagens, dat de leden van de gezinssamenstelling van de premieaanvrager bezitten, moet minimum met een eenheid verminderen, en dit vanaf de datum van schrapping tot het einde van de geldigheid van de toegekende premie.

De aanvrager kan slechts eenmaal voor hetzelfde voertuig de Brussel'Air-premie genieten. De aanvrager kan niet van de premie genieten indien hij of een lid van zijn gezinssamenstelling sinds minder dan 3 maanden over een bedrijfsauto beschikt, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag van de Brussel'Air premie.

Art. 8.De plaat moet geschrapt worden bij de diensten van de DIV van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Het attest dat door de diensten van de DIV uitgereikt wordt, is het enige document waaruit blijkt dat de nummerplaat werd geschrapt. Onverminderd de andere toekenningsvoorwaarden die in dit besluit voorzien zijn, worden enkel de schrappingen van de nummerplaten van de voertuigen die behoren tot de categorieën « VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF en FA », zoals bepaald door de DIV, in aanmerking genomen voor de toekenning van de Brussel'Air-premie.

De schrapping die in het kader van dit besluit in aanmerking wordt genomen, heeft betrekking op een voertuig dat sinds minimum een onafgebroken jaar ingeschreven staat op naam van de premieaanvrager.

Onverminderd de andere toekenningsvoorwaarden die in dit besluit voorzien zijn, worden nkel de schrappingsberichten die dateren van maximum 6 maanden vóór de datum van de toekenningsaanvraag van de premie en ten vroegste vanaf 1 september 2006, in aanmerking genomen.

Art. 9.Onverminderd de andere toekenningsvoorwaarden die in dit besluit voorzien zijn, wordt enkel de vernietiging van een voertuig dat voor de eerste keer vóór 1 januari 1997 ingeschreven werd en dat sinds een onafgebroken jaar ingeschreven staat op naam van de premieaanvrager in aanmerking genomen voor de toekenning van de premie.

Vanaf 1 oktober 2009, kan een voertuig dat voor de eerste keer voor 1 januari 2000 ingeschreven werd en dat sinds een onafgebroken jaar ingeschreven staat op naam van de premieaanvrager in aanmerking genomen worden, voor zover de bepalingen van dit besluit nageleefd worden. De vernietiging van het voertuig moet gecertificeerd worden door een van de centra in België dat gemachtigd is om een vernietigingsattest uit te reiken en erkend of geregistreerd is volgens : - voor het Vlaams Gewest : Besluit van 5 december 2003 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer. - voor het Waals Gewest, het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003027139 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden betreffende verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties voor afval type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003200361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de installaties voor de tijdelijke inzameling van afgedankte voertuigen van een garage of die op de bedrijfssite gelegen zijn sluiten tot bepaling van de sectoriële voorwaarden van de installaties voor het hergroeperen of het sorteren van recycleerbare metalen afval, installaties voor het hergroeperen, sorteren of recupereren van buiten gebruik gestelde autodelen, centra voor ontmanteling en zuivering van buiten gebruik gestelde voertuigen en centra voor afbraak van buiten gebruik gestelde voertuigen en behandeling van ijzerhoudende en niet ijzerhoudende metalen; - Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het besluit van 15 april 2004 betreffende het beheer van buiten gebruik gestelde voertuigen.

Het voertuig moet geleverd worden bij het geregistreerde of erkende vernietigingscentrum. Het moet volledig zijn en mag geen afval bevatten dat niet eigen is aan het voertuig.

Het voertuig moet geleverd worden bij het geregistreerde of erkende vernietigingscentrum met alle boorddocumenten, onder meer : 1° het inschrijvingsbewijs van de DIV;2° het gelijkvormigheidsattest;3° het schouwingsbewijs, uitgereikt door een instelling van de technische keuring van een EU-lidstaat. HOOFDSTUK V - Uitsluitingsclausule van de premie en terugbetaling

Art. 10.Vervult niet meer de voorwaarden om de premie te genieten, meer bepaald omdat hij tijdens de periode van toekenning van de premie niet langer tegemoet komt aan de voorwaarden inzake het aantal voertuigen die ingeschreven werden door de leden van de samenstelling van zijn gezin zoals bepaald is artikel 7; 1° de aanvrager die een voertuig inschrijft of herinschrijft behorende tot een van de categorieën bedoeld in artikel 8, lid 2, of een motor van categorie « L3, M2, L4, L5 en L6 », zoals bepaald door de DIV, met uitsluiting van de categorieën van minder dan 50 kubieke centimeter zoals bepaald door het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.2° de persoon die deel uitmaakt van de gezinssamenstelling van de aanvrager, die een voertuig inschrijft of herinschrijft behorende tot een van de categorieën bedoeld in artikel 8, lid 2, of een motor, van categorie « L3, M2, L4, L5 en L6 » zoals bepaald door de DIV, met uitsluiting van de categorieën van minder dan 50 kubieke centimeter zoals bepaald door het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.3° de aanvrager die tijdens de geldigheidsduur van de premie en ten laatste drie maanden voor de aanvraag ervan, een bedrijfswagen of daarmee gelijkgesteld leasing/rentingwagen heeft verkregen.4° de persoon die deel uitmaakt van de gezinssamenstelling van de aanvrager, die tijdens de geldigheidsduur van de premie en ten laatste drie maanden voor de aanvraag ervan een bedrijfswagen of daarmee gelijkgesteld leasing/rentingwagen heeft verkregen, waardoor het aantal voertuigen in de samenstelling van het gezin van de aanvrager toeneemt.

Art. 11.Voor de gevallen bedoeld in artikel 10, vastgesteld in de geldigheidsperiode van de toegekende premie, beschikt de aanvrager over 6 weken vanaf de dag waarop zijn situatie in die mate veranderd is dat hij niet meer de voorwaarden voor de premie vervult, om zijn nieuwe situatie aan de MIVB mee te delen. De verandering van situatie dient door de aanvrager aan de MIVB bekend te worden gemaakt.

Art. 12.Voor de gevallen bedoeld in artikel 10 en bij gebrek aan het kenbaar maken van de nieuwe situatie conform artikel 11 is de aanvrager verplicht om het bedrag dat overeenstemt met de premie ontvangen van het Bestuur Uitrusting en Vervoer of van het Brussels Instituut voor Milieubeheer terug te betalen en dit in functie van de modaliteit die toegekend werd in toepassing van artikel 4. Deze terugbetaling gebeurt onverminderd de gerechtelijke vervolging en de toepassing van artikel 23 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit.

Art. 13.De Brussel'Air premie wordt toegekend binnen de perken van de beschikbare budgetten.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2006.

Art. 15.De Minister van Mobiliteit en de Minister van Leefmilieu zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 september 2006.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^