Arrest van 08 december 2004
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022580
pub.
02/08/2005
prom.
08/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2004. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie


De Voorzitter van het Beheerscomité, afwezig, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2002;

Gelet op het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité, goedgekeurd op 4 februari 1998;

Gelet op het advies van de directieraad van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, gegeven op 2 december 2004;

Gelet op het met redenen ombleed advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, gegeven op 6 december 2004;

Gelet op de akkoordverklaring van de Regeringscommissaris van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, vertegenwoordigend de Minister van Financiën, gegeven op 13 mei 2005;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in zitting van 8 december 2004, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie wordt als volgt vastgesteld : Centrale dienst Administratief personeel Mandaatfuncties Admnistrateur-generaal . . . . . 1 Adjunct-administrateur-generaal . . . . . 1 Niveau A Adviseur-generaal . . . . . 3 Niveau B Administratief deskundige . . . . . 6 Technisch deskundige . . . . . 10 ICT-deskundige . . . . . 7 Niveau C Administratief assistent . . . . . 116 Niveau D Administratief medewerker . . . . . 100 Meester-, vak- en dienstpersoneel Niveau C Technisch assistent . . . . . 2 Niveau D Technisch medewerker . . . . . 5 § 2. De hierna volgende betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan : Adviseur (ex-vertaler-revisor of vertaler-directeur (VL) (*) . . . . . 1 Bestuurschef (afgeschafte graad) (22B) (*) . . . . . 7 Technisch medewerker (ex-(hoofd-) operateur-mechanograaf) . . . . . 17 In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer de betrekkingen uit het eerste lid geïdentificeerd met een sterretje zijn afgeschaft : Administratief deskundige . . . . . 1 Administratief assistent . . . . . 7 § 3. Eén betrekking van adviseur-generaal is voorbehouden aan de titularissen van de afgeschafte graden van informaticus of informaticus-directeur.

Art. 2.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel - 3 van de 8 betrekkingen van adviseur worden bezoldigd in de weddenschaal A32; - 8 van de 24 betrekkingen van attaché worden bezoldigd in de weddenschaal A21; - 3 van de 5 betrekkingen van attaché (ex-informaticus) worden bezoldigd in de weddenschaal A31 of 10F; - 14 betrekkingen van administratief assistent (en ex-bestuurschef) worden bezoldigd in de weddenschaal 22B; - 11 van de betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA4; - 28 van de betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA3; - 24 van de betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA2.

Meester-, vak- en dienstpersoneel - 1 van de betrekkingen van technisch medewerker wordt bezoldigd in de weddenschaal DT5; - 2 van de betrekkingen van technisch medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DT4; - 1 van de betrekkingen van technisch medewerker wordt bezoldigd in de weddenschaal DT3.

Art. 3.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtollige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 2 vastgestelde betrekkingen.

Art. 4.Het maximumaantal hulpkrachten dat voor onderhouds- en keukenfuncties in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is vastgesteld op 36.

Art. 5.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe vastgelegd in de bestuursovereenkomst, mogen experten of andere contractuelen voor specifieke opdrachten evenals seizoenpersoneel in dienst worden genomen. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mogen tijdelijk afwezige statutaire personeelsleden door contractuele personeelsleden vervangen worden.

Art. 6.Telkens 4 betrekkingen van niveau D vacant zijn, kunnen 3 betrekkingen van niveau C worden gecreëerd.

Art. 7.Het besluit van het Beheerscomité van 14 juli 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

Brussel, 8 december 2004.

De ondervoorzitter, I. VAN DAMME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^