Arrest van 08 januari 2014
gepubliceerd op 14 maart 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van het Fonds voor de beroepsziekten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022080
pub.
14/03/2014
prom.
08/01/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2014. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van het Fonds voor de beroepsziekten


Het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten, Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op de bestuursovereenkomst 2013-2015 van het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Fonds voor de beroepsziekten van 10 december 2013;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Fonds voor de beroepsziekten van 17 december 2013;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van begroting van het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten van 8 januari 2014, Besluit : HOOFDSTUK I. - Personeelsplan

Artikel 1.Het personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten wordt vastgesteld overeenkomstig de tabellen 1 en 2 als bijlage. HOOFDSTUK II. - Statutairen

Art. 2.De hierna vermelde betrekkingen die opgenomen zijn in het personeelsplan worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan : Technisch assistent (verpleegassistent) . . . . . 3

Art. 3.Het aantal adviseurs (klasse A3) wordt vastgesteld op 10 betrekkingen, waarvan 2 tweetalige betrekkingen.

Art. 4.Van de betrekkingen opgenomen in artikel 1 van dit besluit worden 15 betrekkingen van administratief assistent bezoldigd in de weddenschaal 22B.

Art. 5.In geval van bepaalde onvoorziene afvloeiingen (federale mobiliteit, vroegtijdige oppensioenstelling wegens ziekte, aanvragen voor oppensioenstelling die nog niet opgenomen werden in het lopende personeelsplan, afdanking ingevolge de stage,...) mag er, binnen de toegekende budgettaire enveloppe en mits het voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, overgegaan worden tot statutaire aanwervingen ter vervanging van vermelde afvloeiingen zonder aanpassing van het personeelsplan.

Art. 6.Binnen de budgettaire enveloppe, zullen er ingevolge het koninklijk besluit van 5 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007002037 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt sluiten tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt 3 % van het aantal voltijdse equivalenten als gehandicapte personeelsleden te werk worden gesteld. HOOFDSTUK III. - Contractuelen

Art. 7.De in dit hoofdstuk vermelde aantallen worden uitgedrukt in fysieke eenheden.

Art. 8.§ 1. Bij toepassing van artikel 451 van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, werden de personeelsleden, die tewerkgesteld waren in een contract "uitzonderlijke en tijdelijke behoeften", in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur.

Het aantal van deze personeelsleden wordt vastgesteld op 4. § 2. Indien de procedures van statutaire aanwervingen via SELOR langer dan 6 maanden duren zonder uitzicht op resultaten, of indien een functie hoogdringend ingevuld dient te worden teneinde de continuïteit van de dienstverlening van de instelling te garanderen, kan er, binnen de toegekende budgettaire enveloppe, en mits het voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting personeel met een arbeidsovereenkomst van beperkte duur voor "uitzonderlijke en tijdelijke behoeften" in dienst worden genomen voor de betreffende functie. De duurtijd van de overeenkomst mag de geraamde einddatum van de statutaire wervingsprocedure niet overschrijden. Dergelijke indiensttredingen kunnen gebeuren zonder aanpassing van het personeelsplan.

Art. 9.§ 1. Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Meesters-, vak- en dienstpersoneel Niveau D Schoonmaak- en keukenpersoneel . . . . . 5 § 2. Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 23°, van hetzelfde koninklijk besluit van 1 februari 1993 is als volgt vastgesteld : Administratief personeel Niveau A of B Audiologist . . . . . 3

Art. 10.§ 1. Het aantal personen dat in dienst kan worden gehouden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit van 15 november 1991 betreffende het bij overeenkomst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut, in uitvoering van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, meer in het bijzonder artikel 18, § 6, eerste lid, is als volgt vastgesteld : Technisch personeel Niveau B ICT-deskundige . . . . . 2 § 2. Deze betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van hun titularis.

Art. 11.Bij toepassing van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 30 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000012174 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 30/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000012173 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 23, § 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34, 36, 37, § 1, 1°, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 44, § 4, derde lid, 46, eerste lid, 47, &se sluiten tot uitvoering van de artikelen 26, 27,eerste lid 2, § 1, 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid, 40bis,tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid mogen er rekening houdende met het personeelbestand maximum 7 personen met een startbaanovereenkomst tewerkgesteld worden.

Art. 12.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst en mits voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting mogen tijdelijk afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mag, mits voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, seizoenpersoneel in dienst genomen worden.

Art. 13.Het besluit van het Beheerscomité van 9 januari 2013 tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten wordt opgeheven.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 januari 2014.

De Voorzitter van het Beheerscomité, G. DALLEMAGNE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^