Arrest van 08 juli 2002
gepubliceerd op 13 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022574
pub.
13/07/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen


Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2002 tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2002;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen in zitting van 25 maart 2002.

Artikel 1.§ 1. De personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen : 1. Centrale diensten Administratief personeel Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2+ Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 4 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Meesters- vak- en dienstpersoneel Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 4 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.Gewestelijke diensten Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 4 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. De hierna vermelde betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan : Centrale diensten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In de hierna vermelde betrekkingen van § 1 kan slechts worden voorzien wanneer al de betrekkingen uit het eerste lid geïdentificeerd met het overeenkomstig aantal sterretjes zijn afgeschaft : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.§ 1. Het vroegere aantal in niveau 3 voorziene betrekkingen van klerk wordt met 239 eenheden verminderd. Alle betrekkingen van klerk, die nog voorzien zijn van een titularis worden in uitdoving geplaatst. § 2. In de hierna vermelde betrekkingen van niveau 2 mag slechts worden voorzien naarmate de in uitdoving geplaatste betrekkingen van klerk door natuurlijke uitdoving zijn afgeschaft : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Telkens 14 betrekkingen van klerk zijn afgeschaft, kunnen 7 bestuursassistenten worden geworven en kunnen 3 bestuursassistenten tot bestuurschef worden bevorderd. § 3. In de hierna vermelde betrekkingen van artikel 1, § 1, mag slechts worden voorzien naarmate de aannemingsovereenkomsten met de gespecialiseerde privébedrijven worden beëindigd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 4. De regeringscommissaris van begroting zal vóór de bezetting van de betrekkingen vaststellen dat de voorwaarden vermeld in §§ 2 en 3 vervuld zijn.

Art. 3.

Art. 3.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 3 vastgesteld betrekkingen.

Art. 5.In één betrekking van programmeringsanalist bezoldigd in de weddenschaal 28 L, opgericht ter vervanging van een contractuele werkpost en opgenomen in artikel 1, § 1, kan slechts worden voorzien bij het vertrek van de betrokken contractueel.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad .

Gegeven te Brussel, 8 juli 2002.

De ondervoorzitters van het Beheerscomité, X. VERBOVEN A. DE VADDER.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^