Arrest van 08 juli 2008
gepubliceerd op 17 juli 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2008003315
pub.
17/07/2008
prom.
08/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


8 JULI 2008. - Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


Het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2007, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de vennootschap ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Regentlaan 8, een vergunning heeft verleend als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies voor de volgende in artikel 46, 1°, van de wet van 6 april 1995 bedoelde beleggingsdiensten : 1. het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, met inbegrip van het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen;5. beleggingsadvies en de in artikel 46, 2°, bedoelde nevendiensten : 5.onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten; 7. de hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), f), g) en j) van de wet van 2 augustus 2002, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van beleggings- en nevendiensten, Besluit : De op 31 december 2007 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd door toevoeging in de rubriek « b.vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies » van de vennootschap ELECTRABEL PORTFOLIO SERVICES NV, Regentlaan 8, 1000 Brussel, voor de beleggingsdiensten 1 en 5 en de nevendiensten 5 en 7.

Brussel, 8 juli 2008.

De Voorzitter, J.-P. SERVAIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^