Arrest van 08 november 2001
gepubliceerd op 02 maart 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998 inzake de erkenningsprocedures en -normen, de toekenning van subsidies en de overeenkomsten betreffende de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031505
pub.
02/03/2002
prom.
08/11/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2001. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998 inzake de erkenningsprocedures en -normen, de toekenning van subsidies en de overeenkomsten betreffende de diensten voor geestelijke gezondheidszorg


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998 inzake de erkenningsprocedures en -normen, de toekenning van subsidies en de overeenkomsten betreffende de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd door het besluit van het Verenigd College van 22 april 1999;

Gelet op het advies van de Afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg, gegeven op 5 september 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 november 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Begroting van 8 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het punt 5 van het akkoord met betrekking tot de non-profitsector voor de periode 2000-2005 tot aanpassing van de barema's om in vijf jaar ten laste van de begrotingsjaren 2001 tot 2005, in gelijke schijven te komen tot deze van het Paritair Subcomité nr. 305.1;

Overwegende dat iedere vertraging van de subsidiëring in 2001 ernstige problemen te weeg brengt op het vlak van de thesaurie voor de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, waardoor hun leefbaarheid en dus ook de diensten aan de bevolking en gevaar komen;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 34, 1°, van het Verenigd College van 7 mei 1998 inzake de erkenningsprocedures en -normen, de toekenning van subsidies en de overeenkomsten betreffende de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd door het besluit van het Verenigd College van 22 april 1999 wordt gewijzigd als volgt : 1° vervallen de woorden "voor de functie in de psychiatrie worden de weddeschalen echter met 0,7735 vermenigvuldigd";2° worden de woorden "zij zijn aan de spilindex 1,1717 gekoppeld" vervangen door de woorden "zij zijn aan de spilindex 105,20 (basis 1996) gekoppeld wat met een verhoging van 124,34 % overeenkomt".

Art. 2.Bijlage 1 bij het bovenvermelde besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998 wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art.4. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2001.

Voor het Verenigd College : Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT

Bijlage 1 Tabel van de subsidiëringsschalen voor de berekening van de previsionele enveloppe, van toepassing gedurende het jaar 2001 en gekoppeld aan de spilindex 105,20 - basis 1996 (overeenkomend met een verhoging van 124,34 %) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Tabel van de subsidiëringsschalen voor de berekening van de previsionele enveloppe, van toepassing gedurende het jaar 2002 en gekoppeld aan de spilindex 105,20 - basis 1996 (overeenkomend met een verhoging van 124,34 %) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Tabel van de subsidiëringsschalen voor de berekening van de previsionele enveloppe, van toepassing gedurende het jaar 2003 en gekoppeld aan de spilindex 105,20 - basis 1996 (overeenkomend met een verhoging van 124,34 %) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Tabel van de subsidiëringsschalen voor de berekening van de previsionele enveloppe, van toepassing gedurende het jaar 2004 en gekoppeld aan de spilindex 105,20 - basis 1996 (overeenkomend met een verhoging van 124,34 %) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Tabel van de subsidiëringsschalen voor de berekening van de previsionele enveloppe, van toepassing vanaf 1 januari 2005 en gekoppeld aan de spilindex 105,20 - basis 1996 (overeenkomend met een verhoging van 124,34 %) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van 8 november 2001 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998 inzake de erkenningsprocedures en -normen, de toekenning van subsidies en de overeenkomsten betreffende de diensten voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor het Verenigd College : Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^