Arrest van 08 september 2011
gepubliceerd op 13 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschr

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2011031479
pub.
13/10/2011
prom.
08/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


8 SEPTEMBER 2011. - Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen


Het Verenigd College, Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang en huisvesting van bejaarden, artikel 11, § 1, vierde en vijfde lid;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen;

Gelet op de adviezen van de afdeling Instellingen en Diensten voor bejaarden van de Commissie voor Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 14 december 2010, 11 januari 2011 en 5 april 2011;

Gelet op het advies 49.825/3 gegeven op 28 juni 2011, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de Nederlandse versie van artikel 105, tweede lid, van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, worden de woorden « huishoudelijk reglement » vervangen door het woord « overeenkomst ».

Art. 2.In titel V van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk VI ingevoegd, een artikel 126bis inhoudend, luidend als volgt : « HOOFDSTUK VI. - Participatieraad Art. 126bis - § 1. De syndicus van de service-residentie in mede-eigendom wordt uitgenodigd op elke vergadering van de participatieraad. § 2. De participatieraad onderhoudt regelmatige contacten met de syndicus of met de vereniging van mede-eigenaren en pleegt, met nauwkeurige naleving van ieders rechten en plichten, met hen overleg over alle punten die, zij het gedeeltelijk, onder de bevoegdheid van de mede-eigendom vallen. » De modaliteiten van het overleg zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. »

Art. 3.In de Franse versie van artikel 132, paragraaf 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « quinze jours » vervangen door de woorden « quatorze jours ».

Art. 4.In artikel 135 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3, worden de woorden « alle bejaarde personen en » vervangen door de woorden « de ondervoeding en de dehydratatie alsmede »;2° in paragraaf 4, tweede lid, wordt het woord « parenterale » vervangen door het woord « enterale ».

Art. 5.In de Nederlandse versie van artikel 160 van hetzelfde besluit worden de woorden « voor reactivering » ingevoegd na de woorden « een personeelslid ».

Art. 6.Artikel 163 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 163.- Voor de nieuwe voorzieningen en de voorzieningen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden uitgebaat en die verbouwings- of uitbreidingswerken in de kamers uitvoeren bedraagt de minimale netto-oppervlakte van de individuele kamers, met uitsluiting van de sanitaire installaties, 15 m2 en 11 m2 per bejaarde persoon in de gemeenschappelijke kamers.

In afwijking van het eerste lid, in de voorzieningen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden uitgebaat en in de voorzieningen waarvan de vergunning voor werken werd toegekend door de Ministers of waarvan het ontwerpdossier goedgekeurd werd door de Ministers vóór de inwerkingtreding van dit besluit, mag de minimale netto-oppervlakte niet kleiner zijn dan 12 m2 per bejaarde persoon; zij bedraagt 10 m2 per bejaarde persoon voor de gemeenschappelijke kamers. »

Art. 7.Artikel 164, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 164.- Voor de nieuwe voorzieningen en de voorzieningen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden uitgebaat en die verbouwings- of uitbreidingswerken in de kamers uitvoeren, mogen er in de gemeenschappelijke kamers niet meer dan twee bedden staan. De afstand tussen de bedden moet, zowel in de lengte als in de breedte, minstens 1 m 30 bedragen. Bovendien moet elk bed ten minste één meter van een raam verwijderd zijn. »

Art. 8.Artikel 165 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 165.- Voor de nieuwe voorzieningen en de voorzieningen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden uitgebaat en die verbouwings- of uitbreidingswerken in de kamers uitvoeren, bestaat de helft van de opnamecapaciteit van de voorziening uit één-persoonskamers. »

Art. 9.Artikel 168, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 2. Voor de nieuwe voorzieningen en de voorzieningen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden uitgebaat en die verbouwings- of uitbreidingswerken in de kamers uitvoeren, bestaat de verlichting minstens uit een algemene verlichting van de kamer en een aparte leesverlichting die apart moeten kunnen worden bediend. ».

Art. 10.Artikel 171, § 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 1. Voor de nieuwe voorzieningen en de voorzieningen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden uitgebaat en die verbouwings- of uitbreidingswerken in de kamers uitvoeren, bevat elke kamer een sanitaire installatie gescheiden van de kamer, met toilet, wastafel, spiegel en lig- of stortbad die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers met begeleider. »

Art. 11.In de Nederlandse versie van artikel 183 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden « loontrekkend of vrijwillig » opgeheven;2° in het derde lid, worden de woorden « In de opleidingsplannen moet onder meer in opleidingsplannen » vervangen door de woorden « Er moet op regelmatige wijze, onder meer in de opleidingsplannen ».

Art. 12.Artikel 192 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 192.- In een voorziening die maximaal 60 bedden telt, wordt de nachtdienst uitgevoerd door ten minste een zorgkundige of, indien de voorziening ten minste 50 bewoners telt die beantwoorden aan de afhankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 148, 3° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, door een verpleegkundige;

In een voorziening die tussen 61 en 99 bedden telt, wordt de nachtdienst uitgevoerd door ten minste twee zorgkundigen of, indien de voorziening ten minste 50 bewoners telt die beantwoorden aan de afhankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 148, 3° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, door een verpleegkundige en een zorgkundige.

In een voorziening die tussen 100 en 130 bedden telt, wordt de nachtdienst uitgevoerd door ten minste een verpleegkundige en een zorgkundige.

In een voorziening die tussen 131 en 199 bedden telt, wordt de nachtdienst uitgevoerd door ten minste een verpleegkundige en twee zorgkundigen.

In een voorziening die meer dan 199 bedden telt, wordt de nachtdienst uitgevoerd door ten minste een verpleegkundige en drie zorgkundigen.

In een voorziening met meer dan zestig bedden moet ten minste één personeelslid dat de dienst waarneemt, minstens twee keer per nacht zijn ronde doen. »

Art. 13.In artikel 200, § 3, van hetzelfde besluit, worden de woorden « alle bejaarde personen en » vervangen door de woorden « de ondervoeding en de dehydratatie alsmede ».

Art. 14.Artikel 255 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 255.- § 1. Met uitsluiting van de in artikel 2, 4, b), ss, van de ordonnantie bedoelde voorzieningen, verlenen de Ministers, bij wijze van uitzondering, toestemming voor de opname en de opvang van bejaarde personen van minder dan 60 jaar oud, voor zover er een specifiek begeleidingsplan voor deze personen wordt opgesteld en 5 % van de erkenningscapaciteit niet wordt overschreden.

De voorzieningen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit dit percentage overschrijden, mogen geen nieuwe bejaarde personen van minder dan 60 jaar oud meer opvangen tot ze die drempel van 5 % hebben bereikt. § 2. De drempel van 5% mag overschreden worden, zonder evenwel 10 % te overschrijden, voor de opname van bejaarde personen van minder dan zestig jaar oud en meer dan vijftig jaar oud, voor zover de vroegtijdige veroudering door een arts is geattesteerd en voor zover een specifiek begeleidingsplan voor deze personen wordt opgesteld.

Een onderhoud over medische, psychosociale en financiële kwesties wordt gevoerd door de voorziening waar de huisvesting of opvang gepland wordt. Dit onderhoud maakt het voorwerp van een verslag uit.

De toepassing van de drempel vastgelegd in het eerste lid zal het voorwerp uitmaken van een evaluatie. Om de twee jaar zal de Dienst voor Bijstand aan Personen van de administratie een verslag opstellen, over de aanvragen, toestemmingen en de rechtvaardiging ervan.

Op basis van dit verslag is het College gemachtigd om de drempel bepaald in het eerste lid te wijzigen. § 3. Voor de opname en de opvang van personen bedoeld in § 1 en § 2, moet de voorziening een voorafgaande toestemming van de ministers bekomen.

Aan de aanvraag wordt toegevoegd : - het begeleidingsplan voor de personen bedoeld in § 1; - het begeleidingsplan, het attest van de arts en het verslag voor de personen bedoeld in § 2.

De toestemming wordt verleend binnen de tien dagen nadat de administratie de aanvraag heeft ontvangen; bij gebreke hiervan wordt de toestemming geacht te zijn gegeven. »

Art. 15.Artikel 258 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 258.- Het besluit van het Verenigd College van 14 maart 1996 tot vaststelling van de normen waaraan de inrichtingen die bejaarden huisvesten moeten voldoen, wordt opgeheven, met uitzondering zijn artikel 68 alsmede, voor wat betreft de voorzieningen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden uitgebaat, zijn artikelen 109 tot 111. »

Art. 16.De bijlagen 1 en 2 bij hetzelfde besluit worden vervangen door de bijlagen gevoegd bij dit besluit.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking de dag dat het bekend wordt gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 18.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 september 2011.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen, Mevr. B. GROUWELS Mevr. E. HUYTEBROECK

Bijlage 1 bij het besluit van het Verenigd College van 8 september 2011 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

Bijlage 1 bij het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

KOSTENELEMENTEN

INBEGREPEN IN DAGPRIJS

SUPPLEMENT

VOORGESCHOT TEN GUNSTE VAN DERDEN

Woonfunctie


- Het gebruik van de kamer

X


- Het meubilair van de kamer (aangepast aan de toestand van de bewoner)

X


- De basisaccommodatie en het meubilair overeenkomstig de architectonische normen van dit besluit

X


- Het ter beschikking stellen van een nachtstoel wanneer de toestand van de bejaarde dit vereist

X


- Het gebruik en het onderhoud van de sanitaire installaties, individueel en gemeenschappelijk

X


- Het gebruik van de gemeenschappelijke plaatsen, met inbegrip van de liften, overeenkomstig het huishoudelijk reglement

X


- Het onderhoud van het patrimonium, het algemene onderhoud en het reinigen van de gemeenschappelijke plaatsen, materiaal en producten inbegrepen; de herstellingen van de kamers en huisvestingen die uit een gewoon huurgebruik voortvloeien

X


- Het aangepaste meubilair van de gemeenschappelijke plaatsen

X


- De afvalverwijdering

X


- De verwarming van de kamer en gemeenschappelijke plaatsen, het onderhoud van de installaties en elke wijziging van de verwarmingsapparatuur

X


- Het stromende koude en warme water en het gebruik van alle sanitaire installatie

X


- De elektrische installaties, hun onderhoud en elke wijziging ervan en het elektriciteitsverbruik.

X


- De installaties voor bescherming tegen brandgevaar en voor interne communicatie in functie van gemeenschappelijk gebruik

X


- De kosten voor de installatie, het onderhoud en de aansluiting van een publiek toegankelijke telefoon

X


- Het ter beschikking stellen in de gemeenschappelijke ruimten van televisie, radio of andere audiovisueel materiaal

X


- De keukeninstallaties, het onderhoud ervan en de wijzigingen gebonden aan de ontwikkeling van de wetgeving en de aanvoer van ruwe grondstoffen en de opslag ervan

X


- Het onderhoud van de individuele kamers en het meubilair en het materiaal in de kamers

X


- Elke hygiënische maatregel conform de normen betreffende de hygiëne van dit besluit met inbegrip van het desinfecteren van de kamers na het overlijden of het vertrek van de bejaarde

X


- Het beschikbaar stellen, het onderhoud en de hernieuwing van het beddengoed : aangepaste matras, dekens, spreien, lakens, hoofdkussens, steeklakens

X


- De bescherming van het beddengoed in geval van incontinentie


- Gordijnen en overgordijnen, behangsel en meubelstoffen

X


- Onderhoud-, schoonmaak- en herstellingskosten t.g.v. normale slijtage (bv. behang, schilderwerk)

X


- Was en droogkuis van het niet-persoonlijke linnen

X


- Was en droogkuis van het persoonlijk linnen :


1. dienst georganiseerd door de instelling via een loontrekkende

X (1.)


2. dienst georganiseerd door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis. X (2.)

- Het elektriciteitsverbruik dat te wijten is aan een gebruik van individuele toestellen die behoren tot het basiscomfort zijnde de koelkast, TV en radio

X


- De kosten voor de installatie en het onderhoud van een radio, televisie, frigo en telefoon in de kamer die ter beschikking worden gesteld aan de bejaarde

X


- De kosten voor de individuele aansluiting en abonnement op radio, televisie en telefoon in de kamer

X

- De kosten voor een collectieve aansluiting en abonnement op radio, televisie en telefoon in de kamer

X

Zorgfunctie


- Alle verpleging en hulp die niet door de ZIV gefinancierd worden

X


- Alle bijdragen ziektefonds

X

- Honorarium

X

- Medicatie (min de korting)

X

- De bevoorrading, het beheer, het stockeren en de verdeling van de geneesmiddelen

X


- De honoraria voor verstrekkingen die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV voorzover ze niet begrepen zijn in de forfaits die voor de bejaarde terugbetaald worden

X

- Hospitalisatiekosten

X

- Incontinentiemateriaal

X


- Kosten voor hoorapparaat, bril, tandprothesen

X

- Kosten voor rolstoel, krukken, looprek

X Indien dit valt onder toepas- sing van de overeenkomst ROB - RVT - VI

X In de andere gevallen

- Verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits

X

Leeffunctie

-


- De bereiding en verdeling van de maaltijden met inbegrip van de dranken, het naleven van diëten, de tussendoortjes en de dranken waarvan de verdeling tussen de maaltijden systematisch gebeurt

X

-


- De dienst in de kamer als deze door medische redenen verantwoord is.

X


- Onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water

X


- Dranken buiten de maaltijd op individuele vraag van de bejaarde met uitzondering van drinkbaar water

X


- Het gebruik van de maaltijd op de kamer voor valide bewoners

X


- Voedingsproducten buiten de maaltijd op individuele vraag van de bejaarde

X


- Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen : 1. enterale voeding 2.Voedingssupplementen 3. een speciale maaltijd ter vervanging van de normale maaltijd (1)

X (1., 2. en 3.)

- Pedicure :


1. dienst georganiseerd door de instelling via een loontrekkende

X (1.)


2. dienst georganiseerd door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis

X (2.)

- Manicure :


1. dienst georganiseerd door de instelling via een loontrekkende

X (1.)


2. dienst georganiseerd door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis

X (2.)

- Esthetische verzorging :


1. dienst georganiseerd door de instelling via een loontrekkende

X (1.)


2. dienst georganiseerd door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis

X (2.)

- Kapper


1. dienst georganiseerd door de instelling via een loontrekkende

X (1.)


2. dienst georganiseerd door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis wordt georganiseerd. X (2.)

- Toiletartikelen (wc-papier, handzeep, shampoo) die door de instelling ter beschikking worden gesteld

X


- Toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bejaarde (cfr. huishoudelijk reglement) door de instelling worden aangekocht

- X


- Animatie georganiseerd buiten de instelling

X


- De collectieve animatie- en, recreatie activiteiten wanneer ze in en door de instelling worden georganiseerd

X


- Herstellingkosten van het persoonlijk linnen :


1. dienst georganiseerd door de instelling via een loontrekkende

X (1.)


2. dienst georganiseerd door een externe dienstverlener of op zelfstandige basis

X (2.)

- Vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de bejaarde :


1. dienst georganiseerd door de instelling en waarvan de kost niet vervat zit in de dagprijs en/of niet vanuit de overheid gesubsidieerd is

X (1.)

2. dienst georganiseerd door een externe dienstverlener

X (2.)

- Huisdierensupplement (alle mogelijke kosten verbonden aan het houden van een huisdier)

X


Beleidsfunctie


- De administratieve kosten, ongeacht de aard ervan, die gebonden zijn aan de huisvesting of de opvang van de bejaarde of die de werking van de instelling betreffen

X


- Verzekeringspolissen van allerlei aard : de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering alsmede alle verzekeringen die de beheerder overeenkomstig de wetgeving heeft aangegaan, met uitzondering van elke persoonlijke verzekering van de bejaarde

X


- De kosten van mortuarium


1. dienst georganiseerd door de instelling, met uitzondering van het ter beschikking stellen van een lokaal door de instelling. X (1.) Bvb : bloemen,...


2. dienst georganiseerd door een externe dienstverlener

X (2.)

- De kost van de begrafenis

X

- Belastingen eigen aan de instelling

X


_______ Nota (1) De kost van een speciale maaltijd wordt aanzien als een voorschot ten gunste van derden en er moet een korting gegeven worden op de dagprijs ten belope van het bedrag van een normale maaltijd. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het Verenigd College van 8 september 2011 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, Bevoegd voor de Bijstand aan personen, Mevr. E. HUYTEBROECK Mevr. B. GROUWELS

Bijlage 2 bij het besluit van het Verenigd College van 8 september 2011 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen

Bijlage 2 bij het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen 1. Om nadere regels vast te leggen voor de gelijkstelling van de door externe diensten geleverde prestaties met hotelpersoneelskosten en voor de raming ervan in VTE, moeten eerst de vier taakcategorieën die door die diensten kunnen worden waargenomen, precies worden vastgesteld. Het gaat om het volgende : 1. de netheid en de hygiëne van de lokalen hebben betrekking op het dagelijks onderhoud van de lokalen.Dit sluit dus het onderhoud van de wegen of onderhoudswerken aan parken en tuinen uit. 2. het technisch onderhoud moet worden verstaan als het niet-gespecialiseerde onderhoud dat door elke niet-gespecialiseerde persoon kan worden verricht.Dit sluit dus de taken uit waarvoor de voorziening hoe dan ook een beroep moet doen op een gespecialiseerde arbeider (bijv. voor het onderhoud van de liften); 3. de taken betreffende het beddengoed en de wasserij hebben betrekking op het onderhoud van hotellinnen (beddengoed, gordijnen, tafellakens en servetten, kledij van de personeelsleden,Y), met uitsluiting van het persoonlijke wasgoed van de bejaarde;4. de taken betreffende de keuken en het restaurant hoeven niet te worden omschreven.2. Als de rusthuisbeheerder geen schriftelijk bewijs kan voorleggen van het juiste bedrag van de hotelpersoneelskosten voor de door de externe diensten geleverde prestaties, worden de door de externe diensten gedragen arbeidskosten berekend op grond van het aan het rusthuis gefactureerde bedrag, exclusief BTW;op dat bedrag wordt een percentage toegepast al naar gelang het soort diensten om geen rekening te houden met de winstmarge, de gebruikte producten, enz. : • Reiniging (netheid/hygiëne) : 90 %; • Technisch onderhoud : 80 %; • Beddengoed/Wasserij : 65 %; • Keuken/Restaurant : 40 %. 3. Om het aantal VTE's te berekenen dat verkregen wordt door de door externe diensten geleverde prestaties gelijk te stellen met personeelskosten, moeten de door het rusthuis voor 1 VTE gedragen arbeidskosten eerst worden bepaald. • Reiniging (netheid/hygiëne) : aaaa euro (*); • Technisch onderhoud : bbbbb euro (*); • Beddengoed/Wasserij : ccccc euro (*) • Keuken/Restaurant : dddd euro (*) (*) Deze bedragen worden bekomen op grond van de weging van de verschillende loonschalen die gelden krachtens het koninklijk besluit van 16 juli 1997 waarbij de C.A.O. van 24 juni 1996 algemeen verbindend wordt verklaard, met toepassing van index 1,xxxx en verhoogd met de werkgeverslasten.

Als de rusthuisbeheerder geen schriftelijk bewijs kan voorleggen van het juiste aantal VTE's die de in punt 1 van deze bijlage bedoelde externe prestaties hebben verricht, wordt het aantal VTE's, berekend door de prestaties van externe diensten met personeelskosten gelijk te stellen, bekomen door de in punt 2 van deze bijlage bedoelde bedragen te delen door de in dit punt vermelde bedragen.

Voorbeeld : De traiteurdienst stelt voor het jaar 2008 een factuur op van XXXXX euro, exclusief BTW (onder meer personeelskosten inbegrepen).

Drie hypotheses kunnen zich voordoen : 1. De beheerder levert het schriftelijke bewijs van het aantal VTE's. In dit geval is de huidige bijlage niet van toepassing. 2. De beheerder levert niet het schriftelijke bewijs van het aantal VTE's, maar wel het schriftelijke bewijs van het precieze bedrag van de personeelskosten (bijvoorbeeld yyy euro, exclusief BTW) dat overeenstemt met de desbetreffende factuur.Het aantal VTE wordt dan op de volgende wijze berekend : VTE = yyy/dddd = zzz 3. De beheerder levert noch het schriftelijke bewijs van het aantal VTE's, noch het van het precieze bedrag van de personeelskosten die overeenstemmen met de desbetreffende factuur.Het aantal VTE wordt dan op de volgende wijze berekend : ETP = xxx * 40 %/dddd = wwww. » Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd College van 8 september 2011 tot wijziging van besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang en huisvesting moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, Bevoegd voor de Bijstand aan personen, Mevr. E. HUYTEBROECK Mevr. B. GROUWELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^