Arrest van 10 februari 2014
gepubliceerd op 07 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022054
pub.
07/03/2014
prom.
10/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 FEBRUARI 2014. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


Het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten van 6 februari 2014;

Gelet op het gunstig advies van de Regeringscommissaris van Begroting van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Beraadslagende ter vergadering van 10 februari 2014, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten wordt vastgesteld als volgt :

Centrale diensten Services centraux

Regionale kantoren Bureaux régionaux

G. S. D. S.S.C. Totaal Total


Mandaatfuncties

Fonctions de mandat

Administrateur-generaal

1

1

Administrateur général

Adjunct-administrateur-generaal

1

1

Administrateur général adjoint

Niveau A

Niveau A

Klasse 5

Classe 5

Adviseur-generaal

3

3

Conseiller général

Klasse 4

Classe 4

Adviseur-generaal

5

5

Conseiller général

Klasse 3

Classe 3

Adviseur

11

1

12

Conseiller

Klasse 2

Classe 2

Attaché

20

3

23

Attaché

Klasse 1

Classe 1

Attaché

27

1

28

Attaché

Niveau B

Niveau B

Administratief deskundige

20

5

25

Expert administratif

Financieel deskundige

6

1

7

Expert financier

Technisch deskundige

25

9

34

Expert technique

ICT-deskundige

9

9

Expert ICT

Niveau C

Niveau C

Administratief assistent

129

65

4

198

Assistant administratif

Niveau D

Niveau D

Administratief medewerker

13

6

19

Collaborateur administratif

Technisch medewerker

6

6

Collaborateur technique

Medewerker restaurant/schoonmaak

3

3

Collaborateur restaurant/nettoyage

TOTAAL

279

80

15

374

TOTAL


Art. 2.74 van de in artikel 1 voorziene betrekkingen moeten worden ingenomen door contractuelen.

Binnen de budgettaire enveloppe vastgesteld in de bestuursovereenkomst en mits akkoord verleend door de Regeringscommissaris van begroting kunnen contractuelen worden aangeworven bovenop het in de voorgaande alinea vermelde aantal : a) bij afwezigheid van kandidaten voor een statutaire benoeming;de tewerkstelling van deze contractuelen wordt beëindigd bij de indiensttreding van een statutair in de betrekking in kwestie; b) ter compensatie van de volledige of deeltijdse afwezigheid van personeelsleden;c) voor het vervullen van specifieke opdrachten, als seizoenpersoneel of voor taken waarvoor beroep moet worden gedaan op deskundigen.

Art. 3.Het besluit van het Beheerscomité van 11 maart 2013 tot vaststelling van het personeelsplan 2013 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2014.

Brussel, 10 februari 2014.

De voorzitter van het beheerscomité, Y. ROGER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^