Arrest van 11 december 2006
gepubliceerd op 19 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

bron
rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
numac
2007022197
pub.
19/02/2007
prom.
11/12/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2006. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


Het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Rijksdienst bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, gegeven op 6 december 2006;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst, gegeven op 3 januari 2007;

Beraadslagende in zijn vergadering van 11 december 2006, bevestigd door de schriftelijke raadpleging van 22 december 2006, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten wordt vastgesteld overeenkomstig de tabellen als bijlage.

Art. 2.Bij toewijzing van bepaalde bevorderingsbetrekkingen zullen onderstaande normen van sociale programmatie worden nageleefd : 19 betrekkingen van niveau C worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B in uitdoving; 8 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA 2; 9 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA 3; 4 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA 4.

Art. 3.In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in artikel 2 vastgestelde betrekkingen.

Art. 4.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe vastgelegd in de bestuursovereenkomst mogen deskundigen, andere contractuelen voor specifieke opdrachten, en seizoenpersoneel in dienst worden genomen. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe vastgesteld in de bestuursovereenkomst mag de volledige of deeltijdse afwezigheid van personeelsleden worden opgevangen door de tewerkstelling van contractuelen.

Art. 5.Mits gunstig advies verleend door de Regeringscommissaris, kunnen contractuelen worden aangeworven in 2007, overeenkomstig het aantal vacante statutaire betrekkingen van de niveaus B en C, tot op het ogenblik dat de titularissen in dienst zullen getreden zijn.

Zodra een statutair personeelslid effectief wordt aangeworven, zal de overeenkomstige contractuele betrekking worden geschrapt.

Er zal tevens worden over gewaakt dat de personeelskredieten niet overschreden worden.

Art. 6.De beslissing van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten van 13 maart 2006 wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Brussel, 15 janvier 2007.

De voorzitter van het Beheerscomité, Y. ROGER De administrateur-generaal, J. GIJSEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^