Arrest van 11 december 2013
gepubliceerd op 25 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022458
pub.
25/08/2014
prom.
11/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2013. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie


Het Beheerscomité, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2013;

Gelet op het advies van de directieraad van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, gegeven op 9 december 2013;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, gegeven op 10 december 2013;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, gegeven op 13 maart 2014 ;

Beraadslagende in zijn vergadering van 11 december 2013, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie wordt als volgt vastgesteld :

Mandaatfuncties

Fonctions de mandat

Administrateur-generaal

1

Administrateur général

Adjunct-administrateur-generaal

1

Administrateur général adjoint

Niveau A

Niveau A

Klasse 4

Classe 4

Adviseur-generaal

2

Conseiller général

Klasse 3

Classe 3

Adviseur

8

Conseiller

Klasse 2/Klasse 1

Classe 2/ Classe 1

Attaché

31

Attaché

Niveau B

Niveau B

Administratief/technisch/financieel deskundige

32

Expert administratif/financier/technique

ICT-deskundige

21

Expert ICT

Niveau C

Niveau C

Administratief assistent

121

Assistant administratif

Technisch assistent

1

Assistant technique

Niveau D

Niveau D

Administratief medewerker

39

Collaborateur administratif

Technisch medewerker

2

Collaborateur technique


§ 2. De hierna vermelde betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan1:

Niveau B

Niveau B

ICT-deskundige

1

Expert ICT

Niveau C

Niveau C

Bestuurschef 22B

3

Chef administratif 22B

(afgeschafte graad)

(grade supprimé)

Niveau D

Niveau D

Technisch medewerker

4

Collaborateur technique

(ex-(hoofd)operateur mechanograaf)

(ex-(chef)opérateur mécanographe)


§ 3. In de hierna vermelde betrekkingen kan slechts worden voorzien wanneer de betrekkingen van bestuurschef worden afgeschaft:

Niveau C

Niveau C

Administratief assistent

3

Assistant administratif


Art. 2.Bij bevordering door verhoging in weddenschaal zullen de normen van sociale programmatie worden nageleefd.

Art. 3.De aanwervingen die uit dit personeelsplan voortvloeien, worden doorgevoerd met inachtneming van de beschikbare budgettaire middelen. Ze maken het voorwerp uit van trimestriële boordtabellen die ter beschikking zijn van de regeringscommissaris.

Art. 4.Eén betrekking in niveau B is voorzien om de bevordering tot dat niveau mogelijk te maken voor de geslaagden voor de overgangsselecties. De betrekking van niveau C die Vacant wordt ingevolge de bevordering naar niveau B op het ogenblik van de bevordering tot het hoger niveau afgeschaft.

Art. 5.Het maximum aantal hulpkrachten dat voor onderhouds- en keukenfuncties in dienst kan genomen worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is vastgesteld op 30.

Art. 6.Binnen de grenzen van de budgettaire enveloppe kunnen tijdelijk afwezige personeelsleden of personeelsleden die hun functie deeltijds uitoefenen, vervangen worden door personeelsleden met een arbeidsovereenkomst.

Art. 7.Het besluit van het beheerscomité van 11 december 2012 tot vaststelling van het personeelsplan 2013 van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantiewordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 11 december 2013.

I . VAN DAMME, voorzitter

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^