Arrest van 11 februari 2003
gepubliceerd op 13 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 1995 houdende erkenning en subsidiëring van personen en inrichtingen die jongeren begeleiden en bijstaan

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2003033029
pub.
13/06/2003
prom.
11/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 1995 houdende erkenning en subsidiëring van personen en inrichtingen die jongeren begeleiden en bijstaan


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 maart 1995 over jeugdbijstand, gewijzigd bij het decreet van 20 mei 1997, inzonderheid op de artikelen 20, § 3, 28, 7°, en 37;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 januari 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 30 januari 2003;

Gelet op het advies van de Raad voor jeugdbijstand, gegeven op 18 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de inwerkingtreding van dit besluit geen uitstel meer lijdt daar jongeren al op zelfstandige voet, echter onder toezicht, wonen en daar hun geldelijke situatie, onder de huidige subsidiëringsvoorwaarden, de voortzetting van de maatregel bedreigt;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van 20 december 1995 tot erkenning en subsidiëring van personen en inrichtingen die jongeren begeleiden en bijstaan wordt de passus « - de « Dienst für Familienarbeit » (dienst voor gezinszorg) in het kader van de kinder- en jongerentehuizen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Eupen; » geschrapt.

In hetzelfde artikel wordt volgende passus ingevoegd : « - het « Kindertherapiezentrum » (centrum voor kindtherapie). »

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de tweede zin door volgende tekst vervangen : « Met uitzondering van het « Kindertherapiezentrum » (centrum voor kindtherapie), verkrijgen de in artikel 1 bedoelde inrichtingen geen bijkomende toelagen voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde maatregelen. » Hetzelfde artikel wordt aangevuld met volgend lid : « Het « Kindertherapiezentrum » (centrum voor kindtherapie) verkrijgt, op voorlegging van een rekening, het bedrag dat voor een therapiezitting in dat centrum vastgelegd is overeenkomstig de wetgeving betreffende het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. »

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de passus « en 7° » geschrapt.

In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd dat luidt als volgt : « Artikel 3bis - § 1 - In het kader van een conventie kunnen rechtspersonen en natuurlijke personen die zelfstandig wonende jongeren begeleiden krachtens de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, zoals gewijzigd, en het decreet van 20 maart 1995, zoals gewijzigd, overeenkomstig navolgende bepalingen gesubsidieerd worden. § 2 - In afwijking van andersluidende conventies met betrokkene inrichtingen of instellingen verkrijgen de in § 1 bedoelde personen een forfaitaire verpleegdagprijs van euro 15,07 voor de bestrijding van de dagelijkse kosten van levensonderhoud.

Het bedrag van de forfaitaire verpleegdagprijs is gekoppeld aan de ontwikkeling der wedden in de openbare dienst van de Duitstalige Gemeenschap. Het toepasselijk spilindex beloopt 138,01.

Deze verpleegdagprijs wordt niet toegekend als een hulp, met toepassing van artikel 31 van het decreet van 20 maart 1995 over jeugdbijstand, verleend wordt na het bereiken van de meerderjarigheid. § 3 - De verpleegdagprijs bedoeld in § 2 wordt uitbetaald op het begin van de maand voor de afgelopen maand. Deze verpleegdagprijs wordt verminderd met het bedrag van de gezinsbijslagen die de jongere verkrijgt.

De ontvanger van de toelage is ertoe verplicht de dagprijs samen met de begeleide jongere te beheren. § 4 - Bijzondere kosten voor de begeleiding van de in § 1 bedoelde jongere worden terugbetaald overeenkomstig de artikelen 11 tot 13 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 2 maart 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van rechtspersonen die voor de residentiële en ambulante begeleiding van jongeren zorgen. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Art. 5.De Minister bevoegd inzake Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 11 februari 2003.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^