Arrest van 13 februari 2008
gepubliceerd op 21 april 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2008 van het Fonds voor de beroepsziekten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022147
pub.
21/04/2008
prom.
13/02/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2008. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2008 van het Fonds voor de beroepsziekten


Het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten, Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende Maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid,met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op de bestuursovereenkomst 2006-2008 van het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Fonds voor de beroepsziekten van 30 januari 2008;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van begroting van het Fonds voor de beroepsziekten van 13 februari 2008;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Fonds voor de beroepsziekten van 31 januari 2008;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten van 13 februari 2008, Besluit : HOOFDSTUK I. - Personeelsplan

Artikel 1.Hst personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten wordt vastgesteld overeenkomstig de tabellen 1 en 2 als bijlage. HOOFDSTUK II. - Statutairen

Art. 2.§ 1. De hierna vermelde betrekkingen die opgenomen zijn in het personeelsplan worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan : Adjunct-administrateur-generaal . . . . . 1 Scheikundig adviseur* . . . . . 1 Technisch assistent (verpleegassistent) ** . . . . . 5 Bestuurschef *** . . . . . 2 In de hierna vermelde betrekkingen van § 2 kan slechts worden voorzien wanneer al de afgeschafte betrekkingen uit § 1, geïdentificeerd met het overeenkomstig aantal sterretjes, niet meer worden begeven : § 2.

Attaché * . . . . . 1 Technisch deskundige ** . . . . . 5 Administratief assistent *** . . . . . 2

Art. 3.Het aantal adviseurs (klasse A3) wordt vastgesteld op 10 betrekkingen, waarvan 2 tweetalige betrekkingen.

Art. 4.§ 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van dit besluit worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel 15 betrekkingen van administratief assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22B. § 2. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in § 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 5.Binnen de budgettaire enveloppe, zullen er ingevolge het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt 3 % van het aantal voltijdse equivalenten als gehandicapte personeelsleden te werk worden gesteld. HOOFDSTUK III. - Contractuelen

Art. 6.De in dit hoofdstuk vermelde aantallen worden uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Art. 7.§ 1. Bij toepassing van artikel 451 van de programmawet van 24 december 2002, werden de personeelsleden, die tewerkgesteld waren in een contract "uitzonderlijke en tijdelijke behoeften", in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur.

Het maximum aantal van deze personeelsleden wordt vastgesteld op 10. § 2. Bij toepassing van artikel 4 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken worden de personeelsleden, die tewerkgesteld worden in een contract van bepaalde duur, vastgesteld op 3.

Art. 8.§ 1. Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Meesters-, vak- en dienstpersoneel Niveau D Schoonmaak en keukenpersoneel . . . . . 9 § 2. Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 23°, van hetzelfde koninklijk besluit van 1 februari 1993 is als volgt vastgesteld : Administratief personeel Niveau B Audiologist . . . . . 1,67

Art. 9.§ 1. Het aantal personen dat in dienst kan worden gehouden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit van 15 november 1991 betreffende het bij overeenkomst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut, in uitvoering van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, meer in het bijzonder artikel 18, § 6, eerste lid, is als volgt vastgesteld : Technisch personeel Niveau B ICT-deskundige . . . . . 7 § 2. Deze betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van hun titularis.

Art. 10.Het maximum aantal personen dat kan tewerkgesteld worden in een startbaanovereenkomst bij toepassing van hoofdstuk VIII van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid is als volgt vastgesteld : Adrninistratief personeel Niveau D Administratief medewerker . . . . . 3 Meesters, vak- en dienstpersoneel Niveau D Technisch medewerker . . . . . 1 Schoonmaak- en keukenpersoneel . . . . . 2

Art. 11.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mogen tijdelijk afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mag, mits voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, seizoenpersoneel in dienst genomen worden.

Art. 12.Het besluit van het Beheerscomité van 11 april 2007 tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 13 februari 2008.

De Ondervoorzitter van het Beheerscomité, M. SAVOYE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^