Arrest van 14 juni 2006
gepubliceerd op 10 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022620
pub.
10/07/2006
prom.
14/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 JUNI 2006. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten


Het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten, Gelet op de wetten betreffende de schadeloosstelling voor de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op de bestuursovereenkomst 2006-2008 van het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Fonds voor de beroepsziekten van 20 april 2006;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van begroting van het Fonds voor de beroepsziekten van 14 juni 2006;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Fonds voor de beroepsziekten van 2 mei 2006;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten van 10 mei 2006, Besluit : HOOFDSTUK I. - Personeelsplan

Artikel 1.Het personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten wordt vastgesteld overeenkomstig de tabellen 1 en 2 als bijlage. HOOFDSTUK II. - Mandaatfuncties

Art. 2.De graden van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal worden afgeschaft vanaf het ogenblik waarop de respectievelijke houders van een managementfunctie worden aangesteld.

De titularissen van de graden van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal behouden hun graad ten persoonlijke titel. HOOFDSTUK III. - Statutairen

Art. 3.§ 1. De hierna vermelde betrekkingen die opgenomen zijn in het personeelsplan worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan : Scheikundig adviseur * . . . . . 1 Technisch assistent (verpleegassistent)** . . . . . 6 Bestuurschef *** . . . . . 5 In de hierna vermelde betrekkingen van § 2 kan slechts worden voorzien wanneer al de afgeschafte betrekkingen uit § 1, geïdentificeerd met het overeenkomstig aantal sterretjes, niet meer worden begeven : § 2.

Attaché * . . . . . 1 Technisch deskundige ** . . . . . 6 Administratief assistent *** . . . . . 5

Art. 4.Het aantal adviseurs (klasse A3) wordt vastgesteld op 10 betrekkingen waarvan 2 tweetalige betrekkingen die voorbehouden zijn aan adviseurs met de hoedanigheid van geneesheer.

Art. 5.§ 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van dit besluit worden onderverdeeld als volgt : Administratief personeel 15 betrekkingen van administratief assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22B. 14 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA2. 16 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA3. 6 betrekkingen van administratief medewerker worden bezoldigd in de weddenschaal DA4.

Meesters-, vak- en dienstpersoneel 1 betrekking van technisch medewerker kan worden bezoldigd in de weddenschaal DT5. 4 betrekkingen van technisch medewerker kunnen worden bezoldigd in de weddenschaal DT4. 3 betrekkingen van technisch medewerker kunnen worden bezoldigd in de weddenschaal DT3. § 2. Ingevolge de toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de loopbaan van niveau D van het rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen zijn voor de personeelsleden die houder zijn van de graad van technisch medewerker de bepalingen van § 1 niet meer van toepassing vanaf 1 september 2006. § 3. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een weddenschaal, elke bevordering door verhoging in weddenschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in § 1 vastgestelde betrekkingen. HOOFDSTUK IV. - Contractuelen

Art. 6.De in dit hoofdstuk vermelde aantallen worden uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Art. 7.Bij toepassing van artikel 451 van de programmawet van 24 december 2002 werden de personeelsleden die tewerkgesteld waren in een contract « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften », in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur.

Het maximum aantal van deze personeelsleden wordt vastgesteld op 11.

Art. 8.§. 1 Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende en specifieke opdrachten in de besturen en andere diensten van de ministeries en in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Meesters-, vak- en dienstpersoneel Niveau D Schoonmaak- en keukenpersoneel . . . . . 10 § 2. Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 23°, van hetzelfde koninklijk besluit van 1 februari 1993 is als volgt vastgesteld : Administratief personeel Niveau B Audiologist . . . . . 1,5

Art. 9.§ 1. Het aantal personen dat in dienst kan worden gehouden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 8°, van het koninklijk besluit van 15 november 1991 betreffende het bij overeenkomst in dienst van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut, in uitvoering van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, meer in het bijzonder artikel 18, § 6, eerste lid, is als volgt vastgesteld : Technisch personeel Niveau B ICT-deskundige . . . . . 7 § 2. Deze betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van hun titularis.

Art. 10.Het maximum aantal personen dat kan tewerkgesteld worden in een startbaanovereenkomst bij toepassing van hoofdstuk VIII van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid is als volgt vastgesteld : Administratief personeel Niveau D Administratief medewerker . . . . . 2 Meesters-, vak- en dienstpersoneel Niveau D Technisch medewerker . . . . . 1 Schaanmaak- en keukenpersoneel . . . . . 2

Art. 11.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mogen tijdelijk afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgesteld in de bestuursovereenkomst, mag, mits voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting seizoenpersoneel in dienst genomen worden.

Art. 12.Het besluit van het Beheerscomité van 17 maart 2005 tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor de beroepsziekten wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 14 juni 2006.

Brussel, 14 juni 2006.

De ondervoorzitter van het Beheerscomité, Th. VANMOL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^