Arrest van 18 december 2014
gepubliceerd op 15 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering van Mijnheer Alain Martens tot graad van Directeur

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031007
pub.
15/01/2015
prom.
18/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2014. - Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering van Mijnheer Alain Martens tot graad van Directeur (rang 13)


De Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 29 oktober 2011 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de personeelsleden van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, kunnen dragen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2008 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid ;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 om in het kader van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel », een betrekking te bevorderen via promotie door verhoging in graad van Directeur voor de dienst "Opsporing en verbalisering" vacant te verklaren;

Gelet op het bericht van vacature van 3 juni 2014, tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de personeelsleden die in aanmerking komen voor bevordering;

Overwegende dat één kandidatuur regelmatig is ingediend.

Overwegende dat de enige agent die zich kandidaat stelt, de graad van Adjunct-adviseur met 9 jaar anciënniteit in het niveau 1 heeft;

Gelet op de beslissingen van de directiecommissie omtrent de signalementen van 18 en 19 september 2014 van de enige betrokken agent, die allemaal de eindnota "goed" heeft behaald;

Overwegende dat de heer Alain MARTENS de eindvermelding "gunstig" heeft gekregen na zijn evaluatie; dat hierin kan worden vastgesteld dat de betrokkene grondige kennis heeft van juridische zaken die toepassing op het Agentschap en van de wetgeving over misdrijven inzake leefmilieu en afvalstoffen en dat hij gekwalificeerd is voor het teambeheer ;

Gelet op het voorstel van bevordering d.d. van 24 oktober 2014 waarin werd overgegaan tot de gedetailleerde analyse van zijn kandidatuur;

Overwegende dat uit de vergelijking van de aanspraken en verdiensten van de kandidaat blijkt dat de heer Alain MARTENS voldoende anciënniteit heeft bij de diensten van openbare netheid, dat hij zijn functies heeft uitgeoefend op juridisch gebied, dat hij momenteel supervisie heeft over de dienst "Opsporing en verbalisering" en dat zijn ervaring overeenstemt met het gevraagde profiel voor de betrekking van Directeur;; dat zijn ervaring overeenstemt met het gevraagde profiel voor de betrekking van Directeur;

Gelet op het feit dat dit voorstel besluit in de bevordering van de kandidatuur in de graad van Directeur;

Overwegende het voorstel van bevordering dat aan de betrokkene ter kennis is gebracht op 24 oktober 2014; dat niemand bezwaar heeft ingediend ingevolge deze kennisgeving, Besluit :

Artikel 1.De heer Alain MARTENS (NISS 62012444547), geboren op 24/01/1962 wordt bevorderd in de graad van Directeur (rang 13) van het tweetalig taalkader van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Art. 2.Zijn jaarwedde is vastgelegd in de weddenschaal 13.2 (minimum van de schaal : € 29.197,00 niet-geïndexeerd jaarlijks brutoloon - maximum van de schaal : € 44.355,00 niet-geïndexeerd jaarlijks brutoloon).

Art. 3.Dit besluit zal aan de betrokkene wordt betekend in de vorm van een eensluidend verklaard afschrift en tegen ontvangstbewijs.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 01/11/2014.

Brussel, 18 december 2014.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^