Arrest van 19 juli 2012
gepubliceerd op 04 september 2012

Besluit tot wijziging van het besluit van 21 november 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds bij uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031645
pub.
04/09/2012
prom.
19/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 JULI 2012. - Besluit tot wijziging van het besluit van 21 november 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds bij uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 22 april 1999 houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds, inzonderheid op artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2007 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds;

Op voorstel van een effectief lid en een plaatsvervangend lid voorgedragen door de Belgische Vereniging van Banken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2007 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds worden de woorden "Quentin Santy" vervangen door de woorden "Maarten Pintelon".

Art. 2.In artikel 2 van het het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2007 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds worden de woorden "Katleen Hupko" vervangen door de woorden "Toon Vanderputte".

Art. 3.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 19 juli 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^