Arrest van 21 mei 2013
gepubliceerd op 06 juni 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2013

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022275
pub.
06/06/2013
prom.
21/05/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 MEI 2013. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2013


Het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1, gewijzigd bij de programmawet van 24 december 2002 en deze van 8 april 2003;

Gelet op de bestuursovereenkomst van het Fonds voor Arbeidsongevallen 2013-2015;

Gelet op het besluit van het Beheerscomité van 30 juli 2012 tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2012;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 8 maart 2013;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 11 maart 2013;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 3 mei 2013;

Beraadslagend ter vergadering van 18 maart 2013, Besluit : HOOFDSTUK I. - Personeelsplan

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2013 wordt vastgesteld overeenkomstig de tabel als bijlage 1. § 2. In het personeelsplan zitten zowel de betrekkingen van het hoofdbestuur als deze van de uitvoeringsdiensten. § 3. De uitvoeringsdienst bestaat uit de volgende statutaire betrekkingen : - Attaché : . . . . . 1 - Administratief assistent : . . . . . 2 HOOFDSTUK II. - Statutairen

Art. 2.§ 1. Bij de toewijzing van bevorderings- betrekkingen zullen de normen van sociale programmatie worden nageleefd. § 2. De betrekkingen van niveau C worden onderverdeeld als volgt : - 11 betrekkingen van administratief assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B. HOOFDSTUK III. - Contractuelen

Art. 3.De in dit hoofdstuk vermelde aantallen worden uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Art. 4.§ 1. Bij toepassing van artikel 451 van de programmawet (I) van 24 december 2002 worden de personeelsleden die op 1 januari 2003 twee jaar tewerkgesteld waren in een contract « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften », in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur.

Het maximum aantal van deze personeelsleden wordt als volgt vastgesteld : - Administratief medewerker . . . . . 8 § 2. Binnen de grenzen van de beheerskredieten vastgesteld in de bestuursovereenkomst wordt bij elk vertrek van een contractueel personeelslid bedoeld bij § 1 een statutaire betrekking opgericht. Het maximale aantal van deze betrekkingen wordt als volgt vastgesteld : - Administratief medewerker . . . . . 8

Art. 5.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : - Technisch medewerker. . . . . . 6

Art. 6.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden gehouden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 5 november 1991 betreffende het bij overeenkomst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut, in uitvoering van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, meer in het bijzonder artikel 18, § 6, eerste lid, is als volgt vastgesteld : Administratief medewerker . . . . . 3

Art. 7.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een startbaan- overeenkomst in uitvoering van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid wordt als volgt samengesteld : Administratief assistent . . . . . 4

Art. 8.Bij in de tijd beperkte acties of een buitengewone toename van het werk kunnen, mits voorafgaand akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, personen met een arbeidsovereenkomst « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften » voor bepaalde duur worden in dienst genomen.

Voor het jaar 2013 wordt dit contingent als volgt samengesteld : Attaché : . . . . . 1 Administratief assistent : . . . . . 4 Administratief medewerker : . . . . . 2

Art. 9.§ 1. Binnen de grenzen van de toegekende personeelskredieten is het Fonds voor Arbeidsongevallen gemachtigd, mits voorafgaandelijk akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, om personeelsleden met een arbeidsovereenkomst aan te werven in afwachting van de statutaire aanwerving bedoeld in artikel 1, evenals ter vervanging van de tijdelijke afwezige personeelsleden of personeelsleden die hun functie deeltijds uitoefenen. § 2. Binnen de grenzen van de beheerskredieten vastgesteld in de bestuursovereenkomst mag, mits voorafgaand akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, seizoenpersoneel in dienst genomen worden. HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 10.Het besluit van het Beheerscomité van 30 juli 2012 tot vaststelling van de personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2012 wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2012.

Brussel, 21 mei 2013.

De voorzitter, P. DESMAREZ

Evolutie van de human resources in VTE

Jaar : 2013

Verwachte evolutie

Behoeften uitgedrukt in VTE's

A

B

C

D

Totaal

N

A4

A3

A1-A2

totaal

Verwachte evolutie

2,0

3,0

9,0

48,0

62,0

41,0

99,0

34,0

236,0

o Statutairen

2,0

3,0

9,0

47,0

61,0

41,0

91,0

15,0

208,0

o Contractuelen

-

-

-

1,0

1,0

-

8,0

19,0

28,0

Begintoestand volgens inventaris

2

3

7

42

54

31

94

37

216

2,0

2,8

6,8

41,5

53,1

28,7

88,2

34,6

204,6

o Statutairen

2

3

7

41

53

30

85

18

186

2

2,8

6,8

40,5

52,1

27,7

80,56

17,76

178,1

o Contractuelen

0

0

0

1

1

1

9

19

30

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

7,60

16,87

26,47

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^