Arrest van 21 november 2013
gepubliceerd op 03 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van dez

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003402
pub.
03/12/2013
prom.
21/11/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van deze diensten


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 87, vervangen bij de wet van 15 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, de artikelen 1 en 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 oktober 2013, Besluit :

Artikel 1.De buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie zijn samengesteld uit : 1° vijf gewestelijke directies met algemene bevoegdheid inzake de strijd tegen de fraude wat betreft alle belastingen, taksen en rechten waarvan de vestiging, de inning of de invordering is toevertrouwd aan de Federale Overheidsdienst Financiën;2° bijzondere afdelingen opgericht met het oog op de uitoefening van welbepaalde opdrachten inzake de strijd tegen de fraude wat betreft alle belastingen, taksen en rechten waarvan de vestiging, de inning of de invordering is toevertrouwd aan de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 2.De vijf gewestelijke directies met algemene bevoegdheid zijn : 1° de gewestelijke directie Brussel en de 5e gewestelijke directie, waarvan de respectievelijke zetel in Brussel is gevestigd en waarvan de territoriale bevoegdheid zich uitstrekt tot het geheel van het koninkrijk, behalve de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith;2° de gewestelijke directies Antwerpen en Gent, waarvan de zetel respectievelijk gevestigd is in Antwerpen en in Gent en waarvan de territoriale bevoegdheid zich uitstrekt tot het Nederlandse taalgebied;3° de gewestelijke directie Namen, waarvan de zetel in Namen gevestigd is en waarvan de territoriale bevoegdheid zich uitstrekt tot het Franstalige taalgebied en de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith.

Art. 3.§ 1. De gewestelijke directies omvatten de volgende diensten : 1° De gewestelijke directie Brussel : a) de dienst inputbeheer belast met de behandeling van fraudesignalen, b) de afdeling operaties fraudebestrijding, samengesteld uit : - drie ondersteunende cellen gespecialiseerd in informatica, douane en accijnzen en patrimoniumdocumentatie; - vier inspecties belast met fiscale onderzoeken; c) de afdeling juridische zaken die een geschillencel en een invorderingscel omvat. De zetel van deze diensten is in Brussel gevestigd. 2° De gewestelijke directie Antwerpen : a) de dienst inputbeheer belast met de behandeling van fraudesignalen;b) de afdeling operaties fraudebestrijding, samengesteld uit : - drie ondersteunende cellen gespecialiseerd in informatica, douane en accijnzen en patrimoniumdocumentatie; - drie inspecties belast met fiscale onderzoeken; c) de afdeling juridische zaken die een geschillencel en een invorderingscel omvat. De zetel van deze diensten is in Antwerpen gevestigd, behalve voor één van de drie inspecties, waarvan de zetel in Hasselt gevestigd is. 3° De gewestelijke directie Gent : a) de dienst inputbeheer belast met de behandeling van fraudesignalen;b) de afdeling operaties fraudebestrijding, samengesteld uit : - drie ondersteunende cellen gespecialiseerd in informatica, douane en accijnzen en patrimoniumdocumentatie; - drie inspecties belast met fiscale onderzoeken; c) de afdeling juridische zaken die een geschillencel en een invorderingscel omvat. De zetel van deze diensten is in Gent gevestigd, behalve voor één van de drie inspecties, waarvan de zetel in Brugge gevestigd is. 4° De gewestelijke directie Namen : a) de dienst inputbeheer belast met de behandeling van fraudesignalen;b) de afdeling operaties fraudebestrijding, samengesteld uit : - drie ondersteunende cellen gespecialiseerd in informatica, douane en accijnzen en patrimoniumdocumentatie; - vier inspecties belast met fiscale onderzoeken; c) de afdeling juridische zaken die een geschillencel en een invorderingscel omvat. De zetel van deze diensten is in Namen gevestigd, behalve voor drie van de vier inspecties, waarvan de zetel respectievelijk in Charleroi, Luik en Bergen is gevestigd. 5° De 5e gewestelijke directie : a) twee diensten inputbeheer belast met de behandeling van fraudesignalen en gespecialiseerd in respectievelijk kennisbeheer en datamining;b) de afdeling operaties fraudebestrijding, samengesteld uit vijf inspecties belast met fiscale onderzoeken;c) de afdeling juridische zaken. De zetel van deze diensten is in Brussel gevestigd, behalve voor drie van de vijf inspecties, waarvan de zetel respectievelijk is gevestigd in Antwerpen, Gent en Namen. § 2. De in § 1 bedoelde diensten hebben dezelfde territoriale bevoegdheid als de gewestelijke directie waarvan ze afhangen.

De territoriale bevoegdheid van de inspecties van de 5e gewestelijke directie, waarvan de zetel respectievelijk in Antwerpen en Gent is gevestigd, strekt zich enkel uit tot het Nederlandse taalgebied. De territoriale bevoegdheid van de inspectie van de 5e gewestelijke directie, waarvan de zetel in Namen is gevestigd, strekt zich enkel uit tot het Franstalige taalgebied. § 3. De in artikel 2 bedoelde gewestelijke directies zijn bevoegd voor de behandeling van de betwistingen met betrekking tot de door hun respectievelijke diensten uitgevoerde opdrachten en de op initiatief van die diensten gevestigde aanslagen.

Art. 4.De benamingen van de diensten bedoeld in de artikelen 2 en 3 worden vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Art. 5.De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën verleent aan de Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie delegatie van de bevoegdheid tot de oprichting van de in artikel 1, 2° bedoelde bijzondere afdelingen om welbepaalde opdrachten uit te voeren inzake fraudebestrijding.

Voor elkeen ervan verricht de Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie volgende taken : - de toekenning van een welbepaalde opdracht aan de afdeling; - de toekenning van de territoriale bevoegdheid; - de opsomming van de inspecties, de diensten en/of de ambtenaren die er deel van uitmaken; - de aanduiding van de dienst van de centrale administratie die de werkzaamheden ervan coördineert.

Art. 6.§ 1. De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën machtigt de Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie om de beslissing van de Secretaris-generaal van 3 december 2001 tot organisatie van de buitendiensten van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de territoriale bevoegdheid van deze diensten op te heffen. § 2. Tot op de datum van opheffing van de beslissing van de Secretaris-generaal van 3 december 2001 tot organisatie van de buitendiensten van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de territoriale bevoegdheid van deze diensten, behouden de erin vermelde diensten hun territoriale en materiële bevoegdheden, onverminderd de mogelijkheid dat deze bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door de diensten opgericht bij of krachtens onderhavig besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2013.

Brussel, 21 november 2013.

De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, H. D'HONDT

Bijlage bij het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 21 november 2013 tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van deze diensten Buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

N° ordre

Dénomination du service (cf. articles 2 et 3)

Volg nr.

Benaming van de dienst (cf. artikelen 2 en 3)

1

Direction régionale ISI Anvers

1

Gewestelijke directie BBI Antwerpen

2

Service gestion des inputs ISI Anvers

2

Dienst inputbeheer BBI Antwerpen

3

Division opérations lutte contre la fraude ISI Anvers

3

Afdeling operaties fraudebestrijding BBI Antwerpen


4

Cellule informatique ISI Anvers

4

Cel informatica BBI Antwerpen

5

Cellule documentation patrimoniale ISI Anvers

5

Cel patrimoniumdocumentatie BBI Antwerpen

6

Cellule douane et accises ISI Anvers

6

Cel douane en accijnzen BBI Antwerpen

7

Inspection ISI Anvers 1

7

Inspectie BBI Antwerpen 1

8

Inspection ISI Anvers 2

8

Inspectie BBI Antwerpen 2

9

Inspection ISI Hasselt

9

Inspectie BBI Hasselt

10

Division affaires juridiques ISI Anvers

10

Afdeling juridische zaken BBI Antwerpen


11

Cellule recouvrement ISI Anvers

11

Cel invordering BBI Antwerpen

12

Cellule contentieux ISI Anvers

12

Cel geschillen BBI Antwerpen

13

Direction régionale ISI Bruxelles

13

Gewestelijke directie BBI Brussel

14

Service gestion des inputs ISI Bruxelles

14

Dienst inputbeheer BBI Brussel

15

Division opérations lutte contre la fraude ISI Bruxelles

15

Afdeling operaties fraudebestrijding BBI Brussel


16

Cellule informatique ISI Bruxelles

16

Cel informatica BBI Brussel

17

Cellule documentation patrimoniale ISI Bruxelles

17

Cel patrimoniumdocumentatie BBI Brussel

18

Cellule douane et accises ISI Bruxelles

18

Cel douane en accijnzen BBI Brussel

19

Inspection ISI Bruxelles 1

19

Inspectie BBI Brussel 1

20

Inspection ISI Bruxelles 2

20

inspectie BBI Brussel 2

21

Inspection ISI Bruxelles 3

21

Inspectie BBI Brussel 3

22

Inspection ISI Bruxelles 4

22

Inspectie BBI Brussel 4

23

Division affaires juridiques ISI Bruxelles

23

Afdeling juridische zaken BBI Brussel


24

Cellule recouvrement ISI Bruxelles

24

Cel invordering BBI Brussel

25

Cellule contentieux ISI Bruxelles

25

Cel geschillen BBI Brussel

26

Direction régionale ISI Gand

26

Gewestelijke directie BBI Gent

27

Service gestion des inputs ISI Gand

27

Dienst inputbeheer BBI Gent

28

Division opérations lutte contre la fraude ISI Gand

28

Afdeling operaties fraudebestrijding BBI Gent


29

Cellule informatique ISI Gand

29

Cel informatica BBI Gent

30

Cellule documentation patrimoniale ISI Gand

30

Cel patrimoniumdocumentatie BBI Gent

31

Cellule douane et accises ISI Gand

31

Cel douane en accijnzen BBI Gent

32

Inspection ISI Gand 1

32

Inspectie BBI Gent 1

33

Inspection ISI Gand 2

33

Inspectie BBI Gent 2

34

Inspection ISI Bruges

34

Inspectie BBI Brugge

35

Division affaires juridiques ISI Gand

35

Afdeling juridische zaken BBI Gent


36

Cellule recouvrement ISI Gand

36

Cel invordering BBI Gent

37

Cellule contentieux ISI Gand

37

Cel geschillen BBI Gent

38

Direction régionale ISI Namur

38

Gewestelijke directie BBI Namen

39

Service gestion des inputs ISI Namur

39

Dienst inputbeheer BBI Namen

40

Division opérations lutte contre la fraude ISI Namur

40

Afdeling operaties fraudebestrijding BBI Namen


41

Cellule informatique ISI Namur

41

Cel informatica BBI Namen

42

Cellule documentation patrimoniale ISI Namur

42

Cel patrimoniumdocumentatie BBI Namen

43

Cellule douane et accises ISI Namur

43

Cel douane en accijnzen BBI Namen

44

Inspection ISI Namur

44

Inspectie BBI Namen

45

Inspection ISI Charleroi

45

Inspectie BBI Charleroi

46

Inspection ISI Liège

46

Inspectie BBI Luik

47

Inspection ISI Mons

47

Inspectie BBI Bergen

48

Division affaires juridiques ISI Namur

48

Afdeling juridische zaken BBI Namen


49

Cellule recouvrement ISI Namur

49

Cel invordering BBI Namen

50

Cellule contentieux ISI Namur

50

Cel geschillen BBI Namen

51

Direction régionale ISI 5e

51

Gewestelijke directie BBI 5e

52

Service gestion des inputs ISI 5e - Connaissance

52

Dienst inputbeheer BBI 5e - Kennis

53

Service gestion des inputs ISI 5e - Datamining

53

Dienst inputbeheer BBI 5e - Datamining

54

Division opérations lutte contre la fraude ISI 5e

54

Afdeling operaties fraudebestrijding BBI 5e


55

Inspection ISI 5e Bruxelles 1

55

Inspectie BBI 5e Brussel 1

56

Inspection ISI 5e Bruxelles 2

56

Inspectie BBI 5e Brussel 2

57

Inspection ISI 5e Anvers

57

Inspectie BBI 5e Antwerpen

58

Inspection ISI 5e Gand

58

Inspectie BBI 5e Gent

59

Inspection ISI 5e Namur

59

Inspectie BBI 5e Namen

60

Division affaires juridiques ISI 5e

60

Afdeling juridische zaken BBI 5e


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 21 november 2013 tot oprichting van de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en tot vaststelling van de zetel en de bevoegdheid van deze diensten.

De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, H. D'HONDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^