Arrest van 22 juni 2015
gepubliceerd op 01 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003244
pub.
01/07/2015
prom.
22/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003244

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


22 JUNI 2015. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013 en artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010 betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, artikelen 2 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 1970 tot oprichting van een Centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen bij de Administratie van belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het Directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 30 april 2014 houdende de integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen en van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Algemene Administratie van de Thesaurie binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 december 2014 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en tot wijziging en aanvulling van het besluit van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2015, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, verstaat men onder : 1° FOD Financiën : Federale Overheidsdienst Financiën;2° NFI : Niet-Fiscale Invordering;3° polyvalente Teams : polyvalente Teams belast met de inning en de invordering;4° DAVO : Dienst voor Alimentatievorderingen;5° beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 december 2011 : beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 23 december 2011 tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde diensten van de Administratie van de directe belastingen;6° besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 december 2014 : besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 december 2014 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en tot wijziging en aanvulling van het besluit van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Art. 2.De operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering zijn samengesteld uit de hierna vermelde entiteiten, alsook uit alle diensten waaruit deze laatsten bestaan : 1° een Inningscentrum;2° vijftien Regionale Invorderingscentra;3° een Bijzonder Invorderingscentrum. De zetel van de Centra is vastgesteld in bijlage 1.

Elk Centrum wordt geleid door een ambtenaar die de titel van Adviseur-generaal - Gewestelijk Directeur draagt.

Art. 3.Inningscentrum § 1. Het Inningscentrum is belast met de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, aan het Inningscentrum toevertrouwd door wettelijke of reglementaire bepalingen, alsook van het geheel van schuldvorderingen die vallen onder de diensten die ervan deel uitmaken. Het Inningscentrum is eveneens bevoegd voor het geheel van verrichtingen die worden uitgevoerd door de Diensten, zoals gedefinieerd in paragraaf 2. § 2. Het Inningscentrum is samengesteld uit volgende diensten : 1° het ontvangkantoor Voorafbetalingen;2° het ontvangkantoor Belastingen-auto's, die de inning van de verkeersbelasting, de aanvullende verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling beheert, voor zover deze niet werden ingekohierd;3° "btw-ontvangsten Brussel", "btw-ontvangsten Namen", "btw-ontvangsten Mechelen". De Diensten "btw-ontvangsten Namen" en "btw-ontvangsten Mechelen" zijn belast met de inning van de belasting over de toegevoegde waarde voor rekening van de Teams Invordering.

De Dienst "btw-ontvangsten Brussel" is belast met het beheer van de rekeningen-courant van de btw-belastingplichtigen die periodieke aangiften indienen met een saldo in het voordeel van de Staat of de belastingplichtige, alsook met de betalingen verricht door de belastingplichtige en de terugbetalingen verricht door de FOD Financiën. Deze Dienst is eveneens belast met de btw-overdrachten naar de lidstaten van de Europese Unie en met de btw-overdrachten in het kader van de "Mini-One-Stop-Shop" (MOSS), met toepassing van de communautaire regels inzake de administratieve samenwerking en de bestrijding van de fraude op het gebied van btw, alsook de regels inzake de btw-plichtigen die elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisieomroepdiensten aanbieden aan in andere lidstaten gevestigde niet-belastingplichtigen. 4° De Dienst E-support, belast met : - alle bevoegdheden die vielen onder de Mechanografische Dienst Brussel voor de inwerkingtreding van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering; - het afleveren van attesten voor het verkrijgen van overheidsopdrachten, met toepassing van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook van hun uitvoeringsbesluiten; 5° de Dienst "beslagen en overdrachten", die de beslagen en overdrachten behandelt, betekend aan de FOD Financiën en uitgevoerd door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, en die betrekking hebben op de terugbetalingen van alle sommen in het bezit van de FOD Financiën, ongeacht hun oorsprong;6° de Dienst "terugbetalingen", die de terugbetalingen behandelt die niet rechtstreeks kunnen worden betaald aan hun schuldeisers en die ter beschikking zijn gesteld van een rekenplichtige van de geschillen, alsook de terugbetalingen die werden uitgevoerd doch teruggeboekt op de financiële rekening van de centraliserende rekenplichtige;7° de Dienst "roerende voorheffing", geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de ontvanger "voorafbetalingen" in de zin van artikel 2 van de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 december 2011.Deze dienst staat in voor de inning van de roerende voorheffing in de zin van artikel 2 van voormelde beslissing, de belasting op de werknemersparticipatie alsook de bijkomende heffing op roerende inkomsten in de zin van artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, voor zover deze niet werden ingekohierd.

Deze Dienst is eveneens belast met de inning van de bedragen bedoeld in artikel 541 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding; 8° de Dienst "inhoudingsplicht FOD Financiën" belast met de inning van de bedragen verschuldigd met toepassing van de artikelen 400 tot 408 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;9° het Kantoor fiscale regularisatie belast met de inning van bedragen gestort met toepassing van de artikelen 121 tot 127 van de Programmawet van 27 december 2005;10° de Dienst "debt relationship management" (DRM) die instaat voor het beheer van de relaties met schuldenaren, toegevoegd aan de leidinggevende ambtenaar van het Centrum.Deze dienst ijvert voor het vrijwillig naleven van de fiscale verplichtingen en kan belastingplichtigen contacteren door middel van allerlei communicatiemiddelen om hen aan hun verplichtingen te herinneren; 11° de Dienst "diverse taksen", belast met het innen van de taksen verschuldigd met toepassing van het Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen en de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen verschuldigd met toepassing van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten, betaald vóór de betekening van een dwangschrift in de zin van artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen en artikel 220 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.De Dienst "diverse taksen" is eveneens belast met de ontvangst en behandeling van de aangiften inzake de taksen verschuldigd met toepassing van Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen en van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten; 12° de Dienst "inning niet-fiscale schuldvorderingen", belast met : - het beheer van de financiële rekening van de DAVO met toepassing van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, zoals gewijzigd bij wet van 12 mei 2014; - het beheer van de financiële rekeningen met toepassing van artikel 178, § 5 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007; - het beheer van de bedragen ontvangen in het kader van de minnelijke schikkingen, overeengekomen tussen de FOD Economie en daders van inbreuken; 13° de Dienst controle, die het toezicht uitoefent op de ontvangers van het Inningscentrum, in de zin van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

Art. 4.De Regionale Invorderingscentra § 1. De Regionale Invorderingscentra zijn belast met de inning en de invordering van alle fiscale en niet-fiscale schulden, waarvan de inning en de invordering, krachtens wettelijke en reglementaire bepalingen, zijn toevertrouwd aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering of aan de ontvangers die er onder vallen, met uitzondering van de schulden waarvan de inning en/of de invordering zijn toevertrouwd krachtens dit besluit of krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen aan het Inningscentrum of aan het Bijzonder Invorderingscentrum. § 2. Met uitzondering van het Regionaal Invorderingscentrum Eupen-Sankt-Vith, is elk Regionaal Invorderingscentrum samengesteld uit de volgende diensten : 1° een Team Inning;2° één of meerdere Teams Invordering natuurlijke personen;3° één of meerdere Teams Invordering rechtspersonen;4° één of meerdere kantoren NFI;5° een Juridische Dienst;6° een Dienst controle. § 3. Het Regionaal Invorderingscentrum Eupen-Sankt-Vith is samengesteld uit de volgende diensten : 1° twee polyvalente Teams;2° een Juridische Dienst;3° een Dienst controle.

Art. 5.De kantoren NFI § 1. De kantoren NFI, waarvan de territoriale en materiële bevoegdheid vastgesteld is in bijlage 5, zijn belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schulden, krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen toegewezen aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering of aan de ontvangers die er onder vallen, met uitzondering van de schulden waarvan de inning en/of de invordering krachtens dit besluit of krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen, onder de andere operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering vallen. § 2. Het kantoor NFI bevoegd voor de inning en de invordering van penale boeten en gerechtskosten is dit gelegen binnen het rechtsgebied van de rechtelijke instantie die de veroordeling heeft uitgesproken.

Inzake andere niet-fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de alimentatievorderingen, is het bevoegde kantoor NFI dit van het ambtsgebied waarin zich de woonplaats van de schuldenaar natuurlijke persoon bevindt of de maatschappelijke zetel van de schuldenaar rechtspersoon, op het ogenblik waarop het invorderingsorder wordt overgemaakt. Bij gebrek aan maatschappelijke zetel in België, is de voornaamste inrichting, de administratieve zetel of de vaste inrichting in België bepalend.

Wanneer de schuldenaar in het buitenland gedomicilieerd is, en voor zover het gaat over de inning en de invordering van niet-fiscale schulden, andere dan de verbeurdverklaringen, geldboeten en gerechtskosten in strafzaken, is het bevoegde kantoor NFI het kantoor NFI Brussel 1. § 3. Inzake alimentatievorderingen is de territoriale bevoegheid als volgt vastgesteld : - het kantoor NFI van het ambtsgebied waarin zich de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde bevindt, is bevoegd voor de behandeling van de ingediende aanvragen en voor de invordering ten laste van de onderhoudsgerechtigde, wanneer voorschotten terugbetaald moeten worden; - het kantoor NFI van het ambtsgebied waarin zich de woonplaats van de onderhoudsplichtige bevindt, is bevoegd voor de inning en de invordering van de alimentatievorderingen. § 4. Elk kantoor NFI wordt onder het toezicht geplaatst, in de zin van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, van de Dienst controle binnen het Regionaal Invorderingscentrum waaronder het ressorteert.

Art. 6.De Teams Invordering § 1. De Teams Invordering natuurlijke personen zijn belast met de invordering : 1° van belastingen;2° van bedrijfsvoorheffing;3° van onroerende voorheffing;4° van roerende voorheffing;5° van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;6° van de belasting over de toegevoegde waarde;7° van de ijklonen;8° van alle bedragen die zijn toegewezen aan de overheid krachtens artikel 154 van de Programmawet (1) van 29 maart 2012; die verschuldigd zijn door een hoofd-belastingschuldige natuurlijke persoon, alsook door elke andere persoon, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, hetzij een juridische constructie zonder rechtspersoonlijkheid, die gehouden is tot betaling van dezelfde schuldvorderingen, met toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen, zoals vermeld in de tabel in bijlage 3.

De Teams Invordering natuurlijke personen zijn eveneens belast met de invordering van de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting, de aanvullende verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting op de niet-geautomatiseerde voertuigen, verschuldigd door een rechtspersoon of door een juridische constructie zonder rechtspersoonlijkheid volgens de tabel in bijlage 3. § 2. De Teams Invordering rechtspersonen zijn belast met de invordering : 1° van belastingen;2° van bedrijfsvoorheffing;3° van roerende voorheffing, waaronder de roerende voorheffing in de zin van artikel 2 van de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 december 2011, van de belasting op de werknemersparticipatie en van de bijkomende heffing op roerende inkomsten in de zin van artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;4° van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met uitzondering van de verkeersbelasting;5° van de belasting over de toegevoegde waarde;6° van alle bedragen die zijn toegewezen aan de overheid krachtens artikel 154 van de Programmawet (1) van 29 maart 2012; die verschuldigd zijn door een hoofd-belastingschuldige rechtspersoon of een juridische constructie zonder rechtspersoonlijkheid, met inbegrip van de tijdelijke handelsvennootschappen en de feitelijke verenigingen, alsook door elke andere persoon, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, hetzij een juridische constructie zonder rechtspersoonlijkheid, die gehouden is tot betaling van dezelfde schuldvorderingen, met toepassing van wettelijke en reglementaire bepalingen, zoals vermeld in de tabel in bijlage 3.

De Teams Invordering rechtspersonen zijn eveneens belast met de invordering van de roerende voorheffing in de zin van artikel 2 van de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 december 2011 tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde diensten van de Administratie van de directe belastingen, van de belasting op de werknemersparticipatie en van de bijkomende heffing op roerende inkomsten in de zin van artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, verschuldigd door een natuurlijk persoon. § 3. Inzake inkomstenbelastingen, belasting over de toegevoegde waarde, voorheffingen, de met de inkomstenbelastingen, gelijkgestelde belastingen, met uitzondering van het eurovignet, is het bevoegde Team Invordering dit in wiens ambtsgebied zich de gemeente bevindt waar de belastingschuldige zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.

Bij gebrek aan maatschappelijke zetel in België, wordt er verwezen naar de voornaamste inrichting of administratieve zetel.

Inzake onroerende voorheffing, is het bevoegde Team Invordering dit in wiens ambtsgebied de gemeente zich bevindt waar het aan de onroerende voorheffing belaste goed gelegen is.

Het Team Invordering bevoegd voor de bedragen die zijn toegewezen aan de overheid krachtens artikel 154 van de Programmawet (1) van 29 maart 2012, is datgene dat de rechtsvordering heeft ingesteld waaruit de toegekende sommen voortvloeien.

Bij gebrek aan rechtsvordering ingesteld door een ambtenaar van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, is het Team Invordering bevoegd voor de bedragen die zijn toegewezen aan de overheid, datgene dat bevoegd is voor de schuldvorderingen in hoofdsom, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden. § 4. Elk Team Invordering wordt onder het toezicht geplaatst, in de zin van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, van de Dienst controle binnen het Regionaal Invorderingscentrum waaronder het ressorteert.

Art. 7.De Teams Inning § 1. De Teams Inning zijn belast met de inning, voor rekening van de Teams Invordering, van de inkomstenbelastingen, de voorheffingen, de belasting op de werknemersparticipatie, de bijkomende heffing op roerende inkomsten in de zin van artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, en van de bedragen die zijn toegewezen aan de overheid krachtens artikel 154 van de Programmawet (1) van 29 maart 2012, volgens de indeling vastgesteld in bijlage 2, behalve indien de inning wordt uitgevoerd door het Inningscentrum.

Onder inning wordt verstaan : 1° de behandeling van verrichte betalingen;2° de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse boekhoudkundige afsluitingsverrichtingen;3° de boekhoudkundige verrichtingen betreffende de vereffening van de ontheffingen en van de belastingteruggaven. De verrichtingen bedoeld in 3° worden eveneens uitgevoerd voor rekening van de Teams Invordering inzake btw, volgens de verdeling vastgesteld in bijlage 2. § 2. De Teams Inning zijn ook belast met de ontvangst en behandeling van de aangiften inzake bedrijfsvoorheffing ingediend door de belastingschuldigen die afhangen van de Teams Invordering die tot hun bevoegdheid behoren. § 3. De Teams Inning gelegen in het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest, alsook het Team Inning van het Regionaal Invorderingscentrum Brussel 1, ontvangen en behandelen de aangiften inzake de belasting op de spelen en weddenschappen verschuldigd door natuurlijke personen of rechtspersonen die hun woonplaats of maatschappelijke zetel of, bij gebrek daaraan, hun voornaamste inrichting hebben in het gebied. § 4. De Teams Inning, met uitzondering van de Regionale Invorderingscentra Brussel 1 en 2, ontvangen en behandelen de aangiften inzake de belasting op de automatische ontspanningstoestellen verschuldigd aan het Vlaams Gewest en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door natuurlijke personen of rechtspersonen die hun woonplaats of maatschappelijke zetel of, bij gebrek daaraan, hun voornaamste inrichting hebben in het gebied.

Het Team Inning van het Regionaal Invorderingscentrum Brussel 2 ontvangt en behandelt de aangiften inzake de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, verschuldigd aan het Vlaams Gewest en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door natuurlijke personen of rechtspersonen die hun woonplaats of maatschappelijke zetel of, bij gebrek daaraan, hun voornaamste inrichting hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. § 5. Het Team Inning van het Regionaal Invorderingscentrum Brussel 1 ontvangt en behandelt de aangiften inzake verkeersbelasting op de niet-geautomatiseerde voertuigen verschuldigd door de natuurlijke personen of rechtspersonen die hun woonplaats of hun maatschappelijke zetel of, bij gebrek daaraan, hun voornaamste inrichting hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. § 6. De Teams Inning van de Regionale Invorderingscentra Brussel 1 en Brussel 2, ontvangen en behandelen, elk voor hun gebied, de aangiften inzake eurovignet verschuldigd door de natuurlijke personen of rechtspersonen die afhangen van de Teams Invordering die tot hun bevoegdheid behoren. § 7. Bij gebrek aan betaling van de roerende voorheffing, bedoeld in de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 23 december 2011, van de belasting op de werknemersparticipatie, alsook van de bijkomende heffing op roerende inkomsten in de zin van artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, binnen de termijn bepaald door artikel 402 van dit wetboek, worden de verschuldigde bedragen ingekohierd overeenkomstig artikel 304 van hetzelfde wetboek en wordt hun inning naar gelang het geval toevertrouwd aan het : - Team Inning van het Regionaal Invorderingscentrum Brussel 1, wanneer de invordering behoort tot het Team Invordering rechtspersonen Brussel 6; - Team Inning van het Regionaal Invorderingscentrum Oost-Vlaanderen, wanneer de invordering behoort tot het Team Invordering rechtspersonen Gent 1; - Team Inning van het Regionaal Invorderingscentrum Luik 1, wanneer de invordering behoort tot het Team Invordering rechtspersonen Luik 6; - polyvalente Team Eupen van het Regionaal Invorderingscentrum Eupen-Sankt-Vith, wanneer de invordering behoort tot de bevoegdheid van hetzelfde Team. § 8. Elk Team Inning wordt, in de zin van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, onder het toezicht geplaatst van de Dienst controle binnen het Regionaal Invorderingscentrum waaronder het ressorteert.

Art. 8.De polyvalente Teams § 1. Binnen het Regionaal Invorderingscentrum Eupen-Sankt-Vith bestaan twee polyvalente Teams belast met de inning en de invordering van inkomstenbelastingen, voorheffingen, de belasting over de toegevoegde waarde, alsook van de niet-fiscale schuldvorderingen, toegewezen aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, krachtens wettelijke en reglementaire bepalingen, volgens een verdeling vastgesteld in de bijlagen 2 en 3. § 2. Het polyvalente Team Sankt-Vith is eveneens bevoegd voor de inning en de invordering van diverse taksen, wanneer de administratie de Duitse taal gebruikt met de belastingschuldige, en voor de inning en de invordering van belastingen van niet-inwoners, ingekohierd in het Duits, alsook voor de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd door belastingplichtigen niet-inwoners in België wanneer de administratie de Duitse taal gebruikt met de belastingschuldige. § 3. Het polyvalente Team Eupen is eveneens bevoegd voor de invordering van verbeurdverklaarde sommen, penale boeten en gerechtskosten in strafzaken, in het kader van de toepassing van artikel 197bis, § 2 van het Wetboek van Strafvordering, wanneer de veroordeling is uitgesproken door een rechterlijke instantie van het gerechtelijk arrondissement Eupen. Dit Team staat ook in voor de behandeling van de dossiers DAVO. § 4. Inzake de invordering van fiscale schuldvorderingen, met uitzondering van de diverse taksen en van de belasting van niet- inwoners, alsook inzake de invordering van bedragen die zijn toegewezen aan de overheid krachtens artikel 154 van de Programmawet (1) van 29 maart 2012, zijn de polyvalente Teams territoriaal bevoegd volgens de criteria vastgesteld in artikel 5, § 3 van dit besluit. Wanneer het polyvalente Team handelt als een kantoor NFI, is zijn territoriale bevoegdheid bepaald door artikel 4, § 2 van dit besluit. § 5. De polyvalente Teams beschikken over de bevoegdheden toegekend door artikel 6 aan de Teams Inning. § 6. Elk polyvalent Team wordt, in de zin van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, onder het toezicht geplaatst van de Dienst controle van het Regionaal Invorderingscentrum Eupen-Sankt-Vith.

Art. 9.De Juridische Diensten § 1. Elke Juridische Dienst is belast met de ondersteuning van de Teams Invordering, van de Teams Inning en van de polyvalente Teams die onder zijn bevoegdheid vallen, zowel op juridisch als op procedureel vlak. § 2. De bevoegde Juridische Dienst is deze waaronder het Team Inning, het Team Invordering of het polyvalente Team, volgens de verdeling bepaald in bijlage 2, valt.

Art. 10.De Diensten controle Binnen elk Regionaal Invorderingscentrum is een Dienst controle belast met : - het toezicht op de materiële verrichtingen door de ontvangers van de Teams Invordering, van de Teams Inning en van de polyvalente Teams; - het toezicht, in de zin van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, op de ontvangers van de Teams Invordering, van de Teams Inning en van de polyvalente Teams.

Art. 11.Het Bijzonder Invorderingscentrum Het Bijzonder Invorderingscentrum is samengesteld uit de volgende diensten : - Team Bijzondere Invordering Brussel; - Team Bijzondere Invordering Gent; - Team Bijzondere Invordering Namen; - een Dienst controle waarvan de bevoegdheden zijn vastgesteld in artikel 10; - een Juridische Dienst, waarvan de bevoegdheden zijn vastgesteld in artikel 9; - de Dienst transversale invordering belast met de behandeling van vragen om internationale invorderingsbijstand door de ontvangers van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering of door buitenlandse overheden.

Art. 12.Teams Bijzondere Invordering § 1. De inning en de invordering van verbeurdverklaarde goederen, penale boeten en gerechtskosten in strafzaken, in het kader van de toepassing van artikel 197bis, § 2 van het Wetboek van Strafvordering vallen onder de Teams Bijzondere Invordering, met uitzondering van deze die vallen onder het polyvalente Team Eupen.

Het Team Bijzondere Invordering Brussel is bevoegd wanneer de veroordeling is uitgesproken door een rechterlijke instantie gesitueerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Team Bijzondere Invordering Gent is bevoegd wanneer de veroordeling is uitgesproken door een rechterlijke instantie gesitueerd op het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Het Team Bijzondere Invordering Namen is bevoegd wanneer de veroordeling is uitgesproken door een rechterlijke instantie gesitueerd op het grondgebied van het Waals Gewest. § 2. De inning, na de betekening van een dwangschrift, als uitvoerbare titel, alsook de invordering van diverse taksen verschuldigd met toepassing van Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen en de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen verschuldigd met toepassing van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten, vallen onder de bevoegdheid van het Team Bijzondere Invordering Brussel, met uitzondering van deze die vallen onder het polyvalente Team Sankt-Vith. § 3. De inning en de invordering van belastingen niet-inwoners vallen onder de bevoegdheid van de Teams Bijzondere Invordering, met uitzondering van deze die vallen onder het polyvalente Team Sankt-Vith.

De territoriale bevoegdheid van elk Team van het Bijzonder Invorderingscentrum wordt bepaald door de gemeente van aanslag, op de wijze gedefinieerd in de bijlagen 3 en 4. § 4. Inzake belasting over de toegevoegde waarde, wanneer de belastingschuldige zijn woonplaats, zijn maatschappelijke zetel, zijn voornaamste inrichting of administratieve zetel in het buitenland heeft, wordt de invordering van de belasting verzekerd door de Teams Bijzondere Invordering Gent en Namen, met uitzondering van deze die vallen onder het polyvalente Team Sankt-Vith.

Het Team dat territoriaal bevoegd is voor de invordering van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd door een belastingschuldige niet-inwoner van België, wordt bepaald door de taal die gebruikt wordt door de fiscale administratie in haar betrekkingen met voormelde belastingschuldige, conform de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Art. 13.Worden opgeheven : 1° het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;2° het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 december 2014 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en tot wijziging en aanvulling van het besluit van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Art. 14.Overgangsmaatregelen § 1. De invordering van de schuldvorderingen die, voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, onder de bevoegdheid viel van de ontvangkantoren directe belastingen en de ontvangkantoren btw, wordt, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, toevertrouwd aan de Teams Invordering, volgens de concordantietabel vermeld in bijlage 3. Indien, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, dezelfde schuldvorderingen worden hernomen in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaand van een ontvangkantoor directe belastingen of btw, wordt hun invordering verzekerd door het Team Invordering, zoals vastgesteld in deze tabel. Indien de schuldvorderingen gevestigd worden namens een ontvangkantoor directe belastingen of btw na de inwerkingtreding van dit besluit en zij opgenomen worden in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm als uitgaande van dezelfde ontvangkantoren, wordt hun invordering evenzo verzekerd door het Team Invordering, zoals vastgesteld in deze tabel. § 2. De inning en de invordering van schuldvorderingen die, voorafgaand aan de inwerkingtreding van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 december 2014, vielen onder de bevoegdheid van het ontvangkantoor directe belastingen en NFI Eupen, blijven toevertrouwd aan het Team Eupen vanaf datum van inwerkingtreding van dit besluit. Indien, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, dezelfde schuldvorderingen worden opgenomen in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaand van het ontvangkantoor directe belastingen en NFI Eupen, wordt hun inning en invordering verzekerd door het Team Eupen. Indien de schuldvorderingen opgemaakt worden namens het ontvangkantoor directe belastingen en NFI Eupen, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, en zij opgenomen worden in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaande van deze laatsten, wordt hun inning en invordering evenzo verzekerd door het Team Eupen.

De inning en de invordering van schuldvorderingen die, voorafgaand aan de inwerkingtreding van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 december 2014, vielen onder de bevoegdheid van het ontvangkantoor directe belastingen en NFI Sankt-Vith, blijven toevertrouwd aan het Team Sankt-Vith vanaf datum van inwerkingtreding van dit besluit. Indien, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, dezelfde schuldvorderingen worden opgenomen in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaand van het ontvangkantoor directe belastingen en NFI Sankt-Vith, wordt hun inning en invordering verzekerd door het Team Sankt-Vith. Indien de schuldvorderingen opgemaakt worden namens het ontvangkantoor directe belastingen en NFI Sankt-Vith, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, en zij opgenomen worden in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaand van deze laatsten, wordt hun inning en invordering verzekerd door het Team Sankt-Vith.

De invordering van schuldvorderingen die, voorafgaand aan de inwerkingtreding van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 december 2014, valt onder de bevoegdheid van het ontvangkantoor btw Verviers, blijft, naar gelang het geval, vastgesteld volgens de verdeling in bijlage 3, toevertrouwd aan het Team Eupen of aan het Team Sankt-Vith vanaf datum van inwerkingtreding van dit besluit. Indien, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, dezelfde schuldvorderingen worden opgenomen in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaand van het btw-ontvangkantoor Verviers, wordt hun invordering verzekerd door het Team Eupen of door het Team Sankt-Vith, naar gelang het geval, vastgesteld volgens de verdeling in bijlage 3. Indien de schuldvorderingen opgemaakt worden namens het btw-ontvangkantoor Verviers, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, en zij opgenomen worden in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaand van deze laatste, wordt hun invordering evenzo verzekerd door het Team Eupen of het Team Sankt-Vith, volgens voormelde verdeling. § 3. De invordering van schuldvorderingen die, voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, viel onder de bevoegdheid van het ontvangkantoor van het Centraal btw-Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen, blijft, vanaf datum van inwerkingtreding van dit besluit, naar gelang het geval, toevertrouwd aan het Team Bijzondere Invordering Gent, aan het Team Bijzondere Invordering Namen of aan het polyvalente Team Sankt-Vith, volgens de taal gebruikt door de administratie in haar betrekkingen met de belastingschuldige, of aan het Team Invordering natuurlijke personen Etterbeek - Sint-Gillis, aan het Team Invordering rechtspersonen Brussel 3, aan het Team Invordering natuurlijke personen Woluwe - Oudergem of aan het Team Invordering rechtspersonen Brussel 11 volgens de concordantietabel in bijlage 3. Indien, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, dezelfde schuldvorderingen worden opgenomen in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaand van het ontvangkantoor van het Centraal btw-Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen, wordt hun invordering verzekerd door het Team Bijzondere Invordering Gent, door het Team Bijzondere Invordering Namen, door het polyvalente Team Sankt-Vith, door het Team Invordering natuurlijke personen Etterbeek - Sint-Gillis, aan het Team Invordering rechtspersonen Brussel 3, door het Team Invordering natuurlijke personen Woluwe - Oudergem of aan het Team Invordering rechtspersonen Brussel 11 naar gelang het geval.

Indien de schuldvorderingen opgemaakt worden namens het ontvangkantoor van het, na datum van inwerkingtreding van dit besluit, en zij opgenomen worden in documenten ongeacht hun aard en materiële vorm, uitgaand van deze laatste, wordt hun invordering evenzo verzekerd door de voormelde Teams, volgens de verdeling vastgesteld in bijlage 3.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Brussel, 22 juni 2015.

H. D'HONDT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^