Arrest van 22 november 2017
gepubliceerd op 05 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de beheerscomités

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017031487
pub.
05/12/2017
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031487

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


22 NOVEMBER 2017. - Besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de beheerscomités


Het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, artikel 17;

Gelet op het besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 25 november 2014 houdende delegatie van bevoegdheden aan de beheerscomités;

Gelet op de beslissingen van het Directiecomité van 29 september 2017 en 27 oktober 2017, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° statuut: het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;2° organiek reglement: het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel;3° trap van de hiërarchie: trap van de hiërarchie zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen.

Art. 2.Voor de mutaties van de ambtenaren van het niveau D, C of B of van de klasse A1, A2 of A3 binnen eenzelfde entiteit worden de door het organiek reglement toegekende bevoegdheden aan het Directiecomité, gedelegeerd aan de bevoegde beheerscomités, met uitzondering van de mutaties in de betrekkingen behorend tot de tweede trap van de hiërarchie van een taalkader van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 3.Delegatie wordt verleend aan de beheerscomités om voor de betrekkingen van de klasse A1, A2 of A3 van de entiteiten waarvoor ze bevoegd zijn, de bevoegdheden uit te oefenen die aan het Directiecomité zijn toevertrouwd door het organiek reglement en het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, inzake bevordering, met uitzondering van de bevorderingen in de betrekkingen behorend tot de tweede trap van de hiërarchie van een taalkader van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Art. 4.Delegatie wordt verleend aan de beheerscomités om voor de ambtenaren van het niveau D, C of B of klasse A1, A2 of A3, die behoren tot een entiteit waarvoor het beheerscomité bevoegd is, de bevoegdheden uit te oefenen die door het statuut aan het Directiecomité zijn toevertrouwd inzake tucht.

Art. 5.Wanneer de Voorzitter van het Beheerscomité het nodig acht, kan hij, met het akkoord van de Voorzitter van het Directiecomité, een dossier doorverwijzen naar het Directiecomité.

Art. 6.Het besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 25 november 2014 houdende delegatie van bevoegdheden aan de beheerscomités, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 november 2017.

De Voorzitter van het Directiecomité, H. D'HONDT


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^