Arrest van 23 februari 2017
gepubliceerd op 02 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017010963
pub.
02/03/2017
prom.
23/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010963

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


23 FEBRUARI 2017. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


Het Beheerscomité, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 sluiten houdende de maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, goedgekeurd door het Beheerscomité op 4 maart 2016 en door de Regering na beraadslaging in de Ministerraad van 11 maart 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 08/02/2008 numac 2008002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende de classificatie van de functies van niveau A bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 22/01/2008 numac 2007002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 08/02/2008 numac 2008002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2008;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 30 januari 2017;

Gelet op het overleg in het Tussenoverlegcomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 31 januari 2017;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van 15 februari 2017;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in zitting van 16 februari 2017, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor 2017 wordt vastgesteld overeenkomstig de tabel in bijlage;

Art. 2.In voorkomend geval bezetten de personeelsleden in overtal in niveau D of C, een betrekking in respectievelijk niveau C of B. De personeelsleden in overtal in niveau C ten gevolge van een bevordering door verhoging in niveau, kunnen een betrekking in niveau B bezetten maximum ten belope van het aantal voorzien in artikel 1.

Art. 3.De aanwervingen en de bevorderingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden mits inachtname van de budgettaire mogelijkheden.

Conform artikel 20 van het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, zal de bezetting van de in artikel 1 opgenomen voltijdse eenheden, via werving, bevordering of mobiliteit geschieden binnen de grenzen van de bepalingen van de bestuursovereenkomst bedoeld in artikel 5, § 2, 6° van het hoger geciteerde koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 sluiten, voor wat de statutaire ambtenaren betreft, en binnen de grenzen van de bepalingen van de bestuursovereenkomst bedoeld in artikel 5, § 2, 5°, van hetzelfde koninklijk besluit, wat de personeelsleden tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst betreft.

Art. 4.Binnen de grenzen van de budgettaire enveloppe in de bestuursovereenkomst is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gemachtigd om personeelsleden met een arbeidsovereenkomst aan te werven ter vervanging van de vacante, statutaire betrekkingen bedoeld in artikel 1, evenals ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsleden of personeelsleden die hun functie deeltijds uitoefenen.

Art. 5.Het besluit van het Beheerscomité van 7 juli 2016 tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op datum van 1 januari 2017.

Brussel, 23 februari 2017.

Xavier VERBOVEN, Georges CARLENS, Voorzitter van het beheerscomité.

2017 -

Plan du Personnel/Personeelsplan -


niveau

code

Titre/Grade

Titel/Graad

P Plan P 2017

P Plan max stat 2017

Mandat/Mandaat

SB7

Administrateur général

Administrateur-generaal

1,00

0,00

Mandat/Mandaat

SB6

Administrateur général adj.

Adj.-administrateur-generaal

1,00

0,00

Niveau A

A5

Directeur-général

Directeur-generaal

13,00

13,00

Niveau A

A4

Conseiller général

Adviseur-generaal

32,00

32,00

Niveau A

A3

Conseiller

Adviseur

52,00

52,00

Niveau A

A3 Att.

Attaché

Attaché A3

7,00

7,00

Niveau A

A3 Méd.

Médecin

Dokter

1,00

0,00

Niveau A

A1 & A2

Attaché

Attaché

275,00

260,00

Niveau B

B

Expert administratif

Administratief deskundige

294,00

200,00

Niveau B

B

Expert financier

Financieel deskundige

28,00

26,00

Niveau B

B

Expert technique

Technisch deskundige

255,00

240,00

Niveau B

BI

Expert ICT

ICT-deskundige

21,00

16,00

Niveau C

C

Assistant administratif

Administratief assistent

1880,00

1400,00

Niveau C

C

Assistant technique

Technisch assistent

19,00

16,00

Niveau D

D

Collaborateur administratif

Administratief medewerker

147,00

75,00

Niveau D

D

Collaborateur technique & restaurant/nettoyage

Technisch medewerker & restaur./schoonmaak

165,00

20,00

Total/Totaal

3191,00

2357,00


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^