Arrest van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 05 september 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de lijst van de beleggingsondernemingen

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2005003669
pub.
05/09/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en van de lijst van de beleggingsondernemingen


De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op artikel 145 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de lijst opmaakt van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2004, evenals de sindsdien ingetreden wijzigingen;

Gelet op de lijst van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging waaraan in België een vergunning is verleend, opgesteld op 5 april 2005, evenals de sindsdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat op 26 juli 2005 het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, ingaand op het verzoek van de vennootschap voor vermogensbeheer « ING Investment Management Belgium, N.V., Marnixlaan 24, 1000 Brussel » beslist heeft haar met toepassing van de artikelen 140 en 231 van de wet van 20 juli 2004, te erkennen als beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging met het oog op het verrichten van de volgende in artikel 3, 9° van de wet van 20 juli 2004 voorziene beheertaken en, bijkomend, de volgende in artikel 3, 10° van de wet van 20 juli 2004 voorziene beleggingsdiensten : Beheertaken : a) Het beheer van de beleggingsportefeuille van de instelling voor collectieve belegging;b) De administratie van de instelling voor collectieve belegging;c) De verhandeling van de effecten van de instelling voor collectieve belegging; Beleggingsdiensten : a) Individueel portefeuillebeheer : het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de cliënten gegeven opdracht, voorzover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten bevatten als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002;b) Beleggingsadvies voor één of meer financiële instrumenten als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002; Overwegende dat om deze nieuwe vergunning te bekomen de vennootschap met ingang van 4 augustus 2005 heeft afstand gedaan van haar vergunning als beleggingsonderneming en dat het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen bijgevolg is overgegaan tot de intrekking van de vergunning van de vennootschap als beleggingsonderneming, Besluit : De op 5 april 2005 opgestelde lijst van de in België erkende beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging wordt gewijzigd onder de rubriek « Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht » door de opname van « ING Investment Management Belgium, N.V., Marnixlaan 24, 1000 Brussel » voor de uitoefening van de beheertaken voor instellingen voor collectieve belegging opgenomen onder de punten a), b) en c) hierboven en om bijkomend de beleggingsdiensten te verrichten opgenomen onder de punten a) en b) hierboven. De op 31 december 2004 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd onder de titel « Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht » in de rubriek « Vennootschappen voor vermogensbeheer » door de schrapping van « ING Investment Management Belgium, N.V., Marnixlaan 24, 1000 Brussel ».

Brussel, 25 augustus 2005.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^