Arrest van 26 oktober 2012
gepubliceerd op 13 november 2012

Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de toekenning en intrekking van de veiligheidsattesten in de nucleaire sector

bron
federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2012000646
pub.
13/11/2012
prom.
26/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2012. - Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de toekenning en intrekking van de veiligheidsattesten in de nucleaire sector


Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Gelet op de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikel 8bis, § 2;

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden, artikel 1, § 1;

Overwegende dat de Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle zorgt voor de toekenning en intrekking van de veiligheidsattesten in de nucleaire sector;

Overwegende dat de Directeur-generaal voormelde bevoegdheden overeenkomstig artikel 1, § 1 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden kan delegeren aan de verantwoordelijke van het departement van het Agentschap dat bevoegd is voor de beveiliging;

Overwegende dat er bijzondere omstandigheden bestaan, met name een groot aantal te behandelen aanvragen, waardoor deze delegatie opportuun wordt geacht met het oog op een efficiëntere dienstverlening, Besluit :

Artikel 1.De bevoegdheid inzake de toekenning en intrekking van de veiligheidsattesten in de nucleaire sector volgens de modaliteiten vermeld in het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden en onverminderd de ter zake dienende bepalingen vermeld in het koninklijk besluit van 24 maart 2000 houdende uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wordt gedelegeerd aan de verantwoordelijke van het departement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle dat bevoegd is voor de beveiliging, met name de heer Rony DRESSELAERS.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2012.

Brussel, 26 oktober 2012.

De Directeur-generaal, Willy De Roovere

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^