Arrest van 28 februari 2011
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
numac
2011022095
pub.
17/03/2011
prom.
28/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING


28 FEBRUARI 2011. - Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


Het Algemeen beheerscomité, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 15 februari 2011;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 3 maart 2011;

Beraadslagende ter vergadering van 28 februari 2011, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt vastgesteld overeenkomstig de tabel als bijlage.

Art. 2.Bij de toewijzing van bevorderingsbetrekkingen zullen normen van sociale programmatie worden nageleefd.

Art. 3.De aanwervingen en de bevorderingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden mits inachtname van de budgettaire mogelijkheden en mits inachtname van het maximum krediet voorzien voor statutaire wervingen.

Art. 4.Binnen de grenzen van de budgettaire enveloppe in de bestuursovereenkomst is het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gemachtigd om personeelsleden met een arbeidsovereenkomst aan te werven ter invulling van de vacante statutaire betrekkingen bedoeld in artikel 1, evenals ter vervanging van tijdelijk afwezige personeelsleden.

Art. 5.Het besluit van Het Algemeen beheerscomité van 18 januari 2010 tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op datum van 1 januari 2011.

Brussel, 28 februari 2011.

De Voorzitter, Y. AVONTROODT

PERSONEELSPLAN 2011

Services centraux - Centrale diensten

Services extérieurs - Buitendiensten

FAM FMO

Total Totaal


Fonctions de mandat

Administrateur général

1

1

Mandaatfuncties

Administrateur-generaal

Administrateur général adjoint

1

1

Adjunct-administrateur-generaal

Directeur général

4

4

Directeur-generaal

Total Fonctions de mandat

6

6

Totaal mandaatfuncties

Niveau A

Niveau A


Classe 5

Médecin directeur général (grade supprimé)

1

1

Klasse 5

Geneesheer- directeur-generaal (afgeschafte graad)

Classe 4

Conseiller général

19

19

Klasse 4

Adviseur-generaal

Conseiller

5

11

16

Adviseur

Attaché

11

25

1

37

Attaché

Classe 3

Conseiller

40

3

43

Klasse 3

Adviseur

Attaché

20

50

70

Attaché

Classe 1 et 2

Attaché

257

72

2

331

Klasse 1 en 2

Attaché

Total Niveau A

359

161

3

523

Totaal Niveau A


Niveau B

Niveau B


expert administratif

41

7

3

51

Administratief deskundige

expert technique

21

76

97

Technisch deskundige

expert financier

31

31

Financieel deskundige

expert ICT

26

26

ICT-deskundige

Total Niveau B

119

83

3

205

Totaal Niveau B


Niveau C

Niveau C


assistant administratif

356

97

453

Administratief assistent

assistant technique

12

3

15

Technisch assistent

Total Niveau C

368

100

0

468

Totaal Niveau C


Niveau D

Niveau D


Collaborateur administratif

74

32

106

Administratief medewerker

Collaborateur technique

24

2

26

Technisch medewerker

Total Niveau D

98

34

0

132

Totaal Niveau D


Total général

944

378

6

1328

Algemeen totaal

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^