Arrest van 28 februari 2011
gepubliceerd op 21 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Rijksdienst voor Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022108
pub.
21/03/2011
prom.
28/02/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2011. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Rijksdienst voor Pensioenen


Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997012139 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg, type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog sluiten houdende maatregelen met het oog op responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van de Rijksdienst voor Pensioenen van 18 februari 2011;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Rijksdienst voor Pensioenen van 16 februari 2011;

Gelet op de beslissing van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen in zitting van 28 februari 2011.

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan 2011 van de Rijksdienst voor Pensioenen wordt vastgesteld in overeenstemming met de tabellen in bijlage. § 2. Telkens één managementfunctie N-1 wordt begeven, wordt één betrekking van directeur-generaal (klasse A5 - afgeschafte graad) in de centrale diensten in uitdoving geplaatst. § 3. 30 contractuele betrekkingen van onbepaalde duur van administratief medewerker of administratief assistent (gewezen contractuelen uitzonderlijke en tijdelijke behoeften) worden in uitdoving geplaatst.

Art. 2.Bij bevordering door verhoging in weddenschaal zullen de normen van sociale programmatie worden nageleefd. In het niveau C zijn 190 betrekkingen in de weddenschaal 22 B voorzien

Art. 3.Het personeel van de centrale diensten, in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 19°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, is in de tabellen opgenomen bij contractueel met de verwijzing naar artikel 3.

Art. 4.Het personeel in dienst voor onderhoudsfuncties in de gewestelijke diensten met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, is opgenomen in de tabellen bij contractueel met de verwijzing naar artikel 4.

Art. 5.§ 1. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgelegd in de bestuursovereenkomst, mogen tijdelijk afwezige personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden. § 2. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgelegd in de bestuursovereenkomst, mogen deskundigen, andere contractuelen voor bijzondere opdrachten of seizoenpersoneel in dienst genomen worden. § 3. Binnen de budgettaire enveloppe, vastgelegd in de bestuursovereenkomst, mogen 32 contractuelen met een startbaanovereenkomst in dienst worden genomen.

Art. 6.Het besluit van het Beheerscomité van 25 januari 2010 tot vaststelling van het personeelsplan 2010 voor de Rijksdienst voor Pensioenen wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 februari 2011.

De voorzitter van het Beheerscomité, M. NOLLET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^