Arrest van 28 juni 2017
gepubliceerd op 03 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 28 juni 2017 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen en bepaalde personeelsleden van het Commissariaat-generaal

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017012960
pub.
03/07/2017
prom.
28/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012960

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


28 JUNI 2017. - Besluit van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 28 juni 2017 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen en bepaalde personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die minimaal tot de A3-klasse behoren of door de Commissaris-generaal zijn aangesteld om tijdelijk een functie van niveau A3 waar te nemen


De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Gelet op artikel 57/9, eerste lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1987 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 juli 2016 (B.S., 13 september 2016);

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 13 april 2016 (nr. 59.109/4), met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat een efficiënte leiding, een doelmatig dagelijks beheer, een goede organisatie en vlotte werking van een administratie zoals het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Commissaris-generaal noopt tot een duidelijke delegatie van taken aan zijn adjuncten en de personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die minimaal tot de A3-klasse behoren of door de Commissaris-generaal zijn aangesteld om tijdelijk een functie van niveau A3 waar te nemen. Dit sluit niet uit dat de Commissaris-generaal ongeacht deze delegatie van bevoegdheid voor het nemen van de in artikel 57/9, eerste lid, vermelde beslissingen en adviezen te allen tijde zelf beslissingen kan nemen en adviezen kan geven in individuele asieldossiers wanneer hij dit wenst en uiteindelijk als enige verantwoordelijk blijft voor het algemeen beleid van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Cf. Memorie van Toelichting bij de wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Gedr. St., Kamer, 2015/2016, 54, nr. 1852/001, 7), Besluit :

Artikel 1.De adjunct-commissarissen hebben delegatie om, voor de bevoegdheden omschreven in artikel 57/9, eerste lid van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, beslissingen te nemen of adviezen te geven met betrekking tot individuele asieldossiers.

Art. 2.De volgende personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, die minimaal tot de A3-klasse behoren en die een betrekking uitoefenen in het Nederlands taalkader, hebben delegatie om voor de bevoegdheden omschreven in artikel 57/9, eerste lid van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, beslissingen te nemen of adviezen te geven met betrekking tot individuele asieldossiers: - Mevr. BOGAERTS, Ella - Mevr. DE DYCKER, Karen - Mevr. VAN MULDERS, Anne

Art. 3.De volgende personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, die minimaal tot de A3-klasse behoren en die een betrekking uitoefenen in het Franstalig taalkader, hebben delegatie om voor de bevoegdheden omschreven in artikel 57/9, eerste lid van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, beslissingen te nemen of adviezen te geven met betrekking tot individuele asieldossiers: - de heer DENIS, Benoît - de heer RANSBOTYN, Erwin - de heer SCHREUDERS, Bernard

Art. 4.Het besluit van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 27 juli 2012 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 juni 2017.

D. VAN DEN BULCK, Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^