Arrest van 28 mei 2009
gepubliceerd op 09 juli 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit 2009/620 van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling, bij wijze van overgangsmaatregel tot 30 september 2010, van de programmatie voor rustoorden

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031404
pub.
09/07/2009
prom.
28/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 MEI 2009. - Besluit 2009/620 van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling, bij wijze van overgangsmaatregel tot 30 september 2010, van de programmatie voor rustoorden


Het College, Gelet op het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden;

Gelet op het advies van de afdeling « Hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé;

Gelet op het advies 45.920/4 van de Raad van State, gegeven op 23 februari, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat in een protocolakkoord dat werd afgesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, een moratorium werd vastgesteld van het aantal plaatsen in rustoorden die mogen worden goedgekeurd door de Gemeenschappen en de Gewesten tot 30 september 2010;

Op voorstel van de Minister, Lid van het College bevoegd voor de Sociale Actie en het Gezin,

Artikel 1.Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van deze Grondwet.

Art. 2.Het maximum aantal plaatsen in rustoorden die tot 30 september 2010 mogen worden goedgekeurd is vastgesteld op 5 353 plaatsen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Art. 4.Het Lid van het College bevoegd voor de Sociale Actie en het Gezin wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2009.

Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie : Het Lid van het College bevoegd met de Sociale Actie en het Gezin, E. KIR De voorzitter van het College, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^