Arrest van 30 juni 2008
gepubliceerd op 17 juli 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor arbeidsongevallen voor 2008

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022378
pub.
17/07/2008
prom.
30/06/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2008. - Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor arbeidsongevallen voor 2008


Het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, in het bijzonder artikel 19, § 1, gewijzigd bij de programmawet van 24 december 2002 en deze van 8 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het Fonds voor Arbeidsongevallen;

Gelet op het besluit van het Beheerscomité van 17 juli 2007 tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2007;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 30 april 2008;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 16 mei 2008;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 24 juni 2008;

Beraadslagend ter vergadering van 19 mei 2008, Besluit : HOOFDSTUK I. - Personeelsplan

Artikel 1.§ 1. Het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2008 wordt vastgesteld overeenkomstig de tabel als bijlage 1. § 2. In het personeelsplan zitten zowel de betrekkingen van het hoofdbestuur als deze van de uitvoeringsdiensten. § 3. De uitvoeringsdiensten bestaan uit de volgende statutaire betrekkingen : - Attaché : . . . . . 1 - Administratief assistent : . . . . . 3 - Administratief medewerker : . . . . . 2,5 HOOFDSTUK II. - Statutairen

Art. 2.§ 1. Bij de toewijzing van bevorderingsbetrekkingen zullen de normen van sociale programmatie worden nageleefd. § 2. De betrekkingen van niveau C worden onderverdeeld als volgt : - 11 betrekkingen van administratief assistent worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B. HOOFDSTUK III. - Contractuelen

Art. 3.De in dit hoofdstuk vermelde aantallen worden uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Art. 4.§ 1. Bij toepassing van artikel 451 van de programmawet (I) van 24 december 2002 worden de personeelsleden die op 1 januari 2003 twee jaar tewerkgesteld waren in een contract « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften », in dienst genomen met een contract van onbepaalde duur.

Het maximum aantal van deze personeelsleden wordt als volgt vastgesteld : Administratief medewerker . . . . . 9 § 2. Binnen de grenzen van de beheerskredieten vastgesteld in de bestuursovereenkomst wordt bij elk vertrek van een contractueel personeelslid bedoeld bij § 1 een statutaire betrekking opgericht. Het maximale aantal van deze betrekkingen wordt als volgt vastgesteld : Administratief medewerker . . . . . 9

Art. 5.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut, is als volgt vastgesteld : Technisch medewerker . . . . . 6

Art. 6.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden gehouden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij toepassing van artikel 1, 7°, van het koninklijk besluit van 5 november 1991 betreffende het bij overeenkomst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut, in uitvoering van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, meer in het bijzonder artikel 18, § 6, eerste lid, is als volgt vastgesteld : Administratief medewerker . . . . . 3

Art. 7.Het maximum aantal personen dat in dienst kan worden genomen met een startbaanovereenkomst in uitvoering van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid wordt als volgt samengesteld : Administratief assistent . . . . . 3,5

Art. 8.Bij in de tijd beperkte acties of een buitengewone toename van het werk kunnen, mits voorafgaand akkoord van de Regerings-commissaris van Begroting, personen met een arbeidsovereenkomst « uitzonderlijke en tijdelijke behoeften » voor bepaalde duur worden in dienst genomen.

Voor het jaar 2008 wordt dit contingent als volgt samengesteld : Attaché . . . . . 1 Administratief assistent . . . . . 4 Administratief medewerker . . . . . 1

Art. 9.§ 1. Binnen de grenzen van de beheerskredieten vastgesteld in de bestuursovereenkomst mogen tijdelijk afwezige personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden. § 2. Binnen de grenzen van de beheerskredieten vastgesteld in de bestuursovereenkomst mag, mits voorafgaand akkoord van de Regeringscommissaris van Begroting, seizoenpersoneel in dienst genomen worden. HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 10.Het besluit van het Beheerscomité van 17 juli 2007 tot vaststelling van de personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2007 wordt opgeheven.

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2007.

Brussel, 30 juni 2008.

De voorzitter, P. Desmarez

Bijlage 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^