Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 06 oktober 2008

Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 185.629, Afdeling Bestuursrechtspraak, XIIIe Kamer, van 7 augustus 2008, worden de volgende bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdend - de woo

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203494
pub.
06/10/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Vernietiging door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 185.629, Afdeling Bestuursrechtspraak, XIIIe Kamer, van 7 augustus 2008, worden de volgende bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving, vernietigd : - de woorden "behalve als de bevoegde overheid een andere oppervlakte vastlegt na advies van de technisch ambtenaar", in artikel 2, 8°; - de woorden "behalve als de bevoegde overheid een andere oppervlakte vastlegt na advies van de technisch ambtenaar", in artikel 2, 9; - de tweede en derde zin van punt 5° van artikel 16; - de woorden "behalve afwijking toegestaan door de bevoegde overheid na advies van de technisch ambtenaar en voor zover de in § 2 bedoelde verplichtingen nagekomen worden" in artikel 20, § 1, derde lid; - § 2 van artikel 22; - de tweede zin van het eerste lid van artikel 23; - § 5 van artikel 24; - het tweede lid van artikel 28; - de woorden "aan de technisch ambtenaar" in het tweede lid van § 1 van artikel 31; - de woorden "door de technisch ambtenaar" in artikel 31, § 3; - het tweede lid van § 3 van artikel 35; - de woorden "behoudens bijzondere voorwaarden waarin de milieuvergunning voorziet na advies van de technisch ambtenaar" in het eerste lid van artikel 36; - de woorden "of met een andere stof goedgekeurd door de toezichthoudende ambtenaar" in § 6 van artikel 46; - § 7 van artikel 46; - de woorden "Behoudens afwijking verleend door de bevoegde overheid na advies van de technisch ambtenaar" in het tweede lid van artikel 57; - het vierde lid van artikel 57; - de woorden "behoudens afwijkingen verleend door de bevoegde overheid na advies van de technisch ambtenaar" in het derde lid van artikel 58.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^