Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Hernieuwing van mandaten. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 1997, a Bij het

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022564
pub.
06/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Hernieuwing van mandaten. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 04/10/1997 numac 1997014166 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1996 houdende benoeming van de voorzitter, bepaalde leden en de secretarissen van de Commissie voor Erkenning der Aannemers type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002071 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot inrichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998022072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders bij het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/09/1997 numac 1997002067 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende verscheidene verordeningsbepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Hoog Comité van Toezicht en de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de vervolmaking van de economische, sociale en technische kenni type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 24/10/1997 numac 1997012497 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 15/10/1997 numac 1997012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 1997, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 feb sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 1 januari 1997, als leden van het College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van de heren Dhaese, B., Hanon, A. en Philippart, M., in de hoedanigheid van werkende leden, en de heren De Clercq, R., Drabs, Ph. en Galloo, P., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekerings-instellingen.

Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking worden benoemd tot leden van voornoemd college, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2002, de heer Van Houte, Y., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Debbaut, B., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van een verzekeringsinstelling.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^