Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 1998, dat uitwerking heeft op 9 april 1998, wordt de heer Roth, Miche Koninklij

bron
diensten van de eerste minister
numac
1998021293
pub.
11/08/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden.

Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002041 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in d sluiten, dat uitwerking heeft op 9 april 1998, wordt de heer Roth, Michel A.M.J.Gh., werkleider bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, benoemd tot hoofd van de afdeling 6 "Optiek" bij dezelfde instelling.

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022379 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1978 tot vaststelling van de voorwaarden om te worden aangewezen als universitair ziekenhuis of als universitaire ziekenhuisdienst sluiten, dat uitwerking heeft op 26 mei 1998, wordt de heer Van Lennep, Jacques G.M.R., werkleider-geaggregeerde bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, benoemd tot hoofd van het departement III "Algemene wetenschappelijke Diensten" bij dezelfde instelling.

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze waarop de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toegekend wordt aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 08/07/1998 numac 1998002018 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, wat de benoeming in de rangen 17, 16 en 15 betreft type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998003270 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 1998 type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022366 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 10/10/1998 numac 1998012327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de collectieve overee type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemi type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009504 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1975 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, bij de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaa sluiten, dat uitwerking heeft op 1 juli 1998, wordt de heer Yante, Jean-Marie, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd tot hoofd van de afdeling 2 "Gerechtelijke Archieven" bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze waarop de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toegekend wordt aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 08/07/1998 numac 1998002018 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, wat de benoeming in de rangen 17, 16 en 15 betreft type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998003270 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 1998 type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022366 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 10/10/1998 numac 1998012327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de collectieve overee type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemi type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 11/06/1998 numac 1998002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009504 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1975 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, bij de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaa sluiten, dat uitwerking heeft op 1 juli 1998, wordt de heer Vanrie, André L.A., eerstaanwezend assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd tot hoofd van de afdeling 4 "Plaatselijke Archieven en Particulieren, inbegrepen kerkelijke Archieven" bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/1998 pub. 17/06/1998 numac 1998012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55ter van 10 maart 1998 tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993 tot instelling van een regeling van aanvullende ver type koninklijk besluit prom. 26/05/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998012302 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkste sluiten, dat uitwerking heeft op 1 juli 1998, wordt de heer Janssens Gustave, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, benoemd tot hoofd van de afdeling 5 " Archieven van de Koninklijke Paleizen" bij dezelfde instelling.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998021270 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1995 houdende aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité type koninklijk besluit prom. 06/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998021269 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden en houdende aanwijzing van vier Ministers in de Samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking to type koninklijk besluit prom. 06/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, dat uitwerking heeft op 13 juli 1998, wordt de heer Pichot, Georges, werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, benoemd tot hoofd van het departement VI "Beheer van het marien Milieu" bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Koninklijke Commissie voor Geschiedenis Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022416 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 294, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998003332 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1995 betreffende de werving van statutair personeel in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 21/10/1998 numac 1998000387 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming van de politieassistenten type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998014136 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 15/07/1998 numac 1998002069 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1997 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderli sluiten wordt de heer Gustave Janssens, werkleider bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en archivaris aan het Koninklijk Paleis, met ingang van 4 april 1998 benoemd als lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis ter vervanging van de heer Carlos Wyffels.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^