Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 maart 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 decemb 1° de

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022067
pub.
31/03/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997003698 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1997 tot vaststelling van de vergoedingen bestemd tot de financiering van het directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Brussel voor de uitoefening van zijn bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/03/1998 numac 1997012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, de preventieve vrijwaring van het sluiten worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 1997, als leden van de Technische geneeskundige raad ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° de heren Bouffioux, C., Peers, J. en Tielemans, L., in de hoedanigheid van werkende leden, en de heren Ketelslegers, J.-M. en Vleugels, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de faculteiten der geneeskunde van Belgische universiteiten; 2° Mevr.Zamurovic, D. en de heren Burton, H., Devillers, J., Gillet, P. en Wauters, E., in de hoedanigheid van werkende leden, en de heren Bronckaers, J.-P., Debbaut, B., Dujardin, H., Galloo, P. en Vrebos, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegewoordigers van verzekeringsinstellingen.

Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van voornoemde raad verleend aan de heer Degaute, J.-P. Bij hetzelfde besluit worden benoemd tot leden van voornoemde raad, de dag van deze bekendmaking : 1° de heer Blockx, P., in de hoedanigheid van werkend lid, en de heren De Broe, M. en Kennes, B., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de faculteiten der geneeskunde van Belgische universiteiten, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2002; 2° de heer Desir, D., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van de faculteit geneeskunde van een Belgische universiteit, ter vervanging van de heer Degaute, J.-P., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij koninklijk besluit van 30 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022119 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998022082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Dekeyser, Th.

Bij hetzelfde besluit wordt benoemd bij genoemde raad, Mevr. De Temmerman, D., tot plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Dekeyser, Th., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^