Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1999 wordt de heer Prud'Homme, Serge, geneesheer-inspecteur bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met ingang van 11 september 1999, via de vrijwillige mo Het ber

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022985
pub.
06/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Benoemingen bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1999 wordt de heer Prud'Homme, Serge, geneesheer-inspecteur bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met ingang van 11 september 1999, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Buitendiensten, in de graad van geneesheer.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 wordt Mevr. Rabau, Muriel, adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met ingang van 1 augustus 1999, in de graad van adviseur, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur, op het tweetalig kader voorbehouden aan de Franstalige personeelsleden.

Het beroep van nietigverklarinig van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Bij ministerieel besluit van 29 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 16/06/2000 numac 1999012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelli type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999024088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen in uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 november 1999 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de dioxinecrisis, in h type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999024073 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999024077 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 29/11/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999000953 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publikatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat gehouden op 13 juni 199 sluiten wordt de heer Lefere, Thierry, bestuursassistent bij het Ministerie van Financiën, met ingang van 16 oktober 1999, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Dienst voor het Leefmilieu - Hoofdbestuur - Nederlands kader, in de graad van bestuursassistent.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^