Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Beheerscomité. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : - worden hernieuwd voor een termijn de heren B

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022226
pub.
19/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Beheerscomité. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000022172 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000012156 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de wer type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000007076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad van Beheer van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022230 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000012133 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17vicies bis van 20 december 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 197 type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000012132 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46decies van 20 december 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betre type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000014080 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Messancy van algemeen nut wordt verklaard sluiten : - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 december 1999, de mandaten van werkende leden van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen toegekend aan : de heren Baeyens, Patrik;

Dubuisson, Jean-Jacques, en Potums, Marc, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de N.M.B.S.; de heren Bossicart, Claude;

Brasseur, Jean-Louis, Evrard, José, en Van Den Rijse, Johny, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de personeelsverenigingen; - worden benoemd, met ingang van 1 december 1999, tot werkende leden van het Beheerscomité van voormelde Kas, voor een termijn van zes jaar : de heren Pagneau, Claude, en Preumont, Jean-Paul, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de N.M.B.S.; de heer Piens, Luc, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de personeelsverenigingen; - worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 december 1999, de mandaten van plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van voormelde Kas toegekend aan : de heren Bouillon, Jean-Paul, en Vercruysse, Erik, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de N.M.B.S.; de heren Bauwens, Wim, Dalne, Dominique, Pletinckx, Jean-Pierre, en Van Hove, Roger, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de personeelsverenigingen; - worden benoemd, met ingang van 1 december 1999, tot plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van voormelde Kas, voor een termijn van zes jaar : de heren Ryckaert, Luc, Vandroogenbroek, Geert, en Mevr. Van Rompaey, Brigitte, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de N.M.B.S.; de heer Verstichel, Marnix, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de personeelsverenigingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^