Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000, worden hernieuwd voor een te De heer

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022290
pub.
10/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 07/04/2000 numac 2000022284 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 28 december 1999 tot benoeming van leden van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en type koninklijk besluit prom. 13/03/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000022273 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor 2000, van de bepalingen van artikel 71 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2000, de mandaten van de volgende leden van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

De heer De Grijse, V., werkend lid en voorzitter;

De heer De Leeuw, R., werkend lid en ondervoorzitter;

De heer Maes, J., werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de werknemers;

De heren Michiels, M. en Van Oycke, G., werkende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemd Comité de dag van deze bekendmaking en voor een termijn verstrijkend op 31 december 2005 : De heren Junius, M. en Bovy, V., in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers;

De heer Savoye, M. en Palsterman, P., in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van de werknemers;

De heer Smet, A., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit hun mandaat van lid bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heren Palsterman, P. en Smet, A., plaatsvervangende leden, de dag van deze bekendmaking.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd, de dag van deze bekendmaking : De heer Deswert, G., tot plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de werknemers, ter vervanging van de heer Palsterman, P., wiens mandaat hij zal voleindigen;

De heer Plaisant, J., tot plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Smet, A., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^