Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, wordt - De heer

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022503
pub.
25/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001016237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninlijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstellingen type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001009592 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1965 tot toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de probatiecommissies sluiten, wordt eervol ontslag verleend uit hun functies van leden van de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan : - De heer Dammekens, E., in de hoedanigheid van werkend lid en de dames Detiege, M. en Lefebvre, T., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd tot leden van voornoemde raad, vanaf 17 april 2001 : - Mevr. Delfosse, G., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Dammekens, E., wiens mandaat zij zal voleindigen; - Mevr. Duyck, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Lefebvre, T., wier mandaat zij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van voornoemde raad, de dag van deze bekendmaking : - Mevr. Leirs, Ch., als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsorganisatie van het apothekerskorps, ter vervanging van Mevr.

Detiege, M., wier mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^