Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, dat in werking treedt Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022655
pub.
12/08/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005022635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van drie leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen en benoeming van drie nieuwe leden type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 09/08/2005 numac 2005201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid vo sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Van Laere, M., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Viaene, A., benoemd bij genoemde raad, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als deskundige gekozen door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid onder de kandidaten met een academisch mandaat in een Belgische universiteit, die lesgeven in een school waar een hogeschoolopleiding tot gegradueerde in orthopedie wordt gegeven of die een functie uitoefenen in een inrichting voor revalidatie en herscholing, ter vervanging van Mevr. Van Laere, M., wier mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^