Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen Benoeming. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Lambillotte, Thierry R.M.C.G., eerste attaché van financiën bij de centrale diensten van de Adminis Betrok

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003341
pub.
17/07/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen Benoeming. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022806 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007201296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in sluiten wordt de heer Lambillotte, Thierry R.M.C.G., eerste attaché van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der Douane en Accijnzen, gelijkgesteld eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef (schaal 10S3), benoemd bij die administratie tot de graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur en aangewezen voor de betrekking van dienstchef (schaal 10S3) te Brussel (Beroepsopleiding) met ingang van 1 december 2005.

Betrokkene neemt rang in in de graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur (schaal 10S2) met ingang van 1 december 1991.

Betrokkene neemt rang in in de graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur waaraan de functie van dienstchef (schaal 10S3) verbonden is met ingang van 1 juli 2002.

Bij ministerieel besluit van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007022826 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 april 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 10/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 10/05/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007000385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o sluiten wordt Mevr. Sterckx, Sonia J.J.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Administratie der Douane en Accijnzen bevorderd door verhoging in weddeschaal 10S3 met ingang van 1 december 2005.

Betrokkene, eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brussel (Beroepsopleiding) wordt gemuteerd naar de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef te Bergen (Comptabiliteit) met ingang van 1 december 2005.

Betrokkene neemt rang in in de graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur waaraan de functie van dienstchef verbonden is (schaal 10S3) met ingang van 1 december 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^