Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 1° als

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022423
pub.
07/08/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2008, aan de Private stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008013180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008012963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008024315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, voor het opmaken en het bijhouden, in 2008, van het Nationaal Register voor Antropogenetica type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008012962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en sluiten worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 mei 2008, als leden van de Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : - De dames Beheydt, M., De Paepe, R. en Senabre, C. en de heer Hermesse, J., in de hoedanigheid van werkende leden; - De dames Decrick, Chr., Dierickx, S. en Reginster. N., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 2° als vertegenwoordigers van representatieve verenigingen van de verpleeginrichtingen : - De dames Nolis, I.en Van der Brempt, I., in de hoedanigheid van werkende leden; - en de heren Boulanger, J., Godin, J.-N.en Tuerlinckx, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Lietar, M., plaatsvervangend lid, vanaf de dag van deze bekendmaking.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Lietar, M., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde raad, vanaf de dag van deze bekendmaking, als vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de verpleeginrichtingen, voor een termijn verstrijkend op 30 april 2014.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Delforge, M., benoemd, bij genoemde raad, vanaf de dag van deze bekendmaking, als vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de verpleeginrichtingen, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van Mevr. Lietar, M., wier mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^