Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt Mevr. RENARD, Françoise, geboren op 5 oktober 1958, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2013, met als titel werkleider in de klasse SW1 op het Frans taalkader, bij d Bij ko

bron
federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie
numac
2014002069
pub.
23/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het ouderschapsverlof betreft type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende sommige bepalingen inzake jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013205007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen sluiten wordt Mevr. RENARD, Françoise, geboren op 5 oktober 1958, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2013, met als titel werkleider in de klasse SW1 op het Frans taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid, tot verhoging van het bedrag van de pensioentoelag type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldiging type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploe type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 ju type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverst sluiten wordt Mevr. GOSCINNY, Séverine, geboren op 21 november 1972, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2014, met als titel werkleider in de klasse SW1 op het Frans taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014003202 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten wordt Mevr. TYSMANS, Daisy, geboren op 18 mei 1981, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2014, met als titel werkleider in de klasse SW2 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" - Hoofdbestuur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^